Inleiding

De uitgeversmaatschappij van de website heeft deze website online geplaatst om u haar producten en diensten alsook informatie met betrekking tot uw activiteiten te presenteren. Het gebruik van deze website betekent dat u aanvaardt zich te verbinden met de hiernavolgende bepalingen van de algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

 

1. Uitgeversmaatschappij en hosting van de website

Uitgeversmaatschappij: AS 24 SAS (Vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 16.931.200 euro, gevestigd te SAINT HERBLAIN (44818) in Frankrijk, op 1 boulevard du Zénith. Ingeschreven in het Handelsregister van NANTES, onder nummer 347 538 043.

Hoofdredacteur: Cédric Guillemot, Marketing Manager van AS 24.

De hosting van deze website wordt verzorgd door: OCEANET TECHNOLOGY (2 impasse Joséphine Baker – 44800 Saint Herblain - France - SIREN 408 893 063 RCS NANTES)

 

2. Content van de website

 

De aan u gepresenteerde producten en diensten vormen geen verkoopaanbod, maar een algemeen overzicht van het aanbod aan producten en diensten die AS 24 op haar netwerk verstrekt. Indien u wilt vernemen of deze producten en diensten in een bepaald land worden verstrekt, verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen. De uitgeversmaatschappij van de website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op deze website wijzigen.

De inlichtingen die op de website van as24.com worden verstrekt dienen enkel ter informatie. AS 24 kan niet garant staan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de website gepubliceerde informatie.

AS 24 kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen en het niet beschikbaar zijn van informatie en diensten.

Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze informatie onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid zal gebruiken.

 

3. Toegang tot de website

De gebruiker van de website as24.com, erkent:

 

    * over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van deze website;

         

    * te hebben gecontroleerd dat zijn computerconfiguratie geen virussen bevat en operationeel is;

    * op de hoogte te zijn dat de website as24.com 24 uur per etmaal en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computer- of technische problemen met betrekking tot telecommunicatienetwerken. AS 24 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het geheel of een deel van de website vanwege onderhoudswerkzaamheden te onderbreken, op te schorten of te wijzigen, om het onderhoud of anderszins van de website te verzekeren zonder dat de onderbreking het recht verleent tot verplichtingen of schadevergoedingen. AS 24 streeft ernaar om de gebruikers voorafgaand hierover in kennis te stellen;

    * op de hoogte te zijn dat de kosten voor de toegang en het navigeren op de website as24.com uitsluitend voor zijn rekening zijn.

Bepaalde rubrieken van de website zijn alleen beschikbaar voor de klanten van AS 24 nadat zij zich hebben geïdentificeerd via hun toegangscode en wachtwoord die aan hen door AS 24 zijn verstrekt. De toegangscode en het wachtwoord zijn vertrouwelijk. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan. Hij dient daarom alle passende maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de aan hem toegekende toegangscodes en wachtwoorden te waarborgen. Hij verbindt zich ertoe de uitgeversmaatschappij van de website op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van zijn toegangscode en/of wachtwoord, zodra hij zich hiervan bewust is. De gebruiker kan op elk moment via de website de aanvankelijk aan hem toegekende wachtwoorden wijzigen. De uitgeversmaatschappij van de website behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van deze toegang.

 

4. Beveiligde onderdelen of pagina's van de website

Bepaalde onderdelen van deze website zijn beveiligd, vooral de pagina's waarop u uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens wordt verzocht in te voeren. Dit betekent dat de op de website geplaatste gegevens via deze pagina's tussen de browser van de gebruiker en de server van de website zijn gecodeerd en dat alleen de website deze kan begrijpen en registreren. Hierdoor kan betreffende informatie in alle vertrouwen worden verstrekt: vertrouwelijke informatie wordt volledig veilig doorgevoerd. De gebruiker dient er evenwel op toe te zien dat het invoeren van zijn gegevens volledig vertrouwelijk geschiedt: houd uw beeldscherm met uw kaartnummer of toegangscodes uit het zicht van anderen. De browser geeft aan dat de gebruiker in de veilige modus is, met name vanaf twee elementen: het URL-adres dat in de browser verschijnt wordt voorafgegaan door ‘https://' in plaats van ‘http://'. De onderste balk van de browser bevat de afbeelding van een klein gesloten hangslot. De encryptietechnologie die op deze website wordt gebruikt is in overeenstemming met de Franse wet.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens en ‘cookies'

‘Persoonsgegevens': tijdens het bezoek aan deze website kan de gebruiker een aantal persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om te kunnen reageren op zijn verzoeken om informatie, om beter inzicht te verkrijgen over zijn verwachtingen, alsmede om hem te laten profiteren van de aangeboden diensten via deze website. Deze gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld en zijn uitsluitend bestemd voor de vennootschap AS 24 voor analyses, enquêtes en commerciële activiteiten. Krachtens de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht tot verzet, toegang en correctie van zijn gegevens. Zo kan hij eisen dat zijn gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd indien deze onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de openbaarmaking of de opslag verboden is.

Elke gebruiker kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met: AS 24 – 1 Bd du Zénith – F-44818 Saint Herblain.

‘Cookies': tijdens zijn bezoek aan deze website wordt de gebruiker geïnformeerd dat er automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. Een cookie kan de gebruiker niet identificeren, maar registreert informatie over de navigatie van zijn computer op deze website (de bekeken pagina's, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz.), die bij het volgende bezoek van de gebruiker kan worden gelezen. Hierdoor wordt de verstrekte informatie na het invullen van een vragenlijst niet opnieuw aan de gebruiker gevraagd. De bewaartijd van deze gegevens in de computer van de gebruiker is 1 maand. De gebruiker kan worden geïnformeerd over de aanwezigheid van een cookie en zich eventueel tegen de registratie van de cookie op zijn PC verzetten door zijn browser op de volgende manier opnieuw te configureren:

  • met de browser Microsoft Internet Explorer 5.x en 6.x: klik in de menubalk op “Extra” en vervolgens op “Internetopties”, selecteer het tabblad “Beveiliging” en verplaats de cursor vervolgens tot op het gewenste veiligheidsniveau of klik op de knop “Geavanceerd” en vervolgens “Automatische cookieverwerking opheffen” en daarna vinkt u de optie “Weigeren” of “Vragen” aan voor iedere kolom;
  • met de browser Netscape Navigator 6.2: klik op de menubalk “Bewerken” vervolgens op “Voorkeuren”, selecteer: “Privacy en Beveiliging” selecteer vervolgens het onderdeel “Cookies” en vink “Uitschakelen” of “Mij vragen” aan;
  • met de browser Mozilla Firefox versie 1.x en 1.5: klik op de menubalk “Extra” vervolgens op “Opties”, kies de tabbladen “Privacy” vervolgens “Cookies” en haal het vinkje weg uit het vakje “Toestaan”;
  • met de browser Apple Safari: ga naar het menu “Safari” > “Voorkeuren van Safari” klik vervolgens op het tabblad “Beveiliging” en klik op “Alleen van sites die ik bezoek”.

Indien u cookies weigert, zullen bepaalde diensten niet meer beschikbaar zijn.

U beschikt over het recht tot inzage, correcties of verwijdering van uw persoonsgegevens die via de ‘cookie' zijn geleverd conform de voorwaarden vermeld in § ‘Persoonsgegevens'.

 

6. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle informatie of documenten op de website alsook alle elementen die voor de website zijn gecreëerd, zijn of in eigendom van AS 24, of het onderwerp van rechten op het gebruik, de reproductie en de representatie toegekend voor eigen voordeel. De informatie, documenten of elementen zijn onderhevig aan de wetten ter bescherming van auteursrechten op het moment dat ze op deze website aan het publiek beschikbaar worden gesteld. Kopieën van documenten op deze website mogen alleen worden gemaakt voor informatieve doeleinden en voor uitsluitend privégebruik. Er wordt geen toestemming of recht anders dan om de website te raadplegen, toegekend aan om het even welke persoon ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. Reproductie van de documenten op de website is toegestaan, uitsluitend voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk, privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is ten strengste verboden en onderhevig aan de uitdrukkelijke toestemming van AS 24. In alle gevallen geschiedt de toegestane reproductie van de informatie op deze website met vermelding van de bron en een passende verwijzing naar de eigenaar.

Onderscheidende kenmerken: tenzij anders vermeld, zijn alle bedrijfsnamen, logo's, producten en merken vermeld op deze website (®- en ©-producten) geregistreerde handelsmerken. Elk gebruik, reproductie, gehele of gedeeltelijke weergave, afzonderlijk of geïntegreerd in andere elementen, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van AS 24.

De algemene structuur, software, teksten, afbeeldingen, video's, geluiden, knowhow, animaties, en meer in het algemeen alle voorkomende informatie en content op de website as24.com zijn eigendom van AS 24 of zijn het voorwerp van een gebruiks- of exploitatierecht. Deze elementen zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht.

 

 

Elke representatie, wijziging, reproductie, onbruikbaarmaking van het geheel of een deel van de website of de content ervan, via om het even welk procedé en om het even welke drager, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AS 24, vormt een inbreuk die bestraft zal worden door de artikelen L 335-2 van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom.


 

Verbintenis van de gebruiker: elke gebruiker die informatie verstrekt, geef AS 24 toestemming voor de volledige overdraagbare rechten op deze informatie en staat AS 24 toe hiervan gebruik te maken.

 

7. Hyperlinks, activering van links

De website as24.com kan mogelijk toegang verlenen tot andere internetsites die hun eigen algemene voorwaarden hanteren welke dienen te worden gelezen en nageleefd.

Daar AS 24 niet de uitgever van deze websites is, kan zij de inhoud ervan niet controleren. Bijgevolg kan AS 24 op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de content van deze websites, noch voor het eventueel verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens, het plaatsen van cookies of elk ander procedé gericht op dezelfde doelen die door deze websites worden gerealiseerd.

Toestemming voor links: als u een link naar deze website wenst te maken, dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van de uitgeversmaatschappij van de website door contact op te nemen met AS 24:

 

AS 24 S.A.S Service MARKETING

Parc Tertiaire Ar Mor

1 boulevard du Zénith - BP 90272

44818 Saint-Herblain Cedex – Frankrijk

 

8. Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie en aanbevelingen die op deze website beschikbaar zijn, worden geacht correct te zijn op het moment dat de gebruiker er kennis van neemt. Echter, AS 24 kan noch verantwoordelijk worden gesteld, noch garanties bieden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van deze Informatie. De gebruiker neemt de volledige risico's op zich die samenhangen met het vertrouwen dat aan hem wordt verleend. AS 24 kan in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op basis van deze Informatie, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar ze verwijst. Deze Informatie dient niet te worden opgevat als aanbeveling voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formuleringen die in strijd zijn met een patent, auteursrecht of een gedeponeerd handelsmerk. AS 24 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, expliciet of impliciet, als het gebruik van dergelijke informatie in strijd is met een patent, auteursrecht of een gedeponeerd handelsmerk. Geen enkele garantie, expliciet of impliciet, kan worden gegeven, noch met betrekking tot de commerciële aard van de verstrekte Informatie, noch met betrekking tot haar geschiktheid voor een bepaald doel, alsmede ten aanzien van de producten of diensten waarnaar wordt verwezen in deze Informatie. In geen enkel geval verplicht AS 24 zich tot het bijwerken of corrigeren van de informatie die op deze website zal worden gepubliceerd. Evenzo behoudt AS 24 zich het recht voor op elk moment de content van de website te wijzigen of te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

AS 24 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die uit de toegang of het gebruik van de website van as24.com zou kunnen voortvloeien, met inbegrip van de ontoegankelijkheid, het verlies van gegevens en/of de aanwezigheid van virussen op de website, zonder dat deze opsomming uitputtend is.

 

9. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

AS 24 behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Het is daarom aanbevolen dat de gebruiker regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden die te allen tijde beschikbaar zijn op de website as24.com raadpleegt.

 

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden van de website zijn onderworpen aan het Franse recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Nantes.

 

11. Aangifte CNIL

Het CNIL-aangiftenummer van de website is 810350[1].

 

[1] De Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, of kortweg CNIL is een Franse onafhankelijke administratieve autoriteit. De CNIL waakt ervoor dat de informatie technologie er is om de burger te dienen en geen invloed heeft op menselijke identiteit, de rechten van de mens, op de privacy of op individuele of openbare vrijheden. Het voert haar taak uit volgens de wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978.