Sveiki atvykę į internetinę svetainę as24.com Prisijungdami prie Internetinės svetainės, jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote be apribojimų ar išlygų su šiomis Bendrosiomis Naudojimo sąlygomis ir Asmens duomenų apsaugos politika Atkreipkite dėmesį, jei lankotės kitose AS 24 internetinėse svetainėse, joms yra taikomos skirtingos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės. Rekomenduojama atidžiai perskaityti teisinius pranešimus.

1.    Tapatybė 


Bendrovė skelbianti Internetinę svetainę (toliau vadinama "Bendrovė"): 
AS 24
Pagrindinis biuras: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - PRANCŪZIJA
Bendrovės tipas: Supaprastinta akcinė bendrovė
Įregistruotas kapitalas: 16.931.200 EUR 
Prekybos ir įmonių registras: 347 538 043 R.C.S. NANTES
PVM kodas: FR 38 347 538 043
El.paštas: as24@as24.com
Telefono numeris: + 33 (0)2 40 92 24 24
Leidybos direktorius: Guillaume GIMONNET

Techninis interneto svetainės kūrimas ir vystymas: 

MOTION4EVER
Ribotos atsakomybės bendrovė, kurios įstatinis kapitalas yra 20.000 EUR, kurios pagrindinė buveinė yra 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - PrancūzijaĮtraukta į NANTES prekybos ir įmonių registrą numeriu 528 633 605
Telefono numeris : + 33 (0)2 40 52 78 30
Internetinė svetainė : www.motion4ever.com

Hostingas: 

OCEANET TECHNOLOGY

Ribotos atsakomybės bendrovė, kurios įstatinis kapitalas yra 1 530 000 EUR, kurios pagrindinė buveinė yra 2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN  - PrancūzijaĮtraukta į NANTES prekybos ir įmonių registrą numeriu 408 893 063
Telefono numeris: + 33 (0)2 28 03 78 78
Internetinė svetainė: www.oceanet-technology.com

Visos TotalEnergie įmonė bendrovės turi savo teisinį egzistavimą ir nepriklausomą teisinį statusą. Bendrovė, skelbianti šią internetinę svetainę, priklauso TotalEnergie įmonė. "TotalEnergies" ir "TotalEnergie įmonė" yra kartais naudojamos šioje Internetinėje svetainėje, kai nuorodos paprastai  nukreipiamos į TotalEnergies S.E. (kontroliuojančiąją bendrovę) ir jos dukterines įmones bei filialus. Taip pat žodžiai "mes",  ir "mūsų" vartojami nurodant Bendrovei arba bet kuriai kitai TotalEnergie įmonė bendrovei  arba tiems, kurie joms dirba. Šie išsireiškimai taip pat naudojami, kai konkretaus įmonės arba bendrovių nustatymas nėra naudingas. Iš šių išraiškų negalima daryti išvados, kad TotalEnergies S.E. ar bet kuri iš jos dukterinių įmonių ar filialų dalyvauja bet kurios kitos "TotalEnergie įmonė"  įmonės veikloje ir valdyme.

 

2.    Informacija apie veiklą


Ši Internetinė svetainė pateikia informaciją apie tam tikrą Bendrovės ir "TotalEnergie įmonė veiklą. Ši informacija pateikiama kaip bendra informacija be garantijų, kad ji tinkama bet kokiam konkrečiam tikslui. Bendrovė gali bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti šioje svetainėje esančią informaciją. 

 

3.    Intelektinė nuosavybė


3.1.    Įmonės turtas
Visa Internetinėje svetainėje saugoma informacija ar dokumentai (tekstiniai, animuoti ar statiniai vaizdai, duomenų bazės, garsai, nuotraukos, žinios ar produktai), taip pat visi internetinės svetainės elementai ir jų bendroji struktūra yra Bendrovės nuosavybė arba "TotalEnergie įmonė esančių bendrovių arba joms suteikiamos teisės naudoti, kopijuoti arba perduoti visuomenei šiuos leidimus. Šiai informacijai, dokumentams ir daiktams taikomi autorių teisių apsaugos įstatymai, jei jie yra prieinami visuomenei per šią svetainę. Jokia kita licencija ar jokia kita teisė, kaip tik Internetinės svetainės peržiūra buvo suteikta bet kuriai šaliai dėl intelektinės nuosavybės teisių. 
Internetinės svetainės dokumentų kopijavimas yra leidžiamas tik kaip informacija asmeniniam naudojimui. Bet koks kopijavimas ar naudojamas kitiems tikslams yra formaliai draudžiamas ir yra objektas ankstesniam ir oficialiam Bendrovės įgaliojimui Visais atvejais, jei naudojatės šioje svetainėje saugoma informacija, privalote nurodyti šaltinį ir pateikti tinkamas nuorodas į nuosavybės teises. 


3.2.    Skiriamieji ženklai
Jei nenurodyta kitaip, Internetinėje svetainėje nurodomi bendrovės pavadinimai, logotipai, gaminiai ir prekės ženklai yra Bendrovės arba TotalEnergie įmonė bendrovių nuosavybė arba jos turi teisę naudoti, kopijuoti ar reprezentuoti / perduoti visuomenei. Jūs negalite jų naudoti be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo.

 

3.3.    Duomenų bazės 
Bendrovė yra Interneto svetainės duomenų bazių valdytoja, ir Bendrovė yra bet kurios prieinamos duomenų bazės savininkė. Jūs negalite ištraukti ar pakartotinai naudoti kokybinės ar kiekybinės duomenų bazių dalies, įskaitant asmeninius tikslus.

 

4.    Jūsų įsipareigojimai  


4.1.    Teisė naudotis informacija
Kiekvienas Internetinės svetainės lankytojas suteikia Bendrovei visas perduodamas teises dėl minėtos informacijos ir įgalioja Bendrovę pasinaudoti tokia informacija. Lankytojų pateikta informacija yra laikoma nekonfidencialia. Tačiau jei pateikiama informacija yra asmens duomenys, kaip apibrėžta taikomuose įstatymuose, tai reiškia, kad mes įsipareigojame apdoroti minėtą informaciją pagal mūsų asmeninių duomenų apsaugos politiką, kuri taikoma šioje svetainėje.


4.2.    Atitikimas įstatymui 
 Kiekvienas šios Internetinės svetainės lankytojas taip pat patvirtina, kad jis ar ji laikysis šių priemonių ir galiojančių įstatymų, visų pirma:
-    Turi gebėjimą ir priemones reikalingas prisijungti prie Internetinės svetainės ir ja naudotis.
-    Patikrino, kad naudojama IT konfigūracija neturi jokių virusų ir yra visiškai tvarkinga.
-    Prireikus Bendrovei ir partneriams suteikiama teisė naudotis pateikta informacija (išskyrus asmeninio pobūdžio duomenis).
-    Turi saugoti konfidencialumą ir todėl atsako už naudojimąsi ir saugumo prieigos kodus bei slaptažodžius, kuriuos bendrovė gali atsiųsti, kad galėtumėte pasiekti konkrečius skyrius. Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti jūsų prieigą prie Internetinės svetainės naudojimo jei buvo nesąžiningai naudota minėta prieiga.

 

5.    Hiperteksto nuorodos 


5.1.    Nuorodų aktyvavimas Bendrovė oficialiai atsisako bet kokios atsakomybės dėl turinio tinklalapiuose, kuriuose ji teikia nuorodas. Nurodomos nuorodos šios svetainės vartotojams siūlomos kaip paslaugos. Norėdami suprasti tvarką, perskaitykite Interneto svetainių bendruosius terminus ir sąlygas bei asmens duomenų apsaugos politiką. Tik Internetinės svetainės vartotojai gali nuspręsti naudoti nuorodas. Galime bet kuriuo metu pakeisti arba ištrinti nuorodą šioje svetainėje. 


5.2.    Suteikti leidimą Jei norite sukurti hiperteksto nuorodą į šią svetainę, turite gauti išankstinį bendrovės leidimą, naudokitės šio dokumento pabaigoje pateiktą kontaktinę informaciją. 

6.    Oficialus pranešimas 


6.1.    Informacija
Ši informacija ("Informacija") yra prieinama sąžiningai šiame www (WorldWideWeb) serveryje. Kai yra paskelbta svetainėje, ši informacija yra teisinga. Tačiau Bendrovė  neteigia ir negarantuoja, kad informacija yra išsami arba tiksli. Jūs prisiimate visą riziką, kylančią dėl jūsų pasitikėjimo informacija. Informacija pateikiama su sąlyga, kad jūs arba kitas asmuo, gaunantis šią informaciją, prieš naudodamasis nustatytote savo interesus tam tikram tikslui. Jokiomis aplinkybėmis Bendrovė neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šios informacijos, jos naudojimo ar produkto, kuriam ji yra nurodyta, naudojimo. Informacija nelaikoma rekomendacija naudoti informaciją, produktus, procedūras, įrangą ar formules, pažeidžiančias patentą, autorių teises ar registruotą prekių ženklą. Bendrovė atšaukia bet kokį aiškų ar numanomą įsipareigojimą tuo atveju, jei naudojimasis informacija pažeidžia patentą, autorių teises ar registruotą prekių ženklą. 
Bendrovė ir visos tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančios dukterinės įmonės ar filialai ir bet kuri TotalEnergie įmonė bendrovė kategoriškai atmeta bet kokį aiškinimą, kuris gali prilyginti savo svetainių turinį įsigyti pasiūlymus ar paskatinti įsigyti akcijas ar kitą listinguojamų ar neįtrauktą į apyvartinius vertybinius popierius. Jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl pateiktos informacijos komercinio pobūdžio ar jos tinkamumo tam tikram tikslui, taip pat apie produktus, kuriems minima informacija nurodyta, nėra. Jokiomis aplinkybėmis Bendrovė neįsipareigoja atnaujinti ar taisyti informaciją, platinamą internete ar jos žiniatinklio serveriuose. Panašiai Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo iš dalies keisti ar pataisyti savo svetainės turinį. 


6.2.    Prieinamumas
Bendrovė negarantuoja, kad Internetinė svetainė veiks nepertraukiamai arba kad serveriai, užtikrinantys prieigą prie jo, ir (arba) trečiųjų šalių svetainės, kuriose nurodomos hiperteksto nuorodos, neturi virusų.

 

7.    Internetinės svetainės naudojimo sąlygų ir taikytinos teisės atnaujinimai


Bendrovė bet kuriuo metu gali atnaujinti šias Internetinės svetainės naudojimo sąlygas. Todėl jūs kviečiami reguliariai susipažinti su naujausiomis galiojančiomid naudojimo sąlygomis. Šioms Internetinės svetainės naudojimo bendrosioms sąlygoms taikomi galiojantys įstatymai.

 

8.    Kontaktiniai duomenys


Jūs galite nukreipti visus klausimus, susijusius su Svetainės naudojimo sąlygomis, el. paštu: as24.lt.privacy@as24.com arba paštu šiuo adresu: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Prancūzija