Sveiki prisijungę prie svetainės as24.com. Prisijungdami prie šios svetainės, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas bei Asmens duomenų apsaugos politikos nuostatas ir be jokių apribojimų ar išlygų su jomis sutinkate. Atkreipkite dėmesį, kad lankantis kitose AS 24 svetainėse, jose taikomos kitos bendrosios sąlygos ir asmens duomenų apsaugos bei slapukų naudojimo politikos nuostatos. Rekomenduojama atidžiai perskaityti teisinius pranešimus.

Teisinis pranešimas
 

1.    Identifikaciniai duomenys 

Svetainės leidėjas (toliau – Bendrovė): 

AS 24

Pagrindinė buveinė: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN, Prancūzija
Bendrovės tipas: Paprastoji akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas: 16 931 200 Eur 
Prekybos ir įmonių registras: 347 538 043, NANTO RCS
PVM mokėtojo kodas: FR 38 347 538 043
El. paštas: as24@as24.com
Telefonas: +33 (0)2 40 92 24 24
Leidybos direktorius:  Laurent  POUTS SAINT GERME

Svetainės techninis dizainas ir kūrimas: 

SMILE
Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu

Priegloba: 

ALTERWAY

Paprastoji akcinė bendrovė, kurios kapitalą sudaro 812 801 EUR ir kurios būstinė yra adresu: 1 rue Royale, Bat D – 227, les Bureaux de la Colline – 92210 St Cloud – Prancūzija,
įregistruota Nanto prekybos ir įmonių registre, registracijos Nr. 490 932 308
Tel. + 33 (0)1 41 16 34 95
Interneto svetainė www.alterway.fr

„TotalEnergies“ priklausančios įmonės turi teisinį subjektiškumą ir nepriklausomo juridinio asmens statusą. Šią svetainę leidžianti Bendrovė priklauso „TotalEnergies“. Pavadinimai „TotalEnergies“ ir „TotalEnergies“ bendrovė“ šioje svetainėje kartais vartojami patogumo sumetimais ir dažniausiai reiškia TOTALENERGIES S.E. (kontroliuojančiąją bendrovę) ir (arba) jos patronuojamąsias įmones ir filialus. Kalbant apie Bendrovę ar bet kurią „TotalEnergies“ įmonę apskritai arba apie jose dirbančius asmenis, taip pat gali būti vartojami žodžiai „mes“, „mus“ ir „mūsų“. Šios sąvokos taip pat vartojamos, kai nėra būtinybės nurodyti konkrečios įmonės ar įmonių. Šie terminai nereiškia, kad „TotalEnergies S.E.“ ar bet kuri jos patronuojamoji įmonė ar filialas dalyvauja sprendžiant bet kurios kitos „TotalEnergies“ įmonės veiklos ar valdymo klausimus.
 
2.    Informacija apie veiklą

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie tam tikrą Bendrovės ir „TotalEnergies“ įmonės veiklą. Ji pateikiama tik bendrais informaciniais tikslais, negarantuojant, kad ji bus tinkama konkrečiam tikslui. Bendrovė gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti šioje svetainėje pateiktą informaciją. 
 
3.    Intelektinė nuosavybė

3.1.    Bendrovės nuosavybė
Visa svetainėje saugoma informacija ar dokumentai (tekstai, animuoti ar statiški vaizdai, duomenų bazės, garsai, nuotraukos, praktinės žinios ar nurodyti produktai), taip pat visi svetainei sukurti elementai ir bendra jos struktūra yra Bendrovės arba „TotalEnergies“ įmonių nuosavybė arba minėtiems subjektams suteikiamos teisės juos naudoti, kopijuoti ar viešai skelbti. Šiai informacijai, dokumentams ir elementams taikomi autorių teises ginantys įstatymai, kai jie tampa viešai prieinami šioje svetainėje. Kalbant apie intelektinės nuosavybės teises, jokiai šaliai nesuteikiama jokia licencija ir jokios kitos teisės, išskyrus teisę peržiūrėti svetainę. 
Svetainės dokumentus leidžiama dauginti tik informaciniais tikslais asmeninėms ir privačioms reikmėms. Bet koks kopijų dauginimas ir naudojimas kitais tikslais yra oficialiai draudžiamas; norint tai atlikti, reikia gauti išankstinį oficialų Bendrovės leidimą. Visais atvejais kopijuojant šioje svetainėje esančią informaciją gavus leidimą, turi būti nurodytas šaltinis ir pateikta atitinkama nuoroda į nuosavybės teises. 

3.2.    Skiriamieji ženklai
Jei nenurodyta kitaip, svetainėje minimi įmonių pavadinimai, logotipai, produktai ir prekių ženklai yra Bendrovės arba „TotalEnergies“ įmonių nuosavybė arba minėtiems subjektams suteikiamos teisės juos naudoti, kopijuoti ar viešai pristatyti / skelbti. Jūs negalite jų naudoti be išankstinio rašytinio Bendrovės leidimo.
3.3.    Duomenų bazės 
Bendrovė yra svetainėje esančių duomenų bazių valdytoja ir visų prieinamų duomenų bazių savininkė. Jūs negalite ištraukti ar pakartotinai naudoti jokios kokybiškai ar kiekybiškai reikšmingos duomenų bazių dalies, taip pat ir privačiais tikslais.

 3.4. Nuorodos apie autorius nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Svetainės vaizdinėje medžiagoje pateiktos nuorodos apie autorius.

4.    Jūsų įsipareigojimai  

4.1.   Kiekvienas informaciją pateikiantis svetainės lankytojas suteikia Bendrovei visas su minėta informacija susijusias perleidžiamas teises ir leidžia Bendrovei ją naudoti. Lankytojų pateikta informacija laikoma nekonfidencialia. Tačiau jei pateikiama informacija yra asmens duomenys, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose, mes įsipareigojame tvarkyti minėtą informaciją laikydamiesi šioje svetainėje taikomos mūsų Asmens duomenų apsaugos politikos.

4.2.    Kiekvienas šios svetainės lankytojas taip pat patvirtina, kad jis laikosi šių sąlygų ir galiojančių teisės aktų, t. y.:
-    turi įgūdžių ir priemonių, kurių reikia prisijungiant prie svetainės ir ja naudojantis;
-    patikrino, ar naudojamoje IT konfigūracijoje nėra virusų ir ar ji tinkamai veikia;
-    atitinkamais atvejais suteikia Bendrovei ir jos partneriams teisę naudoti pateiktą informaciją (išskyrus asmens duomenis);
-     turi laikytis konfidencialumo ir atitinkamai būti atsakingas už prieigos kodų ir slaptažodžių, kuriuos Bendrovė gali atsiųsti, kad būtų galima patekti į tam tikrus skyrius, naudojimą ir saugumą. Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti jūsų prieigą prie svetainės jums nesąžiningai naudojantis arba bandant nesąžiningai pasinaudoti minėta prieiga.
 
5.    Hipertekstinės nuorodos 

5.1.    Nuorodų aktyvinimas. Bendrovė nėra oficialiai atsakinga už svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, turinį. Minėtos nuorodos šios svetainės lankytojams siūlomos kaip paslauga. Norėdami suprasti jų taikymą, peržiūrėkite šių svetainių bendrąsias sąlygas ir asmens duomenų apsaugos politiką. Sprendimą naudotis nuorodomis priima tik svetainės naudotojai. Mes galime bet kuriuo metu pakeisti arba ištrinti nuorodas šioje svetainėje. 

5.2.    Nuorodos leidimas. Jei norite sukurti hipertekstinę nuorodą į šią svetainę, turite gauti išankstinį rašytinį Bendrovės leidimą, naudodamiesi šio dokumento pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. 
 
6.    Oficialus pranešimas ir atsakomybė

6.1.     Šiame www („World Wide Web“) serveryje esanti informacija pateikta laikantis sąžiningumo principo. Ši informacija, paskelbimo svetainėje metu, laikoma teisinga. Tačiau Bendrovė nepareiškia ir negarantuoja, kad informacija yra išsami ar tiksli. Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su pasitikėjimu šia informacija. Informacija pateikiama tikintis, kad jūs ar bet kuris kitas ją gaunantis asmuo prieš ja remdamasis gali nustatyti jos tinkamumą konkrečiam tikslui. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl pasitikėjimo minėta informacija, rėmimosi ja ar produkto, su kuriuo ji susijusi, naudojimo. Informacija neturėtų būti laikoma rekomendacija remtis informacija, naudoti produktus, procedūras, įrangą ar formules, kurios pažeidžia patentinę apsaugą, autorių teises ar registruotą prekių ženklą. Bendrovė neprisiima jokios aiškios ar numanomos atsakomybės už naudojantis informacija padarytus patentinės apsaugos, autorių teisių ar registruoto prekių ženklo pažeidimus. 
Bendrovė ir visos jai tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančios patronuojamosios įmonės ar filialai, taip pat bet kuri „TotalEnergies“ įmonė kategoriškai atmeta bet kokį aiškinimą, kuriuo jų svetainių turinys prilyginamas pirkimo pasiūlymui arba raginimui įsigyti akcijų ar kitų listinguojamų ar nelistinguojamų apyvartinių vertybinių popierių. Nesuteikiama jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl pateiktos informacijos komercinio pobūdžio ar jos tinkamumo tam tikram tikslui, taip pat dėl produktų, su kuriais susijusi minėta informacija. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neįsipareigoja atnaujinti ar taisyti internete ar jos interneto serveriuose platinamos informacijos. Be to, Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar koreguoti savo svetainės turinį. 

6.2.   Bendrovė negarantuoja, kad svetainė veiks be trikdžių, kad veiks prieigą prie jos užtikrinantys serveriai ir (arba) kad trečiųjų šalių svetainėse, į kurias nukreipia hipertekstinės nuorodos, nėra virusų.
 
7.    Nenugalima jėga
Bendrovė nėra laikoma atsakinga Naudotojui už šiose naudojimosi sąlygose numatytų savo įsipareigojimų vykdymo vėlavimą, jų vykdymo apribojimą ar negalėjimą jų vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
Nenugalimos jėgos atvejais visų pirma laikomi tie, kurie paprastai pripažįstami Prancūzijos teismuose ir teismų praktikoje.

8. Naudojimosi svetaine sąlygų ir taikytinos teisės atnaujinimai

Bendrovė gali bet kuriuo metu atnaujinti šias naudojimosi svetaine sąlygas. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti taikomą naujausią naudojimosi sąlygų versiją. Nustačius, kad viena ar daugiau Bendrųjų naudojimosi sąlygų nuostatų yra neįgyvendinamos arba draudžiamos pagal viešosios tvarkos reglamentavimą, likusios nepaveiktos Bendrųjų naudojimosi sąlygų nuostatos ir toliau taikomos Naudotojui tiek, kiek tai leistina atsižvelgiant į šį reglamentavimą.
Šioms Bendrosioms naudojimosi svetaine sąlygoms taikomi galiojantys įstatymai.
 
9.    Kontaktiniai duomenys

Kilus bet kokių klausimų dėl naudojimosi svetaine sąlygų kreipkitės el. paštu : as24.lt.privacy@as24.com arba paštu šiuo adresu
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Prancūzija