Úvod

Provozovatel internetových stránek tyto stránky zveřejnil za účelem prezentace svých produktů a služeb a taktéž informací souvisejících s jeho činností. Použití těchto stránek je podmíněno vaším souhlasem s ustanoveními následujících všeobecných podmínek a dodržováním veškerých souvisejících legislativních předpisů.

 

1. Provozovatel internetových stránek a hostingová společnost

Provozovatel internetových stránek: AS 24 SAS (zjednodušená akciová společnost) se základním kapitálem 16 931 200 eur, se sídlem v SAINT HERBLAIN (44818), 1 boulevard du Zénith, Francie. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v NANTES pod číslem 347 538 043.

Ředitel pro publikaci informací: Cédric Guillemot, vedoucí marketingového oddělení AS 24.

Hosting těchto stránek je zajišťován společností: OCEANET TECHNOLOGY (2 impasse Joséphine Baker – 44800 Saint Herblain - France - SIREN 408 893 063 RCS NANTES)

 

2. Obsah stránek

 

Prezentované výrobky a služby nemají charakter obchodní nabídky, jedná se o všeobecnou prezentaci produktů a služeb poskytovaných společností AS24 v rámci její obchodní sítě. Pokud se chcete dozvědět, zda jsou dané produkty nebo služby poskytovány i v zemi, o kterou se zajímáte, kontaktujte nás prosím přímo. Provozovatel internetových stránek může v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění upravit informace, které jsou na těchto stránkách uvedeny.

Informace na stránkách as24.com mají informativní a oznamovací charakter. AS 24 negarantuje správnost, kompletnost či aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách.

AS 24 tedy není v žádném případě odpovědná za chyby a opomenutí či nedostupnost informací nebo služeb.

Z tohoto důvodu se uživatel zavazuje používat tyto informace na své vlastní nebezpečí.

 

3. Přístup ke stránkám

Uživatel internetových stránek as24.com prohlašuje, že:

 

    * disponuje odbornými znalostmi a prostředky potřebnými k přístupu k těmto internetovým stránkám a jejich používání;

    * zkontroloval, že jím používané informatické vybavení neobsahuje žádné viry a že je v plně provozuschopném stavu;

    * byl informován, že jsou internetové stránky as24.com přístupné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s výjimkou zásahu vyšší moci, informatických nebo technických problémů nebo problémů souvisejících s telekomunikační sítí. Z důvodu údržby internetových stránek si společnost AS24 rezervuje právo možnosti přerušení provozu či dočasného odpojení stránek nebo úpravy přístupového režimu k celému obsahu internetových stránek nebo pouze k některé z jeho částí z důvodu provedení údržby nebo z jakéhokoliv jiného důvodu bez předchozího upozornění, aniž by tím pro ni vznikly jakékoliv povinnosti nebo po ní mohlo být vymáháno odškodné. Společnost AS24 se o těchto skutečnostech pokusí uživatele informovat předem;

    * byl informován, že veškeré náklady související s přístupem a používáním stránek as24.com nese výhradně uživatel.

Některé části internetových stránek mohou být přístupné pouze zákazníkům společnosti AS24 po přihlášení pomocí uživatelského kódu a hesla, které jim předala společnost AS24. Přístupové kódy a hesla jsou tajná. Uživatel odpovídá za důsledky jejich nesprávného použití. Musí tedy na své straně učinit veškerá opatření k zachování tajnosti přidělených přístupových kódů a hesel. V případě, že uživatel zjistí jakékoliv neoprávněné použití svého přístupového kódu a/nebo hesla, zavazuje se, že o tom bude neprodleně informovat provozovatele internetových stránek. Uživatel může prostřednictvím internetových stránek kdykoliv změnit hesla, která mu byla přidělena. Provozovatel internetových stránek si vyhrazuje právo zrušení vašeho uživatelského účtu v případě, že stránky použijete neoprávněným způsobem nebo se o to pokusíte.

 

4. Zabezpečení stránek

Některé části těchto internetových stránek jsou zabezpečené. Jedná se zejména o stránky, kde zadáváte osobní nebo důvěrné údaje. Znamená to, že jsou údaje přenášené prostřednictvím těchto stránek mezi serverem internetových stránek a uživatelem šifrovány a mohou být a rozšifrovány a uloženy pouze serverem těchto internetových stránek. Z tohoto důvodu můžete tyto údaje zadávat bez obav: ukládání důvěrných údajů probíhá bezpečným způsobem. Uživatel však musí dbát na to, aby jejich zadávání probíhalo v diskrétním prostředí: neopouštějte počítač v případě, že jsou na obrazovce zobrazeny čísla karet nebo přístupové údaje. Prohlížeč signalizuje zabezpečené spojení pomocí dvou prvků: adresa zobrazená v adresním řádku prohlížeče začíná na "https://" namísto "http://". Na spodní liště prohlížeče se zobrazí symbol uzamčeného visacího zámku. Technologie šifrování na těchto internetových stránkách splňuje požadavky francouzské legislativy.

 

5. Ochrana osobních údajů a „cookies“

„Osobní údaje“ Při návštěvě těchto internetových stránek musí uživatel zadat určité osobní údaje, které jsou nutné k informatickému zpracování jeho požadavků a lepšímu pochopení jeho očekávání a taktéž k možnosti využití služeb nabízených těmito internetovými stránkami. Tyto údaje jsou uchovávány jako důvěrné a jsou určeny výhradně společnosti AS24 pro analytické účely či provádění průzkumů nebo obchodních operací. V souladu se zákonem z 6. ledna 1978, který se týká informatiky, souborů a osobních svobod má každý uživatel právo na vznesení námitek či přístup k údajům, které se jej týkají, a jejich úpravu. Taktéž může požadovat úpravu, doplnění, objasnění, aktualizaci nebo odstranění informací, které se jej týkají a které jsou nepřesné, neúplné, zavádějící nebo zastaralé, či je jejich získávání, používání, předávání nebo ukládání zakázané.

Každý uživatel může tohoto práva využít na následující adrese: AS 24 – 1 Bd du Zénith – 44818 Saint Herblain.

„Cookies“: Při návštěvě internetových stránek je uživatel informován o tom, že může dojít k automatické instalaci souboru s informacemi o připojení do jeho prohlížeče. Na základě souboru „cookie“ nelze identifikovat uživatele, ale jsou v něm uloženy informace související s prohlížením stránek v prohlížeči (navštívené stránky, datum a čas prohlížení atd.), které mohou být využity při příští návštěvě uživatele. Díky tomu není od uživatele požadováno opětné vyplnění informací do dotazníku. Tyto informace jsou v počítači uživatele uchovávány po dobu 1 měsíce. Uživatel může být o přítomnosti souboru „cookie“ informován a případně zabránit jejich ukládání do svého počítače následujícím nastavením svého prohlížeče:

  • u prohlížeče Microsoft Internet Explorer 5.x a 6.x: v nástrojové liště klikněte na „Nástroje“ a poté na „Možnosti internetu“, zvolte záložku „Zabezpečení“ a přesuňte posuvník na požadovanou úroveň nebo klikněte na tlačítko „Upřesnit“ a poté na „Přepsat automatickou správu souborů cookie“ a zvolte „přijmout“ nebo „blokovat“ v každém sloupci;
  • u prohlížeče Netscape Navigator 6.2: v nástrojové liště klikněte na „Úpravy“, poté na „Preference“, zvolte „Soukromí a bezpečnost“ a poté zvolte položku „cookies“ a zaškrtněte „povolit“ nebo „dotázat se“;
  • u prohlížeče Mozilla Firefox verze 1.x a 1.5: v nástrojové liště klikněte na „Nástroje“ a poté na „Možnosti“, zvolte záložku „Soukromí“ a poté „Cookies“ a zrušte zaškrtnutí položky „povolit“;
  • u prohlížeče Apple Safari: otevřete menu „Safari“ > „Preference Safari“, poté klikněte na záložku „Zabezpečení“ a klikněte na „Blokovat soubory cookie třetích stran a reklamní cookie“.

Po zakázání ukládání souborů „cookie“ již nebudou některé služby dostupné.

Máte právo na přístup k informacím, které soubory „cookie“ obsahují, a jejich úpravu či odstranění v souladu s podmínkami uvedenými v § „Osobní údaje“.

 

6. Práva duševního vlastnictví / autorská práva

Veškeré informace nebo dokumenty, které internetové stránky obsahují, stejně jako veškeré prvky vytvořené pro tyto stránky jsou vlastnictvím společnosti AS24 a k jejich použití je třeba obdržet souhlas s použitím, reprodukcí nebo prezentací. Tyto informace nebo prvky jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv od chvíle, kdy jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Kopie dokumentů musí být prováděny výhradně pro informativní účely a pouze pro soukromé použití. Nikdo není autorizován nebo oprávněn využívat toto duševní vlastnictví k jiným účelům než prohlížení těchto internetových stránek. Reprodukce dokumentů uvedených na těchto internetových stránkách je povolena pouze k informativním a výhradně soukromým účelům: jakákoliv reprodukce nebo použití vytvořené kopie k jiným účelům je bez předchozího písemného svolení společnosti AS24 výslovně zakázána. Ve všech případech musí povolená reprodukce informací z těchto internetových stránek uvádět zdroj a adekvátní zmínku o vlastníkovi autorských práv.

Chráněné značky: Pokud není uvedeno jinak, jsou názvy společností, loga, výrobky či značky zmíněné na těchto internetových stránkách (výrobky s ® a ©) registrovanými značkami. Jakékoliv i částečné použití nebo prezentace, samostatně či v kombinaci s jinými prvky, je bez předchozího písemného výslovného souhlasu společnosti AS 24 přísně zakázána.

Celková struktura, programové vybavení, texty, obrázky, videa, zvuky, know-how, animace a všeobecně jakékoliv informace uvedené na stránkách as24.com jsou majetkem společnosti AS 24 nebo jsou použity na základě získaného práva na používání nebo využívání. Tyto prvky jsou chráněny ustanoveními autorského zákona.


Jakákoliv, a to i částečná prezentace, úprava, reprodukce, abstrakty celých nebo dílčích částí těchto internetových stránek či jejich obsahu, provedené jakýmkoliv způsobem a na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti AS24 jsou považovány za napodobování trestané podle článku L 335-2 a dalších článků zákona na ochranu duševního vlastnictví.
 

Závazek uživatele: Každý uživatel, který na těchto stránkách poskytuje informace, předává společnosti AS24 veškerá přenositelná práva související s těmito informacemi a povoluje společnosti AS24 jejich zpracování.

 

7. Hypertextové odkazy Aktivace odkazů

Internetové stránky as24.com mohou poskytovat přístup k jiným internetovým stránkám s jejich vlastními všeobecnými podmínkami použití, se kterými by se měl uživatel seznámit a dodržovat je.

Společnost AS 24 není provozovatelem těchto stránek a nemůže tedy ovlivňovat jejich obsah. Z tohoto důvodu nemůže být společnost AS 24 v žádném případě odpovědná za obsah stránek, které byly navštíveny prostřednictvím odkazu nebo za případné shromažďování a předávání osobních údajů, instalaci souborů „cookie“ nebo jiné procesy sledující stejné cíle iniciované těmito stránkami.

Autorizace umístění odkazu: Pokud si přejete vytvořit hypertextový odkaz na tyto stránky, musíte nejprve získat písemný souhlas provozovatele stránek na následující adrese společnosti AS24:

 

AS 24 S.A.S Service MARKETING

Parc Tertiaire Ar Mor

1 boulevard du Zénith – BP 90272

44818 Saint-Herblain Cedex – France

 

8. Omezení odpovědnosti

Informace a doporučení uvedená na těchto internetových stránkách byly považovány za správné ve chvíli, kdy se s nimi uživatel seznámil. Společnost AS24 žádným způsobem negarantuje úplnost nebo správnost těchto informací. Uživatel plně odpovídá za rizika související s hodnověrností, kterou těmto informacím přikládá. Společnost AS24 není v žádném případě odpovědná za škody, které by mohly být způsobeny neadekvátní důvěrou v hodnověrnost těchto informací, jejich použitím nebo použitím produktů, na které se odkazují. Tyto informace nemohou být považovány za doporučení pro používání informací, výrobků, procedur či vybavení nebo formulace, které by mohly popírat platnost patentů, duševního vlastnictví či registrovaných značek. Společnost AS24 odmítá jakoukoliv vyjádřenou či předpokládanou odpovědnost v případě, že použití těchto informací naruší práva vyplývající z patentů, duševního vlastnictví či registrovaných značek. Na poskytnuté informace obchodní povahy stejně jako na vhodnost použití těchto údajů k danému účelu nejsou poskytovány žádné vyjádřené ani předpokládané záruky, stejně je tomu i v případě produktů nebo služeb, o kterých se tyto informace zmiňují. Společnost AS24 se v žádném případě nezavazuje k aktualizaci nebo úpravám informací uvedených na těchto internetových stránkách. Společnost AS24 si taktéž vyhrazuje právo v jakémkoliv okamžiku a bez předchozího upozornění upravit nebo pozměnit obsah těchto internetových stránek.

Společnost AS 24 není v žádném případě odpovědná za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které by mohly vyplývat z přístupu k internetovým stránkám as24.com nebo jejich používání, včetně těch, které byly způsobeny nedostupností, ztrátou údajů a/nebo přítomností viru (tento výčet není vyčerpávající).

 

9. Úprava Všeobecných podmínek pro použití

Společnost AS24 si vyhrazuje právo všeobecné podmínky upravit v jakémkoliv okamžiku.

Uživateli tedy doporučujeme, aby se pravidelně seznamoval s aktuální verzí všeobecných podmínek použití, které jsou kdykoliv přístupné na stránkách as24.com.

 

10. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto všeobecné podmínky pro použití internetových stránek jsou v souladu s francouzským právem. Rozhodovací kompetenci mají výhradně soudy v Nantes.

 

11. Registrace CNIL

Tyto stránky jsou registrovány pod číslem CNIL 810350