Welkom op de website as24.com. Door in te loggen op of gebruik te maken van onze website, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud. Wij wijzen u erop dat als u andere websites van AS 24 bezoekt, er op die websites andere gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid van toepassing zijn en wij raden u aan die te raadplegen.

Wettelijke informatie

1.    Identiteit 


Onderneming die de website publiceert, hierna het ”Bedrijf": 
AS 24  
Maatschappelijke zetel: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Frankrijk
Soort bedrijf - sociale vorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS)
Kapitaal: 16.931.200 euro 
Handels- en vennootschapsregister 347 538 043 R.C.S. NANTES
Btw-nummer: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefoon: +33 (0)2 40 92 24 24
Directeur van publicatie:  Laurent  POUTS SAINT GERME

Technisch ontwerp en ontwikkeling van de website:

SMILE
Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu
 

Website hosting:

ALTERWAY

Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap (société anonyme par actions simplifiée) met een maatschappelijk kapitaal van 812.801 euro, met maatschappelijke zetel op het adres 1 rue Royale, Bat D - 227, Les Bureaux de la Colline – 92210 St Cloud – Frankrijk,
ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 490 932 308
Telefoon: + 33 (0)1 41 16 34 95
Website: www.alterway.fr

De ondernemingen van het Bedrijf TotalEnergies hebben een eigen juridisch bestaan en een onafhankelijke rechtspersoonlijkheid. Het Bedrijf dat deze website heeft gemaakt, behoort tot het Bedrijf TotalEnergies. De termen "TotalEnergies" en ”het Bedrijf TotalEnergies" worden soms gemakshalve gebruikt en verwijzen in het algemeen naar TOTALENERGIES S.E. (de holdingmaatschappij) en/of haar dochterondernemingen. Ook verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het Bedrijf of enige andere onderneming van het Bedrijf TotalEnergies in het algemeen. Het loutere gebruik van deze uitdrukkingen impliceert geen enkele betrokkenheid van TOTALENERGIES S.E. of een van haar dochterondernemingen bij de zaken of het beheer van een ander bedrijf van het Bedrijf TotalEnergies.

2. Informatie over de activiteiten

Het Bedrijf heeft deze website opgezet om u kennis te laten maken met enkele van de activiteiten van het Bedrijf en, in voorkomend geval, met andere activiteiten van het Bedrijf TotalEnergies. De informatie wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden verstrekt, zonder enige garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Het Bedrijf kan deze te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.  

3. Intellectueel eigendom 

3.1. Principe.
Alle informatie of documenten (teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, databanken, geluiden, foto's, knowhow, vermelde producten) die op de website staan, evenals alle elementen die voor de website en zijn algemene structuur zijn gecreëerd, zijn ofwel eigendom van het Bedrijf of van het Bedrijf TotalEnergies, of zijn onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en vertegenwoordigingsrechten die aan laatstgenoemde zijn toegekend. Dergelijke informatie, documenten of materialen vallen onder de bescherming van het auteursrecht wanneer zij op deze website ter beschikking van het publiek worden gesteld. Geen licentie of recht anders dan het bekijken van de website wordt verleend aan enige persoon met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Reproductie van documenten van de website is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van gemaakte kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf. In ieder geval moeten bij de toegestane reproductie van de informatie op deze website de bron en de passende vermelding van het auteursrecht worden vermeld. 

3.2. Onderscheidende kenmerken.
Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die op deze website worden vermeld, eigendom van het Bedrijf of van het Bedrijf TotalEnergies, of zijn ze onderworpen aan gebruiks-, reproductie- of vertegenwoordigingsrechten die aan hen zijn toegekend. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

3.3. Databanken.
Alle aan u ter beschikking gestelde databanken zijn eigendom van het Bedrijf, die de databanken produceert. U mag geen kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databanken opvragen of hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden.

3.4. Foto credits - video's.
Credits gegeven over de afbeeldingen van de site.

4. Verbintenis van de gebruiker 

4.1. Elke gebruiker van de website die informatie verstrekt, verleent het Bedrijf volledige overdraagbare rechten op die informatie en staat de Vennootschap toe die informatie te gebruiken. De aldus door de gebruikers verstrekte informatie zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie echter persoonsgegevens zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving, zullen deze worden verwerkt overeenkomstig het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en cookies dat op deze website van toepassing is.

4.2. Elke gebruiker van de website verklaart zich akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wetten, in het bijzonder:
- over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken;
- te controleren of de gebruikte computermiddelen geen virus bevatten en dat deze in uitstekende staat verkeren;
- toestemming te geven aan het Bedrijf en zijn eventuele partners om de verstrekte informatie (met uitzondering van persoonsgegevens) op enigerlei wijze te gebruiken;
- verantwoordelijk te zijn voor het vertrouwelijk houden en voor het gebruik en de veiligheid van toegangscodes en wachtwoorden die het Bedrijf aan u kan verstrekken voor toegang tot bepaalde secties. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van deze toegang.

5. Hyperlinks 

5.1. Activering van links.
Het Bedrijf wijst formeel elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbiedt. Deze links worden aangeboden aan de gebruikers van deze website. Lees de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van deze sites om hun praktijken te begrijpen. De beslissing om de links te activeren berust uitsluitend bij de gebruikers van de website. Het Bedrijf kan op elk ogenblik een link op de website wijzigen of verwijderen. 

5.2. Toestemming van de links.
Indien u een hyperlink naar deze website wilt creëren, dient u vooraf de schriftelijke toestemming van het Bedrijf te verkrijgen via de contactgegevens aan het einde van dit document. 

6. Waarschuwingen en aansprakelijkheid

6.1. De informatie en aanbevelingen die op deze website beschikbaar zijn ("Informatie"), worden te goeder trouw aangeboden. Zij worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat zij op de site worden gepubliceerd. Het Bedrijf staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U aanvaardt volledig de risico's die verbonden zijn aan het krediet dat u aan hen verleent. Deze Informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u of een andere persoon die deze ontvangt, kan bepalen of deze relevant is voor een specifiek doel alvorens deze te gebruiken. In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op of het gebruik van dergelijke Informatie.  Deze informatie mag niet worden opgevat als een aanbeveling om informatie, producten, procedures, apparatuur of formuleringen te gebruiken die in strijd zijn met enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk. Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid, uitdrukkelijk of stilzwijgend, af indien het gebruik van deze Informatie inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht of handelsmerk.
Het Bedrijf, en elke onderneming van het Bedrijf TotalEnergies, verwerpt categorisch elke interpretatie die zou trachten de inhoud van hun websites gelijk te stellen met aanbiedingen tot aankoop of aansporingen tot aankoop van aandelen of andere effecten, al dan niet beursgenoteerd, van het Bedrijf of van enige andere onderneming van het Bedrijf TotalEnergies. Er wordt geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, gegeven met betrekking tot de verhandelbaarheid van de verstrekte Informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch met betrekking tot de producten waarnaar in de Informatie wordt verwezen. In geen geval verbindt het Bedrijf zich ertoe de Informatie die op het Internet of op hun webservers wordt verspreid bij te werken of te corrigeren. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

6.2. Het Bedrijf garandeert niet, zonder dat deze opsomming limitatief is, dat de website zonder onderbreking functioneert en dat de servers die er toegang toe geven en/of de sites van derden waarvoor hyperlinks worden weergegeven, geen virussen bevatten.
 
7. Overmacht

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de gebruiker indien de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden wordt vertraagd, beperkt of onmogelijk wordt gemaakt ten gevolge van een geval van overmacht.
In het bijzonder worden de gevallen van overmacht beschouwd als de gevallen die gewoonlijk door de Franse rechtbanken en jurisprudentie worden erkend.

8. Updates van de gebruiksvoorwaarden van de website en de toepasselijke wetgeving

Het Bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken. Daarom wordt u verzocht regelmatig de meest recente gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Indien één of meer bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) niet-afdwingbaar of verboden worden bevonden door de openbare orde, zullen de overblijvende onaangetaste bepalingen van de AGV van toepassing blijven op de Gebruiker voor zover toegestaan door dergelijk beleid.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het toepasselijke recht en aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken.

9. Contactgegevens


Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden van de website, kunt u contact met ons opnemen via e-mail as24.nl.privacy@as24.com of per post op het volgende adres: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France