Sveiki prisijungę prie Kliento zonos extranet.as24.com. Prisijungdami prie Kliento zonos, ją peržiūrėdami arba ja naudodamiesi, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote Duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo politikos (toliau – Politika) nuostatas bei mūsų Bendrąsias naudojimosi sąlygas ir be jokių apribojimų ar išlygų su jomis sutinkate. Atkreipkite dėmesį, kad kitose AS 24 svetainėse taikomos kitos bendrosios naudojimosi sąlygos ir asmens duomenų apsaugos nuostatos, todėl rekomenduojame atidžiai jas perskaityti. Šiose Politikos nuostatose didžiosiomis raidėmis rašomų sąvokų reikšmės apibrėžtos Bendrosiose naudojimosi sąlygose.

Šios Politikos tikslas – informuoti jus apie teises ir laisves, kuriomis galite pasinaudoti mums naudojant jūsų asmens duomenis, ir pristatyti priemones, kurių imamės jūsų asmens duomenims apsaugoti.

Labai rimtai žiūrime į jūsų privatumą. Visus asmens duomenis tvarkysime, laikysime ir naudosime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 ir (arba) kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis. 

Informuojame, kad tvarkydami kortelių ir (arba) „PASSango“ SKTP (PL) nuotolinio mokėjimo prietaisų turėtojų asmens duomenis ir atlikdami su transporto priemonėmis ir (arba) įrenginiais susijusias valdymo operacijas Kliento zonoje savo reikmėms, jūs veikiate kaip duomenų valdytojas. Todėl jūs įsipareigojate laikytis savo, kaip duomenų valdytojo, įsipareigojimų, susijusių su duomenų subjektų atžvilgiu atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

1.   Renkamų duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas ir saugojimo laikotarpis

Jums arba kitam jūsų paskirtam Naudotojui, turinčiam prieigą prie Kliento zonos, gali tekti nurodyti Bendrovei tam tikrus savo ar kitų asmenų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, kad būtų galima naudotis Kliento zonoje prieinamomis funkcijomis ir (arba) paslaugomis. 
Renkama informacija yra būtina su Bendrove sudarytoms sutartims vykdyti, nes kitaip sutartys negali būti vykdomos.
Jūsų pateiktus asmens duomenis Bendrovė tvarko toliau nurodytais tikslais ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

Tvarkymo tikslas

Teisinis pagrindas

Renkami asmens duomenys 

Saugojimo trukmė 

Naudotojo profilio kūrimas ir prieiga prie Kliento zonos, kelių paskyrų valdymas

Sutartis

Identifikaciniai duomenys  (pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefonas), prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, slaptažodis)

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Papildomų paslaugų („CARDalert“, „CARDControl“, „PASSalert“, „AS 24 Truck Assistance“, „eBilling“ ir kt.) prenumerata

 

Sutartis

El. pašto adresas

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Prieiga prie su kelione susijusių paslaugų (tokių kaip rinkliavos, stovėjimo aikštelės, kelių mokesčiai ar bet kokios kitos rinkliavos, taikomos naudojantis transporto priemone kelių rinkliavos tinkle, techninė, teisinė ir su rezervavimu susijusi pagalba)

 

Sutartis

Valstybiniai numeriai

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Įrenginių valdymas (AS 24 ir AS 24 – EUROTRAFIC kortelės bei „PASSango“ SKTP nuotolinio mokėjimo prietaisai)

Sutartis

Registruotų vairuotojų vardas ir pavardė, transporto priemonės registracija

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Sąskaitų faktūrų tvarkymas (sąskaitų faktūrų ir į sąskaitas dar neįtrauktų operacijų peržiūra, atsisiuntimas ir pan.)

Sutartis

El. pašto adresas

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Transporto priemonės geografinės padėties duomenys, maršruto imitatoriaus palyginimas, kelionių ataskaitos, degalų sandoriai pagal geografinę padėtį

Sutartis

Registracija, transporto priemonės GPS koordinatės

 

Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Geografinės padėties duomenys: 1 metai

Klientų pretenzijų dėl greitkelių koncesijų Prancūzijoje tvarkymas Sutartis Transporto priemonės registracija  Sutarties terminas + 6 mėnesiai

Užklausa dėl registracijos pranešimams el. paštu gauti 

 

Sutartis

Identifikaciniai duomenys (el. paštas, vardas, pavardė, pareigos)

Pageidaujamų pranešimų el. paštu gavimo arba prenumeratos laikotarpis. Prenumeratos galima bet kuriuo metu atsisakyti.   

Jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su virš duomenų rinkimo formų ar jose nurodytais tikslais. Duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslais, t. y. tol, kol duomenų subjektui, t. y. Klientui arba įgaliotam Naudotojui, yra būtina prieiga prie Kliento zonos. Kai duomenų subjektas nebeturi sutartinių įsipareigojimų savo įmonei, paskyra ir susiję duomenys ištrinami.
Naudotojas gali laisvai paskirti papildomus asmenis, turinčius teisę naudotis Kliento zona, sukurdamas naudotojo paskyras, suteikdamas jiems konkrečias prieigos teises arba panaikindamas jų prieigos teises.

 

2.    Duomenų gavėjai

Siekiant tvarkyti duomenis, kaip nurodyta šioje Politikoje, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti vienam ar keliems mūsų padaliniams arba „TotalEnergies“ įmonėms ir atitinkamiems paslaugų teikėjams arba subrangovams (Teikėjui produktų tiekimo ir paslaugų teikimo kontekste).  
1 straipsnyje nurodytus asmens duomenis saugo SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Duomenų perdavimas


Bet koks duomenų perdavimas į Europos ekonominei erdvei nepriklausančią šalį vykdomas pagal galiojančius teisės aktus ir užtikrinant tinkamą duomenų apsaugą. 
Siekdama užtikrinti tinkamą Europos ekonominėje erdvėje esančių asmens duomenų, kurie gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų įsikūrusioms „Total Group“ įmonėms, apsaugą, „TotalEnergies“ bendrovė yra priėmusi Bendrovės vidaus taisykles „Įmonėms privalomos taisyklės“ (ĮPT). 
Perduodant asmens duomenis, kuriems negalioja ĮPT, į Europos ekonominei erdvei nepriklausančias šalis, taikomos kitos priemonės tinkamai duomenų apsaugai užtikrinti. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų ĮPT, spauskite čia. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kitas priemones, taikomas tinkamai apsaugai užtikrinti, rašykite toliau nurodytu kontaktiniu adresu.

4.    Duomenų saugumas ir konfidencialumas 

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas (taip pat ir visų subrangovų atžvilgiu), ypač siekiant užkirsti kelią duomenų iškraipymui, sugadinimui ar atskleidimui neįgaliotoms trečiosioms šalims.

5.    Slapukų ir kitų sekiklių tvarkymas

 

Slapukas – tai failas, kuriame įrašoma su jūsų naršymu Kliento zonoje naudojantis kompiuteriu susijusi informacija (pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, peržiūrėtų puslapių skaičius ir pan.), kad jums būtų lengviau naudotis Kliento zona.
Slapukai yra tekstiniai failai, įrašomi į jūsų galinį įrenginį. Jie suteikia prieigą prie įvairios informacijos apie jus. Kai kurie jų priklauso svetainės redaktoriui (pirmoji šalis), kiti – trečiosios šalies operatoriams (trečioji šalis). 

Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašyti visi extranet.as24.com naudojami slapukai. 

Slapukus ir kitus sekiklius įjungiame jums davus sutikimą, išskyrus techninius slapukus, kurie yra būtini jūsų prašomoms paslaugoms Kliento zonoje teikti.

 

Slapukų ir sekiklių kategorijos

Slapukų ir sekiklių pavadinimai

Slapukų ir sekiklių paskirtis 

Teikėjai

Slapukų ir sekiklių saugojimo trukmė

Statistikos

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

Svetainės lankytojų srauto analizė 

Piano Analytics

Iki 6 mėnesių

Statistikos

DSID, IDE

Svetainės lankytojų srauto analizė 

DoubleClick

Iki 6 mėnesių

Techniniai ir funkciniai

_GRECAPTCHA

Apsauga nuo robotų prieigos prie svetainės

Google

Iki 13 mėnesių

Techniniai ir funkciniai

_cf_bm

Įvadinė kontekstinė pagalba 

UserGuiding

Iki 13 mėnesių

Techniniai ir funkciniai

didomi_token, euconsent-v2

Duomenų tvarkymas remiantis sutikimu 

Didomi

Iki 13 mėnesių

Socialiniai tinklai

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Puslapyje integruotų „Youtube“ vaizdo įrašų peržiūra

YouTube

Iki 6 mėnesių

Socialiniai tinklai

YSC

Naudotojo peržiūrėtų „Youtube“ vaizdo įrašų srauto analizė

YouTube

Iki 6 mėnesių

 

Kaip atšaukti savo sutikimą? 


Pirmą kartą prisijungę prie Kliento zonos, galite sutikti arba nesutikti naudoti slapukus ir (arba) nustatyti parametrus. Jei vėliau pakeisite savo sprendimą, slapukus galite tvarkyti meniu „Pagalba ir ištekliai“ skiltyje „Tvarkyti savo slapukus“.

Norėdami pašalinti jau įrašytus slapukus, žr. savo operacinės sistemos („Windows“, OS ir kt.) naudojimo instrukcijas. 

 

6.    Jūsų teisės ir kontaktiniai duomenys

Remiantis galiojančiais teisės aktais, jūs turite teisę gauti informaciją savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, ištrinti ir nesutikti su jų naudojimu. Jūs taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir / ar nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūs galite paprašyti atsiųsti jūsų asmens duomenis, taip pat turite teisę pateikti nurodymus dėl jūsų asmens duomenų naudojimo po jūsų mirties, jei taikoma tokia nuostata.  Jūs taip pat galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir (arba) pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8-5 2712804, 2791445, el. paštas ada@ada.lt). Savo užklausą siųskite el. paštu as24@lt.as24.com arba paštu šiuo adresu: AS 24 LIETUVA UAB, Antano Tumėno g. 4-1101 (11 aukštas), Vilnius, LT-01109, LIETUVA