Welkom bij de AS 24 Klantenruimte (hierna de ”Klantenruimte") die toegankelijk is via https://www.as24.com  
Door in te loggen op of gebruik te maken van onze Klantenruimte, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden (hierna de ”AGV”) en ons Privacy- en Cookiebeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud.. 
Wij wijzen u erop dat als u andere websites van AS 24 bezoekt, er op die websites andere gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie-beleid, of enig ander document met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van toepassing zijn en wij raden u aan die te raadplegen.
AS 24, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van 16.931.200 euro, geregistreerd onder het nummer 347 538 043 RCS Nantes, met maatschappelijke zetel te: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Frankrijk (Btw-nummer: FR 38 347 538 043) (hierna het ”Bedrijf”), biedt zijn klanten een website aan met de naam ”Klantenruimte".
De Klantenruimte is bedoeld om de Klant toegang te geven tot zijn Accountgegevens (hierna "Account"), om diens Klantenaccount, diens media en de daaraan verbonden bijkomende diensten te raadplegen en te beheren, teneinde diens media en diens wagenpark optimaal te beheren.

Wettelijke informatie

1.    Identiteit 

Uitgever van de Klantenruimte: 
AS 24  
E-mail: as24@as24.com
Telefoon: +33 (0)2 40 92 24 24
Directeur van publicatie: Guillaume GIMONNET
 
Technisch ontwerp en ontwikkeling van de website:
AS 24
Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met kapitaal van 16931200 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Frankrijk
ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van NANTES onder nummer 
347 538 043 
Telefoon: +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Host van de Klantenruimte:
Deze site en de gegevens die erin zijn opgenomen, worden gehost door een Datacenter dat in Frankrijk is gevestigd, te weten:

SIGMA INFORMATIQUE
Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van 1.729.600 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Frankrijk
Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van NANTES onder nummer 872 803 390 
Telefoon: +33 (0)2 40 37 14 00
Website: www.sigma.fr

De bedrijven van TotalEnergies hebben een eigen juridisch bestaan en een onafhankelijke rechtspersoonlijkheid. AS 24 die deze Klantenruimte heeft gemaakt, behoort tot het Bedrijf TotalEnergies. De termen "TotalEnergies" en ”het Bedrijf TotalEnergies" worden soms gemakshalve gebruikt en verwijzen in het algemeen naar TotalEnergies S.E. (de holdingmaatschappij) en/of haar dochterondernemingen. Ook verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het Bedrijf of enige andere onderneming van het Bedrijf TotalEnergies in het algemeen. Het loutere gebruik van deze uitdrukkingen impliceert geen enkele betrokkenheid van TotalEnergies S.E. of een van haar dochterondernemingen bij de zaken of het beheer van een andere onderneming van het Bedrijf TotalEnergies.

2.    Doeleinden van de Klantenruimte:

De Klantenruimte is bestemd voor Klanten (hierna genoemd "Gebruikers") die een AS 24 en/of AS 24 - EUROTRAFIC contract voor een kaart of een contract voor PASSango Telebadge voor vrachtwagens hebben getekend met het Bedrijf voor hun voertuigen (hierna genoemd "Voertuigen"). De kaarten en telebadges PASSango voor vrachtwagens worden hierna aangeduid als de "Media". 
De aansluiting op de Klantenruimte geeft de Klant toegang tot de basisdiensten die gratis toegankelijk zijn en tot de bijkomende dienst(en) (hierna de "Bijkomende Diensten”), die door de Klant werden ondertekend bij het afsluiten van het Contract, door wijziging van het Contract of in de Klantenruimte volgens de algemene voorwaarden die op de Klantenruimte zijn gepubliceerd. 
De functionaliteiten en/of diensten van de Klantenruimte zijn de volgende: 

2.1 – Raadpleging van informatie die door het Bedrijf online is gezet
    
De Klant kan in de Klantenruimte met name:
-    Raadplegen van nieuws en de aanbiedingen van producten en diensten van het Bedrijf;
- Zoeken naar servicestations in het netwerk van het Bedrijf en ontvangen van informatie over de status van het netwerk;
- Raadplegen van de tarieven, de specifieke commerciële voorwaarden, de algemene voorwaarden van toepassing op de producten en diensten die door de Onderneming op de markt worden gebracht, de gebruikershandleidingen van AS 24 Media die door het Bedrijf online worden gezet;
- Toegang tot rapporten en downloaden van documenten.

2.2 – Abonnement op aanvullende diensten en aan reizen gerelateerde diensten

De Klant kan zich in de Klantenruimte met name abonneren op:
- de aanvullende vlootbeheersdiensten die het Bedrijf aanbiedt in de landen waar ze beschikbaar zijn (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, digitaal aanbod...), evenals de servicepakketten
- diensten die met reizen samenhangen, zoals parkeren, wassen, tolgelden, heffingen, belastingen of andere vergoedingen die worden geheven voor het gebruik van een Voertuig in een netwerk. 
- technische, juridische en boekingsbijstand zoals beschreven in de "Algemene voorwaarden van de AS 24 Hulpdiensten voor vrachtwagens": "Technische, juridische en boekingsbijstand", gepubliceerd in de Klantenruimte. 
 
2.3    - Beheer van de media

De Klant kan in de Klantenruimte met name:
- Raadplegen van de prijzen per station en per product;
- Aanvragen, vernieuwen, vervangen van defecte Media;
- Bekijken en instellen van limieten voor diens Media dankzij de fleetmanagement diensten van de Voertuigen waarop de Klant geabonneerd is (instellen van verbruikslimieten, tijdsinstellingen, geografische instellingen, financiële instellingen [limiet voor blokkerende betaler, enz.]);
- Alerts ontvangen en anomalieën monitoren met betrekking tot het gebruik van een Medium buiten het door de Klant gedefinieerde kader tijdens het instellen van het medium;
-    Opschorten en/of tegenspreken van Media;
- Bekijken en downloaden van de lijst van transacties gemaakt voor Voertuigen met de Media ...
- Doorgeven van gegevens die nodig zijn voor de medecontractanten van het Bedrijf om bepaalde diensten te verkrijgen die een aanvulling zijn op de reis (zoals tolgelden, heffingen, belastingen of alle vergoedingen die worden geheven voor het gebruik van een Voertuig in een netwerk).

2.4    – Facturen

In de Klantenruimte kan de Klant zijn facturen en/of debetnota's raadplegen en downloaden gedurende een periode van maximaal 18 (achttien) maanden.
Facturen kunnen worden gedownload in pdf-formaat en elektronisch ondertekend pdf-formaat (als men op de eBilling-dienst is geabonneerd).
De Klant kan transacties in afwachting van facturering en de geschiedenis van gefactureerde transacties van ten minste één jaar bekijken.

2.5    – Beheer ”Multipas”

Een Klant met meerdere Klantaccounts in het Bedrijf kan verzoeken om de creatie van een enkele toegang tot de Klantenruimte, zodat deze al diens Accounts kan beheren. 

2.6    – Gegevens over geolokalisatie

Deze dienst, die toegankelijk is via de ondersteuning "Satellietbadges voor vrachtwagens", stelt de Klant in staat zijn Voertuigen via geolokalisatie te vinden en te volgen, een simulator te gebruiken waarmee routes kunnen worden vergeleken en via de Klantenruimte verslag uit te brengen over de ritten. 
Deze dienst maakt het ook mogelijk een controle over de geolokalisatie van de brandstoftransacties uit te voeren en onbeperkte toegang tot de PASSalert-dienst (het aanbod PASSango EuroPilot).
De Klant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze dienst en verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving na te leven, met name die inzake arbeidsrecht, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG).

2.7    – Vorderingen
Met de Klantenruimte kan de klant vorderingen beheren van een transactielijn of een reis opgenomen via het medium PASSango Telebadge voor vrachtwagens met betrekking tot tolgelden in Frankrijk. In het kader van de verwerking van klantengegevens met betrekking tot vorderingen zijn de Franse autowegondernemingen degene die verantwoordelijken zijn voor de verwerking.

3.    Toegangsvoorwaarden.

Bij het afsluiten van een kaartovereenkomst AS 24 en/of AS 24 - EUROTRAFIC of een PASSango Telebadge voor vrachtwagens, worden de toeganggegevens die de gebruiker in staat stellen zich met de klantenruimte te verbinden, per e-mail of per post toegezonden. 
De gebruiker kan eigen inzicht andere personen aanwijzen die toegang hebben tot de klantenruimte door gebruikersaccounts aan te maken, hun specifieke toegangsrechten te verlenen en hun toegangsrechten te verwijderen.
De klantenruimte is toegankelijk via de URL www.as24.com . Om hier toegang toe te krijgen, moet de gebruiker over een internetwebbrowser beschikken.
De klantenruimte is 24u/24 en 7d/7 toegankelijk. 
Het Bedrijf is echter niet gebonden door enige resultaatsverbintenis met betrekking tot de werking en de beschikbaarheid van de website. 
Bijgevolg erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat de Vennootschap te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toegang tot de Klantenruimte kan blokkeren omwille van technische of wettelijke beperkingen of restricties. 

4.    Duur en opschorten van toegang

De toegang tot de Klantenruimte is gekoppeld aan de geldigheid van een Contract tussen de Gebruiker en het Bedrijf.  
Na beëindiging van het Contract behoudt de Gebruiker slechts gedurende een beperkte periode de toegang tot bepaalde functionaliteiten (met name de toegang tot zijn facturen). Wanneer een door de Gebruiker gemachtigde persoon niet langer deel uitmaakt van het bedrijf van de Gebruiker, is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de toegang in te trekken.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van deze toegang. 

5.     Privacy 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn login en wachtwoord.
De Gebruiker verbindt zich ertoe het wachtwoord en de identificatiecode die hem door het Bedrijf worden toegekend, strikt te respecteren en vertrouwelijk te houden. 
De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat elke verbinding met de Klantenruimte, evenals elke transmissie van gegevens van of naar de Klantenruimte, die tot stand komt met gebruikmaking van de aan de Gebruiker toegewezen identificatiecode, geacht wordt te zijn tot stand gebracht door de Gebruiker of door de persoon die door de Gebruiker is aangewezen. 
De Gebruiker verbindt zich ertoe het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk verlies en/of het openbaar worden van diens login of wachtwoord. 
Elk verlies, misbruik of gebruik van de login en het wachtwoord en de eventuele gevolgen daarvan vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

6.     Gebruik van de Klantenruimte en de gegevens

De gegevens in de Klantenruimte behoren toe aan de Gebruiker en alleen deze wijst de perso(o)n(en) aan die er toegang toe mogen hebben.  
De gegevens worden op zodanige wijze geregistreerd en opgeslagen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan gewaarborgd zijn.  

7. Gegevensuitwisseling: beveiliging, bewijs en bewaring

7.1 – Veiligheid en bewijs

Om ongeoorloofde toegang tot de Klantenruimte te voorkomen en aldus te vermijden dat de uitgewisselde gegevens worden gewijzigd, vernietigd of verloren gaan, verbindt het Bedrijf zich ertoe om :
- Standaard gebruik te maken van een beveiligde internetverbinding,
- De in artikel 7.2 "Bewaring" hieronder beschreven voorwaarden voor registratie en archivering, waarvan de Gebruiker erkent op de hoogte te zijn gebracht, toe te passen en te handhaven. De gebruiker erkent de betrouwbaarheid ervan en ziet bij betwisting af van het recht de bewijskracht van de overeenkomstig dit artikel geregistreerde en gearchiveerde gegevens te betwisten. 

7.2 – Bewaring

De toegang van gebruikers tot de Klantenruimte wordt permanent geregistreerd (datum/tijd, opgeroepen IP-adres, bezochte URL).
Deze gegevens worden bijgehouden zolang de account van de gebruiker actief is. De logische en fysieke toegang is beperkt tot de IT-administratie.

8. Intellectueel eigendom

8.1. – Principe

Alle informatie of documenten (teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, databanken, geluiden, foto's, knowhow, vermelde producten) die op de website staan, evenals alle elementen die voor de Klantenruimte en zijn algemene structuur zijn gecreëerd, zijn ofwel eigendom van het Bedrijf of van het Bedrijf TotalEnergies, of zijn onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en vertegenwoordigingsrechten die aan laatstgenoemde zijn toegekend. 
Dergelijke informatie, documenten of materialen vallen onder de bescherming van het auteursrecht wanneer zij in deze Klantenruimte ter beschikking van het publiek worden gesteld. Geen licentie of recht anders dan het bekijken van de Klantenruimte wordt verleend aan enige persoon met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. 
Elke reproductie en elk gebruik van kopieën van de Klantenruimte is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf. In ieder geval moeten bij de toegestane reproductie van de informatie in deze Klantenruimte de bron en de passende vermelding van het auteursrecht worden vermeld. 

8.2. - Onderscheidende kenmerken.

Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die in deze Klantenruimte worden vermeld, eigendom van het Bedrijf of van het Bedrijf TotalEnergies, of zijn ze onderworpen aan gebruiks-, reproductie- of vertegenwoordigingsrechten die aan hen zijn toegekend. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

8.3. - Databanken.

Alle aan de Klanten beschikbaar gestelde databanken zijn eigendom van het Bedrijf, die de databanken produceert. U mag geen kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databanken opvragen of hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden.

8.4. - Foto credits - video's.

Credits gegeven over de afbeeldingen van de site.

9. Verbintenis van de Gebruiker

Elke gebruiker van de Klantenruimtr die informatie verstrekt, verleent het Bedrijf de volledige overdraagbare rechten op deze informatie en machtigt het Bedrijf om deze te gebruiken.       Wanneer de zo door de Gebruikers verstrekte informatie echter persoonsgegevens zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving, zullen deze worden verwerkt overeenkomstig het Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en zoals van toepassing op de Klantenruimte.
Elke Gebruiker van de Klantenruimte verklaart zich te houden aan de huidige AVG en de geldende wetgeving, en in het bijzonder:
- te beschikken over de nodige competentie en middelen om toegang te krijgen tot de Klantenruimte en de gebruiker:
- te controleren of de gebruikte computermiddelen geen virus bevatten en dat deze in uitstekende staat verkeren;
- toestemming aan het Bedrijf en haar eventuele partners te geven om de verstrekte informatie (met uitzondering van persoonsgegevens) op enige wijze te gebruiken.
De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat het verzamelen en verwerken van alle of een deel van de gegevens in de Klantenruimte een controle van de activiteit van de werknemers kan inhouden die onderworpen is aan de voorafgaande verplichtingen van de artikelen L.1222-4 en L.2323-32 van het Franse Wetboek van Arbeid.  

10. Hyperlinks

Het Bedrijf wijst formeel elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbiedt. Deze links worden aangeboden aan de gebruikers van deze Klantenruimte. De Klant wordt verzocht de algemene gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en cookies van deze sites te raadplegen om hun praktijken te begrijpen.   De beslissing om de links te activeren berust uitsluitend bij de gebruikers van de Klantenruimte. Het Bedrijf kan op elk ogenblik een link in de Klantenruite wijzigen of verwijderen.

11. Waarschuwing

De informatie en aanbevelingen die beschikbaar zijn in de Klantenruimte (hierna "Informatie") worden te goeder trouw aangeboden. Zij worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat zij in de Klantenruimte worden gepubliceerd. Het Bedrijf staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van deze Informatie. De Gebruiker aanvaardt volledig de risico's die verbonden zijn aan het krediet dat u eraan verleent. Deze Informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat de Gebruiker of een andere persoon die deze ontvangt, kan bepalen of deze relevant is voor een specifiek doel alvorens deze te gebruiken. In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op of het gebruik van dergelijke Informatie. Deze informatie mag niet worden opgevat als een aanbeveling om informatie, producten, procedures, apparatuur of formuleringen te gebruiken die in strijd zijn met enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk. Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid, uitdrukkelijk of stilzwijgend, af indien het gebruik van deze Informatie inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.
Het Bedrijf, en elke onderneming van het Bedrijf TotalEnergies, verwerpt categorisch elke interpretatie die zou trachten de inhoud van hun websites gelijk te stellen met aanbiedingen tot aankoop of aansporingen tot aankoop van aandelen of andere effecten, al dan niet beursgenoteerd, van het Bedrijf TotalEnergies. Er wordt geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, gegeven met betrekking tot de verhandelbaarheid van de verstrekte Informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch met betrekking tot de producten waarnaar in de Informatie wordt verwezen. In geen geval verbindt het Bedrijf zich ertoe de Informatie die op het Internet of op hun webservers wordt verspreid bij te werken of te corrigeren. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

12. Verantwoordelijkheid 

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van gebruik van de Klantenruimte dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze AVG, die de Gebruiker zonder voorbehoud heeft aanvaard.
De Gebruiker is op de hoogte van de mogelijke virussen en andere kwaadaardige programma's die op het Internet kunnen circuleren en die zijn terminals kunnen besmetten, en het is aan hem om alle maatregelen te nemen om zich te beschermen. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen die voortvloeien uit het gebruik van de Klantenruimte, ongeacht de oorzaak. In het bijzonder wijst het Bedrijf elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking van de site, het optreden van bugs of bedieningsfouten, evenals in geval van schade, 0direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van wie dan ook tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, of het gebruik ervan.
Het Bedrijf mag de werking van de Klantenruimte onderbreken voor onderhoudsdoeleinden.
Het Bedrijf is slechts gebonden door een middelenverbintenis in de continuïteit van de dienstverlening. Hierdoor garandeert het Bedrijf niet dat de aangeboden dienst continu zal zijn, zonder tijdelijke of permanente onderbreking, of zonder opschorting of foutloos. Bovendien kan elke ontwikkeling of verandering van de dienst leiden tot een update en/of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Klantenruimte, waarvoor het Bedrijf in geen geval verantwoordelijk is.

13. Overmacht

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de gebruiker indien de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden wordt vertraagd, beperkt of onmogelijk wordt gemaakt ten gevolge van een geval van overmacht.
In het bijzonder worden de gevallen van overmacht beschouwd als de gevallen die gewoonlijk door de Franse rechtbanken en jurisprudentie worden erkend.

14. Updates van de gebruiksvoorwaarden van de Klantenruimte en de toepasselijke wetgeving

Het Bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken. Daarom wordt de Gebruiker verzocht regelmatig de meest recente geldende gebruiksvoorwaarden te raadplegen.
Indien één of meer bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) niet-afdwingbaar of verboden worden bevonden door de openbare orde, zullen de overblijvende onaangetaste bepalingen van de AGV van toepassing blijven op de Gebruiker voor zover toegestaan door dergelijk beleid.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en aan de jurisdictie van de bevoegde Franse rechtbanken.

15. Contactgegevens

Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden van de Klantenruimte, kunt u contact met ons opnemen via e-mail as24@as24.com/as24@be.as24.com (België) of per post op het volgende adres: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – Frankrijk.