Welkom bij de website as24.com. Door te verbinden met of te surfen op de website bevestigt u automatisch, zonder beperking of voorbehoud, dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden en het beleid persoonlijke gegevens hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Let op, er zijn andere algemene voorwaarden en beleidslijnen ten aanzien van persoonlijke gegevensbescherming van toepassing op andere AS 24 websites, en we adviseren u om deze zorgvuldig te lezen. We adviseren u om deze juridische meldingen zorgvuldig door te lezen.

1.    Identiteit 


Bedrijf dat de website publiceert (waarnaar hierbij wordt verwezen met "het Bedrijf"): 
AS 24
Hoofdkantoor: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Bedrijfstype: Vereenvoudigd aandelenvennootschap
Maatschappelijk kapitaal: 16.931.200 euro 
Handels- en bedrijfsregister: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Btw-nr.: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefoonnummer: + 33 (0)2 40 92 24 24
Directeur publicatie: Guillaume GIMONNET

Technisch ontwerp en ontwikkeling van de website: 

MOTION4EVER
Bv met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijk kapitaal van 20.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - France Opgenomen in het handelsregister van NANTES met nummer 528 633 605
Telefoonnummer: + 33 (0)2 40 52 78 30
Website: www.motion4ever.com

Hosting: 

OCEANET TECHNOLOGY

Bv met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijk kapitaal van 1.530.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - France Opgenomen in het NANTES handelsregister met nummer 408 893 063
Telefoonnummer: + 33 (0)2 28 03 78 78
Website: www.oceanet-technology.com

De bedrijven binnen de TotalEnergies Maatschappij hebben hun eigen juridische identiteit en onafhankelijke juridische status. Het bedrijf dat deze website publiceert behoort tot de TotalEnergies Maatschappij. “TotalEnergies” en “TTotalEnergies Maatschappij” worden soms gemakshalve gebruikt op de website terwijl vaak verwezen wordt naar TotalEnergies S.E. (het holding bedrijf) en de dochterondernemingen en filialen. We gebruiken de woorden "we", "ons" en "onze" om in het algemeen te verwijzen naar het bedrijf of de bedrijven van de TotalEnergies Maatschappij of naar degenen die ervoor werken. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt als er geen nuttig doel wordt gediend met het identificeren van de exacte naam van het bedrijf of de bedrijven. Er kan uit deze benamingen niet worden afgeleid dat TotalEnergies S.E. of hun filialen of dochterbedrijven betrokken zijn in de bedrijfsvoering of het management van een ander bedrijf van de TotalEnergies Maatschappij.

 

2.    Informatie over activiteiten


De website verschaft informatie over bepaalde activiteiten van het bedrijf en de TotalEnergies Maatschappij. Deze informatie wordt verstrekt als algemene informatie zonder garantie dat het geschikt is voor specifieke doeleinden. Het bedrijf kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

3.    Intellectueel eigendom


3.1.    Bedrijfseigendom
Alle informatie of documenten (tekst, geanimeerde of statische beelden), databases, geluiden, foto's, kennis of geciteerde producten) opgeslagen op deze website, evenals onderdelen die voor deze website zijn aangemaakt en de algemene structuur is ofwel eigendom van het bedrijf ofwel van de bedrijven binnen de TotalEnergies Maatschappij of zijn onderhevig aan rechten op gebruik, hergebruik of communicatie aan het publiek waaraan ze zijn toegekend. Deze informatie, documenten en items zijn onderhevig aan wetten die copyright beschermen voor zover ze beschikbaar zijn gesteld aan het publiek via deze website. Er is geen enkel recht naast het bekijken van de website toegekend aan een partij met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten. 
Reproductie van websitedocumenten worden uitsluitend geautoriseerd als informatie voor persoonlijk en privé-gebruik. Alle reproductie of gebruik van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, zijn officieel verboden en onderhevig aan voorafgaande en formele autorisatie van het bedrijf. Geautoriseerde reproductie van informatie opgeslagen op deze website dient in alle gevallen de bron te vermelden en op een juiste manier te verwijzen naar de eigenaar. 


3.2.    Onderscheidende merken
Tenzij anders vermeld zijn bedrijfsnamen, logotypen, producten en merken die op de website worden genoemd eigendom van het bedrijf of de bedrijven binnen de TotalEnergies Maatschappij of onderworpen aan het recht van gebruik, reproductie of er dient aan het publiek kenbaar te worden gemaakt dat er toestemming voor is verleend. U mag deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

 

3.3.    Databases 
Het bedrijf is de controller van databases op de website en het bedrijf is de eigenaar van databases die beschikbaar worden gesteld. U mag geen substantiële kwalitatieve of kwantitatieve hoeveelheid informatie van de databases halen of hergebruiken, inclusief voor privé-doeleinden.

 

4.    Uw verbintenissen  


4.1.    Recht om informatie te gebruiken
Elke bezoeker van de website die informatie verschaft, kent het bedrijf alle overdraagbare rechten betreffende bedoelde informatie toe en geeft het bedrijf toestemming om er gebruik van te maken. Informatie verstrekt door bezoekers die niet vertrouwelijk wordt geacht. Echter, de verstrekte informatie betreft persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd door toepasbare wetten, en dit betekent dat we de informatie verwerken in overeenstemming met ons beleid persoonlijke gegevensbescherming, welke van toepassing is op de website.


4.2.    Naleving van de wet 
 Elke bezoeker van de website verzekert ook dat hij of zij zich houdt aan deze maatregelen en huidige wetten en in het bijzonder:
-    de mogelijkheden en middelen heeft om de website te openen en te gebruiken.
-    gecontroleerd heeft of de IT-configuratie geen virussen bevat en volledig naar behoren werkt.
-    het bedrijf en hun partners, indien van toepassing, het recht verleent om de verschafte informatie te gebruiken (m.u.v. gegevens van persoonlijke aard).
-    dient de gegevens vertrouwelijk te houden en is dientengevolge aansprakelijk voor het gebruik en de veiligheid van toegangscodes en wachtwoorden die het bedrijf u mogelijk toestuurt voor toegang tot specifieke secties. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website tijdelijk te annuleren bij frauduleus gebruik of pogingen tot frauduleus gebruik van de betreffende toegang.

 

5.    Hypertekstlinks 


5.1.    Activering van links. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de content op de website waarnaar hij links verschaft. De betreffende links worden aangeboden aan gebruikers van deze website als een service. Raadpleeg de algemene voorwaarden en beleid inzake bescherming persoonlijke gegevens voor de websites om beter te begrijpen welk beleid wordt gehanteerd. Het besluit om links te gebruiken wordt uitsluitend door websitegebruikers gemaakt. We kunnen een link op deze website op elk moment wijzigen of verwijderen. 


5.2.    Link autorisatie. Als u een hypertekstlink naar deze website wilt aanmaken, dan dient u voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf te ontvangen met behulp van de contactgegevens onderaan dit document. 

 

6.    Officiële melding 


6.1.    Informatie
Deze informatie ("informatie") beschikbaar op de www (World Wide Web) server wordt in goed vertrouwen geleverd. De informatie wordt als juist beschouwd als het op de website is gepubliceerd. Echter, het bedrijf vertegenwoordigt noch garandeert dat de informatie volledig en accuraat is. U bent verantwoordelijk voor alle risico's die voortvloeien uit de informatie. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat u of elke andere persoon die het ontvangt zijn of haar interesse in een specifiek doel voorafgaand aan het gebruik kan bepalen. Het bedrijf aanvaardt onder geen enkele omstandigheden aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het afgaan op de betreffende informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar de informatie verwijst. De informatie dient niet beschouwd te worden als aanbeveling om informatie, producten, procedures, materiaal of formules die in strijd zijn met een patent, copyright of geregistreerd handelsmerk. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af, zowel expliciet als impliciet, als het gebruik van informatie in strijd is met een patent, copyright of geregistreerd handelsmerk. 
Het bedrijf en alle directe of indirecte dochterondernemingen of filialen en elk bedrijf binnen de TotalEnergies Maatschappij wijst pertinent elke interpretatie af die de content van de websites integreert om aanbiedingen aan te schaffen of aan te zetten tot het verkrijgen van aandelen of andere onderhandelbare effecten. Er wordt geen expliciete noch impliciete garantie gegeven ten aanzien van de commerciële aard van de verschafte informatie of voor de geschiktheid voor een bepaald doel noch voor de producten waarnaar de informatie verwijst. Onder geen enkele omstandigheden onderneemt het bedrijf actie om de informatie die verspreid is op internet of op de webservers bij te werken of te corrigeren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de content van de website op elk moment te wijzigen of te corrigeren zonder dit vooraf te melden. 


6.2.    Beschikbaarheid
Het bedrijf garandeert niet dat de website zonder onderbreking zal werken of dat servers die toegang garanderen en/of websites van derden waarnaar de hyperlinks verwijzen geen virussen bevatten.

 

7.    Updates van algemene gebruiksvoorwaarden van de website en toepasbare wet


Het bedrijf heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dientengevolge verzoeken we u om de meest recente gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan toepasbare wetten.

 

8.    Contactgegevens
U kunt al uw vragen over de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website e-mailen naar as24.nl.privacy@as24.com of per post sturen aan:  
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France