Witaj w witrynie as24.com. Przechodząc do Witryny, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń niniejsze Ogólne Warunki Korzystania oraz Politykę ochrony danych osobowych. Odwiedzając inne witryny AS 24, należy pamiętać, że mają w nich zastosowanie inne ogólne warunki korzystania oraz informacje o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie. Zaleca się dokładne zapoznanie się z treścią ich informacji prawnej.

Informacja prawna

1. Definition 

Firma publikująca w Witrynie (dalej „Firma”): 

AS 24

Siedziba: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France
Rodzaj firmy: Uproszczona spółka akcyjna
Kapitał zakładowy: 16 931 200 euro 
Numer w rejestrze spółek handlowych: 347 538 043 NANTES
Numer płatnika VAT: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Numer telefonu: +33 (0)2 40 92 24 24

AS 24 POLSKA Sp. z o
. . Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warsaw
District Court for the Capital City of Warsaw, 
Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000105384.
NIP: 521-10-11-871

Dyrektor publikacji: Laurent  POUTS SAINT GERME


Projekt techniczny i rozwijanie witryny internetowej: 

SMILE
Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu
 

Hosting: 

ALTERWAY

Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem zakładowym wynoszącym 812 801 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 1 rue Royale, Bat D – 227, les Bureaux de la Colline – 92210 St Cloud – France
zarejestrowana w rejestrze spółek w Nanterre pod numerem 490 932 308
Telefon: + 33 (0)1 41 16 34 95
Strona internetowa: www.alterway.fr

Firmy wchodzące w skład TotalEnergies istnieją niezależnie i mają swój niezależny status prawny. Firma publikująca w niniejszej Witrynie należy do firmy TotalEnergies. Nierzadko ze względów praktycznych w Witrynie używa się określeń „TotalEnergies” oraz „firma TotalEnergies” w odniesieniu do TotalEnergies S.E. (holdingu), a także jego spółek zależnych i podmiotów powiązanych. Podobnie określenia, takie jak „my”, „nas”, „nasze”, odnoszą się ogólnie do Firmy lub jakiejkolwiek innej firmy należącej do TotalEnergies lub podmiotów działających na jej rzecz. Wyrażenia te stosuje się także wówczas, gdy określanie konkretnej firmy lub konkretnych firm nie służy pożytecznym celom. Nie można z tego wywodzić, że TotalEnergies S.E. lub którakolwiek z jej spółek zależnych czy podmiotów powiązanych są zaangażowane w prowadzenie lub zarządzanie jakąkolwiek inną firmą niż TotalEnergies.
 
2.    Informacja o działaniach

Niniejsza Witryna prezentuje informacje na temat niektórych działań Firmy oraz TotalEnergies. Podane informacje mają charakter ogólny i nie ma gwarancji, że posłużą do jakiegokolwiek konkretnego celu. Firma może zmienić informacje zawarte w tej Witrynie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. 
 
3.    Własność intelektualna

3.1.    Własność Firmy
Wszelkie informacje oraz dokumenty (teksty, obrazy, w tym animowane i statyczne, bazy danych, pliki dźwiękowe, zdjęcia, know-how, wzmianki o produktach) występujące w Witrynie, a także wszelkie elementy stworzone na potrzeby Witryny oraz jej ogólnej struktury, stanowią własność Firmy lub firm należących do TotalEnergies albo są objęte prawami użytkowania, kopiowania lub przekazywania przyznanymi w interesie tychże. Te informacje, dokumenty i elementy podlegają przepisom chroniącym prawa autorskie w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Witryny. Zgodnie z prawem własności intelektualnej żadnej stronie nie przyznano licencji ani praw innych niż prawo do wyświetlania Witryny. 
Powielanie dokumentów prezentowanych w Witrynie jest dozwolone jedynie wówczas, gdy zdobyte w ten sposób informacje są wykorzystywane w celach osobistych i prywatnych. Powielanie oraz wykorzystywanie sporządzonych kopii w innych celach jest zabronione i podlega obowiązkowi uzyskania wcześniejszej formalnej zgody Firmy. Niezależnie od przypadku w razie uzyskania zgody na kopiowanie informacji przechowywanych w tej Witrynie należy wskazać źródło i wpisać odpowiednie odniesienie do właściciela. 

3.2.    Znaki wyróżniające
O ile nie określono inaczej, nazwy, logotypy, produkty i marki firmy pojawiające się w Witrynie stanowią własność Firmy lub firm należących do TotalEnergies albo są objęte prawami użytkowania, kopiowania lub przedstawiania/przekazywania publicznie przyznanymi w interesie tychże. Nie można ich stosować bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Firmy.

3.3.    Bazy danych 
Firma jest administratorem baz danych zawartych w Witrynie oraz właścicielem wszelkich udostępnianych baz danych. Zabrania się wszelkiego pobierania lub ponownego wykorzystywania części baz danych w istotnym wymiarze ilościowym lub jakościowym, w tym w celach prywatnych.

 3.4 Prawa do zdjęć i nagrań. Prawa są wskazane na wizualizacjach w witrynie

4.    Twoje zobowiązania  

4.1.   Każda osoba odwiedzająca Witrynę i przekazująca informacje ceduje na Firmę wszelkie zbywalne prawa w zakresie tych informacji i upoważnia Firmę do ich wykorzystywania. Informacje przekazywane przez osoby odwiedzające nie stanowią informacji poufnych. Jednakże przekazane informacje stanowią dane osobowe w myśl obowiązującego prawa, w związku z czym zobowiązujemy się przetwarzać te informacje zgodnie z naszą Polityką ochrony danych osobowych, która ma zastosowanie do Witryny.

4.2.    Ponadto każda osoba odwiedzająca Witrynę zaświadcza, że stosuje się do tych środków oraz obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
–    Posiada umiejętności i środki potrzebne do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej.
–    Upewniła się, że wykorzystywany sprzęt informatyczny jest wolny od wirusów i w pełni sprawny.
–    Przekazuje Firmie i jej partnerom – w odpowiednim przypadku – prawo do wykorzystania przekazanych informacji (innych niż dane osobowe).
–    Musi zadbać o poufność, a w konsekwencji ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie i bezpieczeństwo kodów dostępu i haseł, które Firma może przesłać, by umożliwić dostęp do określonych części. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Witryny w razie bezprawnego użycia lub prób bezprawnego użycia tychże dostępów.
 
5.    Łącza hipertekstowe 

5.1.    Aktywowanie łączy. Firma formalnie zrzeka się odpowiedzialności za treści prezentowane w witrynach, do których przekierowują prezentowane łącza. Łącza te są oferowane Użytkownikom Witryny jako usługa. Należy zapoznać się z ogólnymi warunkami korzystania oraz Polityką ochrony danych osobowych w witrynach, aby zrozumieć stosowane praktyki. Skorzystanie z łączy jest wyłączną decyzją Użytkowników Witryny. Możemy w dowolnym momencie zmienić lub usunąć łącze prezentowane w Witrynie. 

5.2.    Zezwolenie na umieszczenie łącza. Jeśli Użytkownik zechce stworzyć łącza hipertekstowe do tej Witryny, musi wcześniej uzyskać pisemną zgodę Firmy, wykorzystując w tym celu dane do kontaktu podane na końcu dokumentu. 
 
6.    Powiadomienie formalne i odpowiedzialność

6.1.     Informacje („Informacje”) dostępne w serwerze witryny (World Wide Web) są przekazywane w dobrej wierze. Informacje te uznawane są za prawidłowe w dniu ich opublikowania w Witrynie. Jednakże Firma nie odpowiada za ani nie gwarantuje kompletności i dokładności Informacji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z uznaniem wiarygodności Informacji. Informacje będą przekazane, o ile Użytkownik lub dowolna inna osoba je otrzymująca będzie w stanie określić, w jakim konkretnym celu zostaną użyte. Niezależnie od przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane uznaniem wiarygodności tych Informacji albo użyciem tychże lub produktów, do których się odnoszą. Informacje nie stanowią rekomendacji użycia informacji, produktów, procedur, sprzętu lub formuł w sposób naruszający patenty, prawa autorskie lub zarejestrowane znaki towarowe. Firma nie ponosi żadnej wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności w przypadku użycia Informacji w sposób naruszający patenty, prawa autorskie lub zarejestrowane znaki towarowe. 
Firma oraz wszystkie spółki zależne i podmioty powiązane, których jest pośrednim lub bezpośrednim właścicielem, a także wszelkie firmy należące do TotalEnergies, kategorycznie nie zgadzają się na wszelkie interpretacje wiążące treść jej witryn z ofertami kupna lub zachętami do nabycia udziałów lub innych notowanych lub nienotowanych papierów wartościowych. Firma nie daje wyraźnej ani dorozumianej gwarancji w zakresie handlowego charakteru przekazywanych Informacji lub ich dopasowania do danego celu czy produktów, do których te Informacje się odnoszą. Niezależnie od przypadku Firma nie zobowiązuje się do aktualizowania ani poprawiania Informacji rozpowszechnianych w internecie oraz na swoich serwerach sieci web. Podobnie Firma zastrzega sobie prawo do zmieniania lub poprawiania treści zawartych w swojej Witrynie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. 

6.2.   Firma nie gwarantuje, że Witryna będzie działać nieprzerwanie, serwery zapewniające do niej dostęp będą działać ani że witryny podmiotów zewnętrznych, do których przekierowują łącza hipertekstowe nie zawierają wirusów.
 
7.    Siła wyższa
Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku opóźnienia, ograniczenia lub braku możliwości realizacji zobowiązań, które nakładają na nią niniejsze warunki korzystania, wynikłych wskutek siły wyższej.
Za przypadki siły wyższej uznaje się w szczególności te, które są za takie uznawane przez francuskie sądy w ich orzecznictwie.

8. Aktualizacje warunków korzystania z Witryny oraz obowiązujące przepisy

Firma może w dowolnym momencie zaktualizować Warunki korzystania z Witryny. Tym samym zaleca się, by Użytkownik regularnie sprawdzał treść obowiązujących warunków korzystania. W przypadku stwierdzenia niewykonalności lub niezgodności z polityką publiczną co najmniej jednego z zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania pozostałe zapisy Ogólnych Warunków Korzystania, które nie są niewykonalne lub niezgodne, mają nadal zastosowanie wobec Użytkownika w zakresie dozwolonym przez tę politykę.
Niniejsze ogólne warunki korzystania z Witryny podlegają obowiązującym przepisom prawa.
 
9.    Dane do kontaktu

Wszelkie pytania dotyczące warunków korzystania z Witryny można kierować w wiadomości e-mail do , as24.pl.privacy@as24.com lub wysłać pocztą na adres: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France