Wstęp

Firma będąca wydawcą niniejszej witryny internetowej udostępniła ją w sieci w celu zaprezentowania swoich produktów i usług oraz informacji dotyczących działalności prowadzonej przez użytkowników. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację wszystkich przedstawionych poniżej ogólnych warunków użytkowania oraz obowiązujących przepisów prawnych.

1. Firma będąca wydawcą witryny i hosting

Firma będąca wydawcą witryny: AS 24 SAS (Spółka Akcyjna Uproszczona) z kapitałem w wysokości 16 931 200 euro, z siedzibą w położonej na terenie Francji miejscowości SAINT HERBLAIN (44818), pod adresem 1 boulevard du Zénith. Spółka jest wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta NANTES pod numerem 347 538 043.

Dyrektor publikacji: Cédric Guillemot, Kierownik Marketingu firmy AS 24.

Hosting witryny jest zapewniany przez firmę: OCEANET TECHNOLOGY (2 impasse Joséphine Baker – 44800 Saint Herblain - France - SIREN 408 893 063 RCS NANTES)

 

2. Treść witryny

 

Zamieszczane na witrynie informacje dotyczące produktów i usług nie stanowią oferty sprzedaży, ale jedynie ogólną prezentację gamy produktów i usług, których dystrybucję prowadzi firma AS24 w swojej sieci. Aby uzyskać informacje na temat dystrybucji konkretnych produktów i usług w kraju użytkownika należy bezpośrednio skontaktować się z naszą firmą. Firma będąca wydawcą witryny ma prawo zmodyfikować zamieszczone informacje dotyczące jej produktów i usług w dowolnej chwili, bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

Informacje zamieszczone na witrynie as24.com mają jedynie charakter informacyjny i orientacyjny. Firma AS 24 nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dokładności, kompletności lub aktualności informacji zamieszczonych na jej witrynie.

W związku z powyższym, firma AS 24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne błędy lub przeoczenia, a także brak dostępności informacji lub usług.

W konsekwencji, użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że może wykorzystywać jakiekolwiek wymienione powyżej informacje tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

3. Dostęp do witryny

Użytkownik witryny internetowej as24.com oświadcza, że:

 

    * dysponuje kompetencjami i środkami niezbędnymi w celu dostępu i korzystania z witryny;

    * upewnił się, że jego urządzenia komputerowe nie zawierają żadnych wirusów i działają bez jakichkolwiek problemów;

    * został poinformowany, że witryna as24.com jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem wystąpienia przypadków siły wyższej, a także awarii o charakterze informatycznym, technicznym lub związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnych. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych, firma AS24 zastrzega sobie prawo przerwania, tymczasowego zawieszenia lub zmodyfikowania dostępu do całości lub części Witryny bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac lub z wszelkich innych powodów, a brak dostępności Witryny nie daje jej użytkownikowi prawa do uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania lub innego rodzaju roszczeń. Firma AS24 będzie starać się informować użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przewidywanej niedostępności Witryny;

    * został poinformowany, że ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty dostępu do sieci oraz nawigacji na witrynie internetowej as24.com.

Niektóre strony Witryny są dostępne jedynie dla Klientów firmy AS24, po ich wcześniejszej identyfikacji za pomocą przekazywanego przez AS24 kodu dostępu oraz hasła użytkownika. Kody dostępu i hasła są całkowicie poufne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób ich wykorzystania. W związku z powyższym powinien on podjąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przekazanych mu kodów dostępu i haseł. Użytkownik zobowiązuje się do zawiadomienia firmy będącej wydawcą Witryny o jakimkolwiek przypadku nieupoważnionego wykorzystania przyznanego mu kodu dostępu i/lub hasła natychmiast po jego stwierdzeniu. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zmodyfikować za pośrednictwem Witryny hasło, które zostało mu przyznane. Firma będąca wydawcą Witryny zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu użytkownika do Witryny w razie jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania kodów dostępu lub haseł.

 

4. Witryna lub strony zabezpieczone

Niektóre części Witryny są zabezpieczone – w szczególności dotyczy to stron, za których pośrednictwem użytkownicy wprowadzają swoje dane osobowe i poufne. Oznacza to, że dane przekazywane za pomocą tych stron Witryny są przesyłane pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika a serwerem obsługującym Witrynę w postaci zaszyfrowanej, a jedynie Witryna może przeprowadzić ich odszyfrowanie i zapis. Dzięki temu dane o charakterze poufnym mogą być przesyłane w sposób całkowicie bezpieczny. Niemniej jednak użytkownik powinien zadbać o zapewnienie poufności przeprowadzanych operacji – nie należy pozostawiać komputera dostępnego dla osób postronnych, kiedy na ekranie wyświetlany jest numer karty lub kody dostępu użytkownika. Przeglądarka internetowa informuje użytkownika, że działa w trybie zaszyfrowanym w szczególności za pośrednictwem dwóch elementów – wyświetlany adres URL jest poprzedzony literami „https://” zamiast „http://”, natomiast na dolnym pasku przeglądarki widoczna jest ikona zamkniętej kłódki. Wykorzystywana na Witrynie technologia szyfrowania danych spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów francuskich.

 

5. Ochrona danych osobowych i wykorzystywanie plików „cookie”

„Dane osobowe” – podczas odwiedzania Witryny użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe w odpowiedzi na pytania zadawane w celu poznania jego oczekiwań oraz umożliwienia wykorzystywania oferowanych na Witrynie usług. Dane te są przechowywane w postaci poufnej i przeznaczone wyłącznie dla firmy AS24, która może wykorzystywać je w celu przeprowadzania analiz, badań lub operacji handlowych. Zgodnie z postanowieniami francuskiej Ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich, każdy użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych, a także ich modyfikacji lub usunięcia. W związku z powyższym użytkownik może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie modyfikacji, uzupełnienia, wyjaśnienia, aktualizacji lub usunięcia jego danych osobowych, które są nieprecyzyjne, niekompletne, niejasne, przestarzałe bądź też których wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione.

Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien przesłać pisemny wniosek na adres: AS 24 – 1 Bd du Zénith – 44818 Saint Herblain.

„Pliki cookie” – użytkownik jest informowany, że podczas wizyty na Witrynie w jego komputerze za pośrednictwem przeglądarki zapisywane są pliki cookie. Plik typu „cookie” nie umożliwia identyfikacji użytkownika, ale zapisuje informacje dotyczące nawigacji na Witrynie za pośrednictwem danego komputera (odwiedzane strony, data i godzina ich odwiedzenia itd.), które mogą następnie zostać odczytane podczas kolejnej wizyty użytkownika. Dzięki temu informacje przesłane za pośrednictwem formularza nie muszą być wprowadzane na nowo podczas następnej wizyty użytkownika. Czas przechowywania tych informacji na komputerze użytkownika wynosi 1 miesiąc. Użytkownik może zapoznać się z informacjami dotyczącymi obecności plików „cookie” i uniemożliwić ich zapisywanie w jego komputerze poprzez modyfikację konfiguracji wykorzystywanej przeglądarki internetowej w następujący sposób:

  • przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 5.x i 6.x – kliknąć w pasku menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”, wybrać zakładkę „Prywatność”, po czym przesunąć kursor dla uzyskania pożądanego poziomu zabezpieczeń lub kliknąć „Zaawansowane”, a następnie „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie” i zaznaczyć opcje „Zaakceptuj” lub „Monituj” w każdej kolumnie;
  • przeglądarka internetowa Netscape Navigator 6.2 – kliknąć w pasku menu „Edycja”, a następnie „Preferencje”, wybrać „Prywatność i bezpieczeństwo”, po czym pozycję „Pliki cookie” i zaznaczyć „Wyłącz” lub „Pytaj”;
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 1.x i 1.5 – kliknąć na pasku menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje”, wybrać zakładki „Prywatność” i „Pliki cookie”, po czym usunąć zaznaczenie pola „Zezwalaj”;
  • przeglądarka internetowa Apple Safari – przejść do menu „Safari > Preferencje Safari”, kliknąć zakładkę „Bezpieczeństwo”, a następnie „Tylko pochodzące z odwiedzanych stron”.

W razie uniemożliwienia zapisywania plików cookie niektóre usługi nie będą dostępne.

Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem plików „cookie” na warunkach określonych w § „Dane osobowe”.

 

6. Prawa własności intelektualnej i prawa autorskie

Wszystkie informacje lub dokumenty znajdujące się na Witrynie oraz wszelkie pozostałe elementy Witryny stanowią własność firmy AS24 i są objęte udzielonymi jej prawami użytkowania, reprodukcji lub publikacji. Po ich udostępnieniu publicznym za pośrednictwem niniejszej Witryny, określone powyżej informacje, dokumenty lub elementy podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym praw autorskich. Kopiowanie jakichkolwiek dokumentów zamieszczonych na niniejszej Witrynie jest dozwolone jedynie w celach informacyjnych, tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Żadnym osobom nie są przyznawane jakiekolwiek licencje lub prawa własności intelektualnej inne niż dotyczące wyświetlania treści niniejszej Witryny. Reprodukowanie dokumentów zamieszczonych na witrynie jest dozwolone jedynie w celach informacyjnych, wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego – ich reprodukowanie lub kopiowanie w jakichkolwiek innych celach jest absolutnie zabronione bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy AS24. We wszystkich przypadkach, w razie reprodukowania wyżej wymienionych informacji po uzyskaniu zgody, należy zawsze zamieścić dane dotyczące ich źródła oraz praw własności intelektualnej.

Znaki towarowe – jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, zamieszczone na Witrynie nazwy firm, logo, produkty oraz marki (produkty ® i ©) stanowią zastrzeżone znaki towarowe. Jakiekolwiek wykorzystywanie, reprodukowanie lub przedstawianie tych znaków w całości lub części – osobno lub w połączeniu z innymi elementami – bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy AS 24 jest absolutnie zabronione.

Struktura ogólna, oprogramowanie, teksty, obrazy, pliki wideo i dźwiękowe, elementy wiedzy, animacje, a w ujęciu bardziej ogólnym wszystkie informacje i treści zamieszczone na witrynie as24.com stanowią własność firmy AS 24 lub są objęte prawami dotyczącymi użytkowania bądź wykorzystywania. Elementy te podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym praw autorskich.


Jakiekolwiek przedstawianie, modyfikowanie, reprodukowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części treści zamieszczonych na niniejszej Witrynie – przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju procesów oraz na wszystkich dostępnych nośnikach – bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy AS24, stanowi przypadek fałszerstwa określonego postanowieniami artykułów L 335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

Zobowiązanie użytkownika: każdy użytkownik przesyłający jakiekolwiek informacje przekazuje firmie AS24 wszystkie prawa dotyczące tych informacji i upoważnia firmę AS24 do ich wykorzystywania.

 

7. Linki hipertekstowe i autoryzacja linków

Na witrynie as24.com mogą znajdować się linki zapewniające dostęp do innych witryn internetowych, na których obowiązują odmienne ogólne warunki użytkowania, z którymi użytkownik powinien się zapoznać i przestrzegać ich.

Biorąc pod uwagę, że firma AS 24 nie jest wydawcą tych witryn, nie ma ona żadnej możliwości kontrolowania ich treści. W związku z powyższym, firma AS 24 nie może w żadnym wypadku ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść udostępnianych w ten sposób witryn internetowych, ewentualne pobieranie i przekazywanie danych osobowych, a także instalowanie przez te witryny plików „cookie” lub podobnego rodzaju procesów wykorzystywanych w tym samym celu.

Autoryzacja linków – jeżeli użytkownik zamierza utworzyć link hipertekstowy prowadzący do niniejszej Witryny, musi wcześniej uzyskać w tym celu pisemną zgodę firmy będącej wydawcą Witryny, przesyłając odpowiedni wniosek na podany poniżej adres firmy AS24:

 

AS 24 S.A.S Service MARKETING [Dział MARKETINGU]

Parc Tertiaire Ar Mor

1 boulevard du Zénith - BP 90272

44818 Saint-Herblain Cedex – Francja

 

8. Ograniczenia odpowiedzialności

Informacje i zalecenia zamieszczone na niniejszej Witrynie są uważane za prawidłowe w chwili udostępnienia ich użytkownikom. Niemniej jednak firma AS24 nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących kompletności lub prawdziwości tych Informacji. Użytkownik ponosi pełne ryzyko związane z ich wykorzystywaniem oraz wiarygodnością. W żadnym przypadku firma AS24 nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystywaniem Informacji lub produktów, których mogą one dotyczyć. Zamieszczone treści nie mogą być uważane za zalecenia dotyczące sposobu wykorzystania informacji, produktów, procedur, urządzeń lub formuł, które mogą być objęte ochroną patentową, prawami autorskimi lub przepisami dotyczącymi zastrzeżonych znaków towarowych. Firma AS24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności – bezpośredniej lub domniemanej – w przypadku gdy wykorzystanie informacji stanowiło naruszenie obowiązujących praw patentowych, autorskich lub dotyczących znaków towarowych. Firma nie udziela również żadnych gwarancji co do wartości rynkowej lub przydatności do jakichkolwiek określonych celów zamieszczanych Informacji, a także produktów lub usług, których dotyczą zamieszczane Informacje. Firma AS24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzanie aktualizacji lub korygowanie Informacji zamieszczonych na niniejszej Witrynie. Analogicznie, firma AS24 zastrzega sobie prawo zmodyfikowania lub skorygowania treści Witryny w dowolnej chwili bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

Firma AS 24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogłyby wynikać z dostępu lub użytkowania witryny as24.com, w tym spowodowane między innymi niedostępnością lub utratą danych i/lub obecnością wirusów komputerowych na Witrynie.

 

9. Modyfikacje Ogólnych Warunków Użytkowania

Firma AS24 zastrzega sobie prawo zmodyfikowania Ogólnych Warunków Użytkowania w dowolnej chwili.

W związku z powyższym Użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z najnowszą wersją dokumentacji Warunków Użytkowania, która jest zawsze dostępna na witrynie as24.com.

 

 10. Prawo właściwe i kompetencje sądów

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają obowiązującym przepisom francuskim, a do rozstrzygania jakichkolwiek sporów uprawnione są wyłącznie sądy miasta Nantes.

 

11. Zgłoszenie do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL)

Numer zgłoszenia Witryny do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL) to 810350.