Dobrodošli na področju za stranke AS 24 (v nadaljnjem besedilu »področje za stranke“) in do katerega lahko dostopate na https://www.as24.com S povezovanjem ali uporabo našega prostora za stranke potrjujete, da ste prebrali, razumeli in brez omejitev ali pridržkov sprejel te Splošne pogoje uporabe in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov. Pri obisku drugih spletnih mest AS 24 upoštevajte, da na teh spletnih mestih veljajo drugačna splošna pravila in pogoji ter politike, ki se navezujejo na varstvo osebnih podatkov. Priporočljivo je, da pozorno preberete njihova pravna obvestila.

1.    Identiteta 

Založništvo in tehnično oblikovanje in razvoj oddelka za stranke (v nadaljevanju »podjetje«): 
AS 24
Sedež podjetja: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francija
Vrsta podjetja: Poenostavljena delniška družba
Registrirani kapital: 16.931.200 EUR 
Register trgovcev in podjetij: 347 538 043 R.C.S. NANTES
ID za DDV: FR 38 347 538 043
E-poštni naslov: as24@as24.com
Telefonska številka: + 33 (0)2 40 92 24 24
Direktor objave: Guillaume GIMONNET

Podjetje svojim strankam ponuja posebno spletno stran z imenom »Področje za stranke«.
Namen področja za stranke je omogočiti strankam dostop do informacij, ki se nanašajo na njihov račun (v nadaljnjem besedilu »račun«), da se posvetujejo in upravljajo s svojim računom stranke, napravami in dodatnimi storitvami, da najbolje upravljajo svoje naprave in vozni park.

Področje za stranke
Gostovanje: 

SIGMA INFORMATIQUE
Poenostavljena delniška družba s kapitalom 1.729.600 EUR s sedežem na naslovu: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Francija
Vključeno v Nantesov trgovinski register in register podjetij pod številko 872 803 390. 
Telefonska številka: +33 (0)2 40 37 14 00
Spletni naslov: www.sigma.fr
Področje za stranke
Podjetje TotalEnergies imajo svoj lastni pravni obstoj in neodvisen pravni status. Podjetje, ki objavlja to področje za stranke, pripada Podjetje TotalEnergies. Imeni "TotalEnergies" in "Podjetje TotalEnergies" se na tem spletnem mestu včasih uporabita za večjo priročnost, splošno pa se navezujeta TotalEnergies S.E. (holdinško podjetje) in njegova hčerinska podjetja ter podružnice. Podobno so uporabljene besede "mi", "nas" in "naše" ter se splošno navezujejo na to podjetje ali katero koli Podjetje TotalEnergies ali na tiste, ki delajo zanje. Ti izrazi se prav tako uporabljajo tam, kjer ni uporabnega namena za poimenovanje določenega podjetja ali podjetij. Iz teh izrazov ni mogoče sklepati, da je TotalEnergies S.E. ali katero koli njegovo drugo hčerinsko podjetje ali podružnica vključena v poslovanje in upravljanje katerega koli drugega Podjetje TotalEnergies.

2.    Nameni področja za stranke

Področje za stranke naj bi uporabljale stranke (v nadaljevanju »uporabniki«), ki so s podjetjem sklenili pogodbo o kartici AS 24 in/ali pogodbo o cestnini AS 24 - EUROTRAFIC ali HGV PASSango za vozila (v nadaljnjem besedilu (»vozila«). Kartice in značke cestnine HGV PASSango so v nadaljevanju imenovane »naprave«. 

S prijavo na območje kupcev lahko stranke brezplačno dostopajo do osnovnih storitev in dodatnih storitev (v nadaljevanju »dodatne storitve«), ki jih stranka naroči ob podpisu pogodbe, prek dodatek k pogodbi ali o območju za stranke v skladu s splošnimi pogoji, objavljenimi za področje za stranke. 

Funkcije in/ali storitve, ki so na voljo na področju za stranke, so naslednje: 

2.1 – Posvetovanje z informacijami, ki jih je podjetje objavilo na spletu
    
Področje za stranke strankam omogoča predvsem:

-    Posvetujte se z novicami in ponudbami izdelkov in storitev podjetja;
-    Iščite bencinske servise v omrežju podjetja in prejemajte informacije o stanju omrežja;
-    Posvetujte se s cenami, posebnimi pogoji, splošnimi pogoji, ki veljajo za izdelke in storitve, ki jih prodaja podjetje, obvestila uporabnikov za naprave AS 24, ki jih podjetje objavlja na spletu;
-    Dostopajte do poročil in prenos dokumentov.

2.2 – Naročnina na dodatne storitve in storitve, ki so povezane s potovanjem

Področje za stranke strankam omogoča, da se naročijo na naslednje:

- Dodatne storitve za upravljanje voznega parka, ki jih podjetje ponuja v državah, ki so na voljo (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, digitalna ponudba itd.), kakor tudi servisni paketi. 
- storitve, povezane s potovanjem, kot so parkiranje, cestnine, licence, davki ali druge dajatve za katero koli vozilo, ki uporablja omrežje. 
Tehnične, pravne in storitve pomoči pri rezervacijah v skladu s pogoji, določenimi v »Splošnih pogojih AS 24 Storitve pomoči za tovornjake«: Tehnična, pravna in rezervacijska pomoč “, objavljeno v Področju za stranke.  
 
2.3    - Upravljanje naprav

Območje za stranke strankam omogoča:

-    Oglejte si cene na postajo in na izdelek, vključno s popusti, kjer je to mogoče;
-    Zahtevajte, obnovite in zamenjajte pokvarjene naprave;
-    Ogled in nastavitev zgornjih mej za naprave, zahvaljujoč storitvam upravljanja voznega parka, ki jih naroči stranka (določanje omejitev za uporabo, časovne nastavitve, geografske nastavitve, finančne nastavitve (zgornja meja plačila));
-    Prejemate opozorila in spremljate morebitne nepravilnosti, ki se nanašajo na uporabo naprave zunaj okvira, ki ga določi stranka pri nastavitvi naprave; 
-    Onemogočite in/ali blokirajte naprave;
-    Oglejte si in prenesite seznam transakcij, opravljenih za Vozila z napravami;
-    Pošljite podatke, potrebne pogodbenim partnerjem podjetja z namenom ponuditi nekatere storitve, povezane s potovanjem (kot so cestnine, licence, davki ali druge dajatve, povezane z vozilom, ki uporablja omrežje).

2.4    - Obračun

Z uporabo oddelka za stranke lahko stranke največ 18 (osemnajst) mesecev pregledujejo in prenašajo račune in/ali bremenitve.
Račune lahko prenesete v pdf in elektronsko podpisani obliki pdf (ob naročilu na storitev eBilling).
Stranke se lahko posvetujejo tudi s transakcijami, ki še niso bile fakturirane, in zgodovino obračunavanja za vse storitve v zadnjem letu. 

2.5    –  upravljanje z »več računi«

Stranka z več računi v podjetju lahko zahteva oblikovanje ene same dostopne točke do področja za stranke, ki ji bo omogočila sočasen dostop do vseh računov. 

2.6    - Podatki o geolokaciji

Do te storitve je mogoče dostopati iz naprave »Satellite PL Toll Badge« in strankam omogoča, da svoja vozila locirajo geografsko, uporabljajo simulator primerjave poti in poročajo o potovanjih preko področja za stranke.
Ta storitev omogoča tudi geolocirani pregled transakcij z gorivom in neomejen dostop do storitve PASSalert (ponudba PASSango Europilot). 
Stranke se štejejo za upravljavce osebnih podatkov v okviru uporabe te storitve in se zavezujejo, da bodo spoštovale predpise, ki veljajo zlasti v smislu delovne zakonodaje in Splošne uredbe o varstvu podatkov št. 2016/679 (GDPR). 

2.7    - Upravljanje zahtevkov

Področje za stranke omogoča strankam upravljanje zahtevkov v zvezi s katero koli transakcijo ali potovanjem, registriranim z uporabo PASSango HGV cestninske značke za vse cestnine po vsej Franciji. V okviru dejavnosti obdelave podatkov strank o terjatvah se francoske koncesije za avtoceste štejejo za upravljavce podatkov.

3.    Pogoji dostopa

Po podpisu pogodbe o kartici AS 24 in/ali AS 24-EUROTRAFIC ali HGV PASSango cestninske značke informacije o dostopu do uporabnikov, ki uporabnikom omogočajo prijavo v področje za stranke, se pošljejo po pošti. 
Uporabniki lahko prosto določijo dodatne osebe, pooblaščene za dostop do področja za stranke. 

Za dostop do področja za stranke mora imeti uporabnik dostop do internetne povezave in običajnega spletnega brskalnika.  
Področje za stranke je dostopno 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
 Podjetje pa ni vezano na nobeno obveznost rezultata glede delovanja in razpoložljivosti spletnega mesta.
Uporabniki zato izrecno priznavajo, da lahko podjetje kadar koli blokira dostop do področja za stranke zaradi kakršnih koli tehničnih ali pravnih omejitev ali omejitev, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji. 

4.    Trajanje in prekinjen dostop

Dostop do področja za stranke je povezan z veljavnostjo pogodbe med uporabnikom in podjetjem. 
Ko je enkrat pogodba prekinjena, bo imel uporabnik dostop le do določenih uporabniških funkcij (zlasti dostop do računov za omejeno časovno obdobje).
Kadar katera koli oseba, ki jo je uporabnik pravilno pooblastil, zapusti podjetje, je uporabnik sam dolžan umakniti dostop na lastno odgovornost. 
Podjetje si pridržuje pravico, da začasno ustavi dostop uporabnika v primeru kakršne koli goljufive ali poskusov goljufive uporabe dostopa. 

5.     Zaupnost

Uporabniki so odgovorni za tajnost svojega gesla in za vsa dejanja, izvedena z njihovim računom in geslom.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo upoštevali in zagotovili skladnost ter ohranjali zaupnost uporabniškega imena in gesla, ki jih je odobrilo podjetje. 
Uporabniki se izrecno strinjajo, da je vsaka prijava v področje za stranke, kakor tudi vsak prenos podatkov na področju za stranke in iz njega, opravljena z uporabniško prijavo, dodeljeno uporabniku, ki naj bi jo izvedel sam uporabnik ali oseba pooblasti slednji.
Uporabniki se zavezujejo, da bodo podjetje nemudoma obvestili, če se prijava ali geslo izgubi in/ali ukrade. 
Vsaka izguba, zloraba ali uporaba uporabniškega imena, gesla in morebitne posledice so izključno odgovornost uporabnika.

6.     Uporaba prostora za stranke in podatki

Podatki, ki se pojavljajo na področju za stranke, pripadajo uporabniku in le uporabnik bo določil osebe, ki bodo smele dostopati do teh podatkov.  
Podatki se beležijo in shranjujejo tako, da se zagotovi varnost in zaupnost. 

7.     Izmenjava podatkov: varnost, dokaz in shranjevanje    

7.1     Varnost in dokaz

Da bi preprečili kakršen koli nepooblaščen dostop do področja za stranke in se izognili temu, da bi se kakršne koli izmenjane informacije lahko spremenile, ukradle ali izbrisale, se podjetje zavezuje, da bo: 
-    Uporabilo varne spletne povezave; 
-    Izvajalo in vzdrževalo pogoje snemanja in arhiviranja, kot je določeno v členu 7.2 »Shranjevanje«, za katerega uporabnik potrjuje, da ga je prebral.  Potrjuje točnost le-teh in se v primeru kakršnega koli spora strinja z izpodbijanjem dokončne narave podatkov, shranjenih in arhiviranih v skladu s tem členom.

7.2 Shranjevanje

Uporabniški dostop do področja za stranke se neprekinjeno beleži (datum, čas, uporabniški naslov IP, dostop do URL-ja,).
Ti zapisi se hranijo, dokler je uporabniški račun aktiven. Njegov logični in fizični dostop je omejen na upravljanje informacijskega sistema. 

8.     Intelektualna lastnina 

8.1. Načelo  

Vse informacije ali dokumenti (besedila, animirane ali statične slike, podatkovne baze, zvoki, fotografije, strokovno znanje ali navedeni izdelki), shranjeni na spletnem mestu, ter tudi vsi elementi, ustvarjeni za to spletno mesto in njegovo splošno strukturo, so last Podjetje TotalEnergies ali pa zanje veljajo dodeljene pravice do uporabe, dvojnikov ali posredovanja javnosti. Če so te informacije, dokumenti in predmeti javno objavljeni na tem spletnem mestu, zanje velja zakonodaja, ki ščiti avtorske pravice. Poleg ogleda področja za stranke na spletnem mestu nobeni osebi ni bila podeljena nobena licenca ali kakršna koli druga pravica, povezana s pravicami za intelektualno lastnino. 
Podvajanje dokumentov področja za stranke je dovoljeno samo za osebno in zasebno informacijsko uporabo. Vsako podvajanje ali uporaba kopij, izdelanih za druge namene, je uradno prepovedana ter je predmet predhodne in uradne odobritve s strani podjetja. V vseh primerih mora odobreno podvajanje informacij, shranjenih na tem področju za stranke, navajati vir in podati ustrezne reference, povezane z lastniškimi pravicami. 

8.2. Značilni znaki  

Če ni določeno drugače, so imena podjetij, logotipi, izdelki in znamke, navedene na področju za stranke, last podjetja ali Podjetje TotalEnergies ali pa zanje veljajo dodeljene pravice do uporabe, dvojnikov ali predstavljanja/posredovanja javnosti. Prepovedana je uporaba brez predhodne pisne odobritve s strani podjetja.

8.3. Podatkovna baza 

Podjetje je upravljavec podatkovnih baz na področju za stranke, in podjetje je prav tako lastnik vseh razpoložljivih podatkovnih baz. 

9.     Obveze uporabnikov  

Vsak obiskovalec področja za stranke, ki posreduje informacije, podjetju podeljuje vse prenosljive pravice, povezane s posredovanimi informacijami, in podjetju dovoljuje njihovo uporabo. Informacije, ki jih posredujejo obiskovalci, se ne štejejo za zaupne. Vendar pa te posredovane informacije spadajo pod osebne podatke, kot to določa veljavna zakonodaja, kar pomeni, da se zavezujemo, da bomo te informacije obdelovali skladno z našo politiko varovanja osebnih podatkov, ki velja za to področje za stranke.
Vsak obiskovalec tega področja za stranke tudi potrjuje, da ravna skladno s temi ukrepi in veljavno zakonodajo, še posebej z naslednjimi določili:
-    Ima sposobnost in sredstva, potrebna za dostop do področja za stranke in njegove uporabe.
-    Je preveril, da ima informacijsko-tehnološko konfiguracijo, ki ne vsebuje nobenih virusov in je v brezhibnem stanju.
-    Podjetju in partnerjem podeljuje pravico do uporabe posredovanih informacij (razen podatkov osebne narave), kjer je to primerno.

Stranko opozarjamo na dejstvo, da bo zbiranje in obdelava podatkov v celoti ali delno na območju kupca verjetno predstavljala pregled dejavnosti zaposlenih, ki jih urejajo obveznosti, določene v lokalnih predpisih o delovnem pravu.

10.     Hipertekstne povezave 

Podjetje uradno zavrača kakšno koli odgovornost glede vsebine spletnih mest, do katerih posreduje povezave. Navedene povezave so na voljo uporabnikom tega področja za stranke kot storitve. Za razumevanje njihove prakse si oglejte splošna pravila in pogoje ter politiko varovanja osebnih podatkov za spletna mesta. Odločitev za uporabo povezav sprejemajo izključno uporabniki področja za stranke. Povezavo na tem področju za stranke lahko kadar koli spremenimo ali izbrišemo. 

11.     Opombe

Informacije (»Informacije«), ki so na voljo na področju za stranke, so priskrbljeni v dobri veri. Te informacije so veljale za pravilne v času objave na področju za stranke. Vendar pa podjetje ne predstavlja niti ne zagotavlja, da so informacije popolne ali verodostojne. Uporabnik nosi vse informacije o uporabi omenjenih informacij. Informacije so na voljo pod pogojem, da vi ali katera koli druga pooblaščena oseba, ki jih prejme, lahko pred uporabo določi njihovo korist za določen namen. Podjetje pod nobenim pogojem ne bo sprejelo odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi zanašanja na navedene informacije, njihovo uporabo ali uporabo izdelka, na katerega se nanašajo. Informacije se ne štejejo kot priporočilo za uporabo informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali formul, ki je v nasprotju s patentom, avtorsko pravico ali registrirano blagovno znamko. Podjetje zavrača kakršno koli neposredno ali posredno odgovornost v primeru, da je uporaba informacij v nasprotju s patentom, avtorsko pravico ali registrirano blagovno znamko. 
Podjetje in vsa hčerinska podjetja ali podružnice, v njegovi neposredni ali posredni lasti, ter vsa Podjetje TotalEnergies kategorično zavračajo kakršno koli interpretacijo, ki bi lahko enačila vsebino njihovih spletnih strani s ponudbami za nakup ali spodbujanje k pridobitvi delnic ali drugih tako navedenih kot nenavedenih prenosljivih vrednostnih papirjev. Podano ni nobeno neposredno ali posredno zagotovilo glede poslovne narave posredovanih informacij ali njihove primernosti za določen namen kot tudi za izdelke, na katere se navedene informacije nanašajo. Podjetje se v nobenem primeru ne obvezuje, da bo posodabljalo ali popravljalo informacije, posredovane na spletu ali na svojih spletnih strežnikih. Podobno si podjetje pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali popravi vsebino svojega področja za stranke brez predhodnega obvestila. 

12.     Odgovornost

Uporabnik se izrecno strinja, da podjetje ne bo odgovorno za kakršno koli neskladno uporabo področja za stranke, ki ni v skladu z določbami teh pogojev in pogojev, ki jih je uporabnik sprejel brez pridržkov. 
Uporabnik je seznanjen in obveščen o virusih in drugih oblikah zlonamerne kode, ki lahko krožijo po spletu in ki lahko okužijo njegove delovne postaje, zato mora slednji sprejeti vse ustrezne ukrepe za zaščito pred njimi.
Podjetje v nobenem primeru ne more biti odgovorno za morebitne napake ali okvare, ki izhajajo iz področja za stranke, ne glede na vzrok. Podjetje se odpoveduje vsaki odgovornosti v primeru prekinitve spletnega mesta, pojava napak ali napak pri delovanju ter kakršne koli neposredne ali posredne škode, ne glede na vzroke, izvor, naravo ali posledice, ki jih povzroči dostop do spletne strani katere koli osebe ali onemogočanje dostopa do nje ali njene uporabe.  
Podjetje si pridržuje pravico do prekinitve ali začasne omejitve uporabe področja za stranke zaradi vzdrževanja. 

Podjetje zavezuje izključno obveza glede neprekinjenosti storitev. Posledično ne zagotavlja, da storitev še naprej deluje brez začasne ali trajne prekinitve niti začasne ali trajne napake.  Poleg tega lahko kakršen koli razvoj ali sprememba storitve povzroči posodobitev in/ali začasno nedostopnost področja za stranke, kar v nobenem primeru ne bi povzročilo odgovornosti družbe.    

13.     Višja sila

Družba ne bo odgovorna do uporabnika, če se izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih, odloži, moti ali onemogoči zaradi primera višje sile.  
Priznani primeri višje sile so zlasti tisti, ki jih običajno sprejmejo uveljavljena sodna praksa in francoska sodišča.

14. Posodobitev pogojev uporabe področja za stranke in veljavne zakonodaje

Podjetje lahko kadar koli posodobi te pogoje uporabe področja za stranke. Posledično se mora uporabnik sklicevati na zadnje veljavne pogoje uporabe. Te splošne pogoje uporabe ureja francoska zakonodaja in jih je treba predložiti izključno francoskim sodiščem, ki imajo pristojnost.


15. Kontaktni podatki

Vsa vprašanja v zvezi s pogoji uporabe območja za stranke lahko po elektronski pošti pošljete na as24@at.as24.com ali po pošti na naslednji naslov: 
AS 24 Tankservice GmbH - Modecenterstraße 17 / Obj. 1 / EG / Top A 1110 Wien Austria