Welkom op de AS 24 klantenruimte (hierna de “klantenruimte”) die toegankelijk is via https://www.as24.com Door in te loggen op of gebruik te maken van de klantenruimte, erkent u dat u zonder beperkingen of voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het Persoonsgegevensbescherming en cookiebeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Let op, er zijn andere algemene voorwaarden en beleidslijnen ten aanzien van persoonsgegevensbescherming van toepassing op andere AS 24 websites, en we adviseren u om deze zorgvuldig te lezen. We adviseren u om deze juridische meldingen zorgvuldig door te lezen.

1.    Identiteit 

Bedrijf verantwoordelijk voor publicatie en technische design en ontwikkeling van de klantenruimte (hierna het “bedrijf”): 
AS 24
Hoofdkantoor: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Bedrijfstype: Vereenvoudigde vennootschap op aandelen
Maatschappelijk kapitaal: 16.931.200 euro 
Handels- en bedrijfsregister: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Btw-nr.: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefoonnummer: + 33 (0)2 40 92 24 24
Directeur publicatie: Guillaume GIMONNET

Het bedrijf voorziet zijn klanten van een speciale website met de naam “klantenruimte”.
Het doel van de klantenruimte is klanten de mogelijkheid bieden toegang te verkrijgen tot informatie over hun account (hierna “account”), het raadplegen en beheren van hun klantaccount, apparatuur en aanvullende diensten om hun apparatuur en voertuigenvloot zo goed mogelijk te beheren.

Klantenruimte
Hosting: 

SIGMA INFORMATIQUE
Een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met kapitaal van € 1.729.600 met hoofdkantoor te: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – France
Geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister van Nantes onder nummer 872 803 390. 
Telefoonnummer: +33 (0)2 40 37 14 00
Website: www.sigma.fr
Klantenruimte
De bedrijven binnen de TotalEnergies Maatschappij hebben hun eigen juridische identiteit en onafhankelijke juridische status. Het bedrijf dat deze klantenruimte publiceert behoort tot de TotalEnergies Maatschappij. “TotalEnergies” en “TotalEnergies Maatschappij” worden soms gemakshalve gebruikt op de klantenruimte terwijl vaak verwezen wordt naar TotalEnergies S.E. (het holding bedrijf) en de dochterondernemingen en filialen. We gebruiken de woorden "we", "ons" en "onze" om in het algemeen te verwijzen naar het bedrijf of de bedrijven van de TotalEnergies Maatschappij of naar degenen die ervoor werken. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt als er geen nuttig doel wordt gediend met het identificeren van de exacte naam van het bedrijf of de bedrijven. Er kan uit deze benamingen niet worden afgeleid dat TotalEnergies S.E. of hun filialen of dochterbedrijven betrokken zijn in de bedrijfsvoering of het management van een ander bedrijf van de TotalEnergies Maatschappij.

2.    Doel van de klantenruimte

De klantenruimte is bedoeld voor gebruik door de klant (hierna de “gebruikers”) die een AS 24 kaart contract hebben afgesloten met het bedrijf en/of AS 24 – EUROTRAFIC of HGV PASSango tolbadges contract voor voertuigen (hierna de “voertuigen”). Kaarten en HGV PASSango tolbadges worden hierna “apparatuur” genoemd. 

Door in te loggen op de klantenruimte, hebben klanten toegang tot de gratis basisdiensten en aanvullende diensten (hierna de “aanvullende diensten”) die de klant heeft afgesloten op het moment van ondertekening van het contract, door middel van een addendum bij het contract of op de klantenruimte conform de algemene gebruiksvoorwaarden op de klantenruimte. 

De volgende functies en/of diensten zijn beschikbaar op de klantenruimte: 

2.1 – Raadplegen van informatie die online wordt gepubliceerd door het bedrijf
    
Via de klantenruimte kan de klant met name:

-    nieuws en product- en dienstenaanbiedingen van het bedrijf bekijken;
-    zoeken naar tankstations in het netwerk van het bedrijf en informatie ontvangen over de netwerkstatus;
-    tarieven, bijzondere voorwaarden, algemene voorwaarden raadplegen die van toepassing zijn op de producten en diensten die het bedrijf verkoopt, gebruikershandleidingen voor AS 24 apparatuur bekijken die het bedrijf online publiceert;
-    toegang krijgen tot verslagen en documenten downloaden.

2.2 – Abonnement op aanvullende diensten en reis gerelateerde diensten

Via de klantenruimte kan de klant zich met name abonneren op:

- Aanvullende diensten voor vlootmanagement die worden aangeboden door het bedrijf in bepaalde landen (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, digital offer, etc.) en servicepakketten. 
- reis gerelateerde diensten zoals parkeren, tol, licenties, belastingen en heffingen voor voertuigen die het netwerk gebruiken. 
technische, wettelijke en boekingsbijstand conform de algemene voorwaarden zoals uiteen gezet in de “Algemene voorwaarden van AS 24 Truck Assistance Services”: Technische wettelijke en boekingsbijstand” gepubliceerd op de klantenruimte.  
 
2.3    – Apparatuurbeheer

Via de klantenruimte kan de klant:

-    prijzen raadplegen per station en product, inclusief kortingen indien van toepassing;
-    verzoeken om apparatuur, defecte apparatuur vernieuwen of vervangen;
-    apparatuur bekijken en caps instellen via de beheer voertuigenvloot diensten waar de klant zich op kan abonneren (gebruikslimieten instellen, tijdinstellingen, geografische instellingen , financiële instellingen (betalingscap));
-    alertberichten ontvangen en anomalieën volgen inzake het gebruik van apparatuur buiten het kader dat door de klant is gedefinieerd bij instelling; 
-    apparatuur opschorten en/of blokkeren;
-    de transactielijst van de voertuigen met apparatuur bekijken en downloaden;
-    gegevens versturen die vereist zijn voor contractpartners van het bedrijf voor het aanbieden van bepaalde reis gerelateerd diensten (tol, licenties, belasting of andere heffingen betreffende een voertuig dat het netwerk gebruikt).

2.4    – Facturatie

Via de klantenruimte kunnen klanten facturen en/of debetnota’s bekijken en downloaden voor een periode van maximaal 18 (achttien) maanden.
Facturen kunnen worden gedownload in pdf en elektronisch ondertekend pdf-formaat (in geval van een eBilling abonnement).
Klanten kunnen ook nog niet gefactureerde transacties en het facturatieoverzicht van alle diensten voor het afgelopen jaar bekijken. 

2.5    –  “Multi-Account” management

Een klant met meerdere klantaccount in het bedrijf kan verzoeken om het aanmaken van een enkele toegangspunt tot de klantenruimte zodat gelijktijdige toegang tot alle accounts mogelijk is. 

2.6    – Geolocatiegegevens

Deze dienst is toegankelijk via “Satellite PL Toll Badge” apparatuur en hiermee kan de klant zijn voertuigen geografisch lokaliseren, een route vergelijkingssimulator gebruiken en reizen melden via de klantenruimte.
Via deze dienst kan ook geolocatie controle van brandstoftransacties worden uitgevoerd en er is onbeperkte toegang tot de PASSalert dienst (PASSango Europilot aanbod). 
Klanten worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze dienst en verplichten zich tot naleving van de toepasselijke regelgeving, met name inzake arbeidswetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG). 

2.7    – Claimbeheer

De klantenruimte biedt klanten de mogelijkheid claims te beheren betreffende transacties of reizen die geregistreerd zijn via de PASango HGV Tolbadge voor alle tolwegen in Frankrijk. In het kader van de verwerking van klantengegevens inzake claims worden Franse snelwegconcessies beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken.

3.    Algemene toegangsvoorwaarden

Na ondertekening van een AS 24 kaartcontract en/of AS 24-EUROTRAFIC of een HGV PASSango tolbadge applicatie, wordt de informatie waarmee de gebruiker in kan loggen per post verstuurd. 
Gebruikers kunnen vrij extra bevoegde personen aanwijzen die toegang hebben tot de klantenruimte. 

Voor toegang tot de klantenruimte, moet de gebruiker over een internetverbinding en standaard browser beschikken.  
De klantenruimte is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
 Het bedrijf heeft echter geen resultaatverplichting inzake de werking en beschikbaarheid van de website.
Derhalve erkent de gebruiker uitdrukkelijk dat het bedrijf op elk moment en naar eigen inzicht, zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de klantenruimte kan blokkeren vanwege technische of wettelijke beperkingen. 

4.    Duur en opschorting toegang

Toegang tot de klantenruimte is gekoppeld aan de geldigheid van een contract tussen de gebruiker en het bedrijf. 
Na beëindiging van het contract heeft de gebruiker slechts toegang tot bepaalde gebruikersfuncties (gedurende beperkte tijd toegang tot facturen).
Als een door de gebruiker bevoegde persoon het bedrijf verlaat, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toegang van deze persoon te verwijderen. 
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw toegang van de gebruiker op te schorten in geval van frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van de betreffende toegang. 

5.     Vertrouwelijkheid

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het geheim houden van hun wachtwoorden en alle handelingen die verricht worden met hun account en wachtwoord.
Gebruikers verplichten zich tot het naleven en handhaven van de vertrouwelijkheid van hun inloggegevens en wachtwoord die zij van het Bedrijf hebben ontvangen. 
Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat inloggen op de Klantenruimte en elke gegevensoverdracht op en van de Klantenruimte uitgevoerd is met de inloggegevens die aan de gebruiker zijn verstrekt en geacht worden te zijn uitgevoerd door de gebruiker zelf of iemand die door de gebruiker is gemachtigd.
Gebruikers zullen onmiddellijk het Bedrijf informeren als hun login of wachtwoord verloren en/of gestolen is. 
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor verlies, misbruik of gebruik van een login, wachtwoord en de gevolgen daarvan.

6.     Gebruik van de Klantenruimte en gegevens

Gegevens op de Klantenruimte zijn eigendom van de gebruiker en alleen de gebruiker kan iemand aanwijzen die toegang heeft tot deze gegevens.  
De gegevens worden opgeslagen en bewaard om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. 

7.     Gegevensuitwisseling: beveiliging, bewijs van bewaring    

7.1     Beveiliging en bewijs

Om onbevoegde toegang tot de Klantenruimte te voorkomen en te verhinderen dat uitgewisselde informatie wordt veranderd, gestolen of verwijderd, neemt het Bedrijf de volgende maatregelen: 
-    het gebruik van een beveiligde internetverbinding; 
-    het implementeren en handhaven van opslag- en bewaarvoorwaarden zoals uiteen gezet in artikel 7.2 “Bewaring” , de gebruiker erkent dit te hebben gelezen.  Gebruiker bevestigt dat deze maatregelen accuraat zijn en accepteert in geval van een geschil de uitputtende aard van de opgeslagen en gearchiveerde gegevens niet te betwisten op grond van dit artikel.

7.2 Bewaring

De toegang van de gebruiker tot de Klantenruimte wordt voortdurend opgeslagen (datum, tijd, IP-adres gebruiker, bekeken url).
Deze opnames worden bewaard zolang de gebruikersaccount actief is. De logische en fysieke toegang hiervan is beperkt tot informatiesysteembeheer. 

8.     Intellectueel eigendom 

8.1. Principe  

Alle informatie of documenten (tekst, geanimeerde of statische beelden, databases, geluiden, foto's, kennis of geciteerde producten) opgeslagen op deze klantenruimte, evenals onderdelen die voor deze klantenruimte zijn aangemaakt en de algemene structuur is ofwel eigendom van het bedrijf ofwel van de bedrijven binnen de TotalEnergies Maatschappij of zijn onderhevig aan rechten op gebruik, hergebruik of communicatie aan het publiek waaraan ze zijn toegekend. Deze informatie, documenten en items zijn onderhevig aan wetten die copyright beschermen voor zover ze beschikbaar zijn gesteld aan het publiek via deze website. Er is geen enkel recht of licentie naast het bekijken van de klantenruimte toegekend aan een partij met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten. 
Reproductie van klantenruimte documenten worden uitsluitend geautoriseerd als informatie voor persoonlijk en privé-gebruik. Alle reproductie of gebruik van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, zijn officieel verboden en onderhevig aan voorafgaande en formele autorisatie van het bedrijf. Geautoriseerde reproductie van informatie opgeslagen op deze klantenruimte dient in alle gevallen de bron te vermelden en op een juiste manier te verwijzen naar de eigenaar. 

8.2. Onderscheidende tekens  

Tenzij anders vermeld zijn bedrijfsnamen, logotypen, producten en merken die op de klantenruimte worden genoemd eigendom van het bedrijf of de bedrijven binnen de TotalEnergies Maatschappij of onderworpen aan het recht van gebruik, reproductie of er dient aan het publiek kenbaar te worden gemaakt dat er toestemming voor is verleend. U mag deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

8.3. Databases 

Het bedrijf is de controller van databases op de klantenruimte en het bedrijf is de eigenaar van databases die beschikbaar worden gesteld. 

9.     Verplichtingen van de gebruiker  

Elke bezoeker van de klantenruimte die informatie verschaft, kent het bedrijf alle overdraagbare rechten betreffende bedoelde informatie toe en geeft het bedrijf toestemming om er gebruik van te maken. Informatie verstrekt door bezoekers die niet vertrouwelijk wordt geacht. Echter, de verstrekte informatie betreft persoonsgegevens zoals gedefinieerd door toepasselijke wetten, en dit betekent dat we de informatie verwerken in overeenstemming met ons beleid persoonsgegevensbescherming, welke van toepassing is op de klantenruimte.
Elke bezoeker van de klantenruimte verzekert ook dat hij of zij zich houdt aan deze maatregelen en huidige wetten en in het bijzonder:
-    de mogelijkheden en middelen heeft om de klantenruimte te openen en te gebruiken.
-    gecontroleerd heeft of de IT-configuratie geen virussen bevat en volledig naar behoren werkt.
-    het bedrijf en hun partners, indien van toepassing, het recht verleent om de verschafte informatie te gebruiken (m.u.v. gegevens van persoonlijke aard).

De klant wordt erop gewezen dat het verzamelen en verwerken van alle of een deel van de gegevens op de Klantenruimte beschouwd kan worden als het controleren van werknemersactiviteiten dat beheerst wordt door de verplichtingen die uiteen worden gezet in de plaatselijke arbeidsregelgeving.

10.     Hypertekstlinks 

Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de content op de website waarnaar hij links verschaft. De betreffende links worden aangeboden aan gebruikers van deze klantenruimte als een service. Raadpleeg de algemene voorwaarden en beleid inzake bescherming persoonlijke gegevens voor de websites om beter te begrijpen welk beleid wordt gehanteerd. Het besluit om links te gebruiken wordt uitsluitend door gebruikers van de klantenruimte gemaakt. We kunnen een link op deze klantenruimte op elk moment wijzigen of verwijderen. 

11.     Handleidingen

Deze informatie ("informatie") beschikbaar op de klantenruimte wordt in goed vertrouwen geleverd. De informatie wordt als juist beschouwd als het op de klantenruimte is gepubliceerd. Echter, het bedrijf vertegenwoordigt noch garandeert dat de informatie volledig en accuraat is. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de gebruiker of andere bevoegde persoon die dit ontvangt zijn of haar interesse in een specifiek doel voorafgaand aan het gebruik kan bepalen. Het bedrijf aanvaardt onder geen enkele omstandigheden aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het afgaan op de betreffende informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar de informatie verwijst. De informatie dient niet beschouwd te worden als aanbeveling om informatie, producten, procedures, materiaal of formules die in strijd zijn met een patent, copyright of geregistreerd handelsmerk. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af, zowel expliciet als impliciet, als het gebruik van informatie in strijd is met een patent, copyright of geregistreerd handelsmerk. 
Het bedrijf en alle directe of indirecte dochterondernemingen of filialen en elk bedrijf binnen de TotalEnergies Maatschappij wijst pertinent elke interpretatie af die de content van de websites integreert om aanbiedingen aan te schaffen of aan te zetten tot het verkrijgen van aandelen of andere onderhandelbare effecten. Er wordt geen expliciete noch impliciete garantie gegeven ten aanzien van de commerciële aard van de verschafte informatie of voor de geschiktheid voor een bepaald doel noch voor de producten waarnaar de informatie verwijst. Onder geen enkele omstandigheden onderneemt het bedrijf actie om de informatie die verspreid is op internet of op de webservers bij te werken of te corrigeren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de content van de klantenruimte op elk moment te wijzigen of te corrigeren zonder dit vooraf te melden. 

12.     Aansprakelijkheid

De gebruikers stemt er uitdrukkelijk mee in dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig niet-conform gebruik van de klantenruimte dat niet voldoet aan de bepalingen die uiteen worden gezet in deze algemene gebruiksvoorwaarden die de gebruiker onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. 
De gebruiker is zich ervan bewust en is geïnformeerd dat er virussen of andere vormen van schadelijke codes op internet circuleren en dat het aan hem is om passende maatregelen te treffen om zich daartegen te beschermen.
Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of disfunctionering die voortvloeien uit het gebruik van de klantenruimte, ongeacht de oorzaak daarvan. Het bedrijf wijst met name alle aansprakelijkheid af in geval van onderbreking van de website, het optreden van bugs of operationele defecten, directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen daarvan de veroorzaakt worden door toegang tot de site door enige persoon of de onmogelijkheid om zich toegang te verschaffen of gebruik te maken van de site.  
Het bedrijf behoudt zich het recht voor het gebruik van de klantenruimte te onderbreken of tijdelijk te beperken vanwege onderhoud. 

Het bedrijf heeft slechts een middelenverplichting inzake continuïteit van de dienst. Derhalve garandeert het bedrijf niet dat de dienst zonder tijdelijke of permanente onderbreking, opschorting of fouten blijft werken.  Bovendien kan elke ontwikkeling of verandering in de dienst leiden tot een update en/of tijdelijke niet-beschikbaarheid van de klantenruimte waarvoor het bedrijf in geen geval aansprakelijk is.    

13.     Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de gebruiker indien de uitvoering van zijn verplichtingen zoals uiteen gezet in deze algemene gebruiksvoorwaarden vertraagd, verstoord of onmogelijk is vanwege een situatie van overmacht.  
Erkende gevallen van overmacht zijn met name gevallen die zijn vastgesteld in de jurisprudentie en door de Franse rechtbanken.

14. Updates van algemene gebruiksvoorwaarden van de Klantenruimte en toepasselijk recht

Het bedrijf heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden van de klantenruimte te allen tijde te wijzigen. Derhalve moet de gebruiker de meest recente gebruiksvoorwaarden raadplegen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Frans recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de Franse bevoegde rechtbanken.

15. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de algemene gebruiksvoorwaarden van de klantenruimte kunt u e-mailen naar customers.service-be@as24.com of schrijven naar het volgende adres: 
AS 24 Belgium N.V / S.A - 40 Avenue des Arts / Kunstlaan 40 1040 Bruxelles / 1040 Brussel BELGIUM