AS 24 biedt u een gediversifieerd aanbod brandstoffen aan onder andere dankzij de invoering van aardgas onder druk in de servicestations in Frankrijk en Europa. CNG is de eerste alternatieve brandstof voor vrachtwagens die de uitstoot van vervuilende stoffen beperkt (respecteert de antivervuilingsnorm Euro VI) en geluidsoverlast beperkt. Het is overigens een economisch haalbare oplossing.

Wat is aardgas onder druk of GNC?

GNC of « aardgas onder druk » is een mengsel van lichte koolwaterstoffen die onder hoge druk worden opgeslagen. Het is afkomstig van aardgas dat als natuurlijke bron in poreuze rotsen aanwezig is en bestaat hoofdzakelijk uit methaan.

CNG is een brandstof die gebruikt wordt voor alle voertuigen (lichte voertuigen tot zware vrachtwagens). Er zijn tal van motortypes die dus compatibel zijn voor professionele transporteurs.

Waarom CNG?

De dynamiek van de energieovergang is duidelijker dan ooit gestart. Dit komt ook tot uiting in acties en maatregelen met het doel vervuilende uitstoot en broeikasgassen te beperken.

De ambitie leeft op Europese, nationale maar ook lokale schaal, met instanties die steeds nauwer betrokken worden bij schonere energie.

Ambitieuze doelstellingen in Europa:“3 x 20” tegen 2020

 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990
 • 20% verbetering van de energie-efficiëntie
 • 20% integratie van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik

De luchtkwaliteit: een belangrijke uitdaging in Frankrijk

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, zetten alle openbare spelers zich in om:

 • de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te beperken
 • fijn stof te beperken

De transportsector is bijgevolg bijzonder nauw betrokken bij deze uitdagingen.

In Frankrijk voert de wet betreffende de energieovergang nieuwe maatregelen in, waarmee instanties de atmosferische vervuiling kunnen bestrijden. De Franse wetgeving beantwoordt aan de Europese normen voor de beperking van fijn stof en stikstofoxiden (NOx). De overheid heeft voortaan het recht om het verkeer van de meest vervuilende voertuigen op haar grondgebied te beperken aan de hand van de Crit’Air-vignetten.

Luchtvervuiling bestrijden: de troeven van CNG

Kostprijs

Hoewel een CNG-voertuig duurder is in aankoop, kan het rendabeler worden dan een diesel- of benzinevoertuig, afhankelijk van de brandstofprijzen, de afgelegde kilometers en de geldende fiscaliteit.

« Een competitieve TCO (Total Cost of Owning) of algemene kost van eigendom »

Lawaai

Dankzij de CNG-technologie kan het geluid met een factor 2 verminderd worden in vergelijking met vrachtwagens op diesel. Dit is een troef, met name voor trajecten in de stad of 's nachts.

« Vermindering met factor 2 van het lawaai »

Autonomie

CNG-vrachtwagens kunnen gemiddeld 400 km afleggen, wat hen vooral geschikt maakt voor stads- en regionale toepassing. Nutsvoertuigen hebben dan weer een autonomie van meer dan 600 km, in een combinatie van benzine en CNG.

Uitstoot van vervuilende stoffen

Met een heel lage uitstoot van fijn stof en minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in vergelijking met diesel beantwoorden vrachtwagens en nutsvoertuigen die op CNG rijden allemaal aan de norm die geldt sinds 1 januari 2014: EURO VI voor vrachtwagens en EURO 6 voor nutsvoertuigen.

« Lage uitstoot van NOx en fijn stof »

Samengevat: Hoewel een GNC-voertuig duurder is bij aankoop, kan het rendabeler worden dan een diesel- of benzinevoertuig, afhankelijk van de brandstofprijzen, de afgelegde kilometers en de geldende fiscaliteit.

TotalEnergies en AS 24, een uniek netwerk voor onze CNG-klanten

Om professionals in de transportsector beter te begeleiden, verenigen TotalEnergies en AS 24 hun netwerken om een serviceaanbod met verschillende energieën aan te bieden, met de invoering van geoptimaliseerde GNC-stations, gericht op de behoeften van de klanten en een onderlinge aanvaarding van hun kaarten.

Om een groter netwerk van CNG-stations te garanderen, dat snel operationeel zou zijn voor alle gebruikers, worden de kaarten TotalEnergies GR en AS 24 EUROTRAFIC op de twee netwerken aanvaard. (Het contract omvat geen engagement).

CNG in de praktijk

Een netwerk van CNG-stations bestemd voor professionele transporteurs

Dankzij AS 24 verloopt uw bevoorrading van CNG eenvoudig en snel. 

U krijgt:

 • concurrerende prijzen.
 • laadstroken die aangepast zijn aan vrachtwagens.
 • een geoptimaliseerde distributie voor professionals met een snelle vultijd en NGV1- of NGV2-pistolen naar keuze

Gebruiksadviezen

CNG houdt geen enkel bijkomend risico in ten opzichte van diesel of benzine. Alle aansluitingen zijn verzegeld en er bestaat geen enkel risico op dampen of spatten. Net zoals alle andere brandstoffen is het uiteraard van cruciaal belang dat de veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd.

De algemene veiligheidsinstructies in het station

 • Motor van het voertuig stilleggen
 • Niet roken of geen warmtebron in de buurt van het voertuig brengen
 • Niet telefoneren

Twee bijkomende instructies voor CNG:

 • Enkel de toegelaten tanks vullen
 • Nooit een adapter tussen de tank en het pistool gebruiken

Het tanken van CNG verschilt van een tankbeurt met diesel, maar is even eenvoudig. Het volstaat om enkele gewoonten te veranderen! Om de chauffeurs te begeleiden en hen te helpen vertrouwd te raken met de nieuwe stappen om hun voertuig bij te tanken, is een handleiding aangebracht op de zijkant van de volumemeter.