Welcome to as24.com. By connecting to the site you confirm that you have read, understood and accept these General Terms and Conditions of Use as well as the Personal Data Processing Policy without restrictions and reservations.  Please be advised that in the case of visiting other AS 24 pages, other general terms and conditions of use as well as personal data processing policy apply. It is recommended that you read the legal information carefully.

1. Definition 


Company publishing the website (hereinafter referred to as the "company"): 
AS 24
Address: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Type of company: Simplified joint stock company
Share capital: EUR 16 931 200 
Registered in the Register of Entrepreneurs under the number: 347 538 043 RCS NANTES
VAT no .: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Phone: + 33 (0) 2 40 92 24 24

AS 24 POLSKA Sp. z o
. . Al. Jana Pawła II 80 / 12A
00-175 Warsaw
District Court for the Capital City of Warsaw, 
Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000105384.
NIP: 521-10-11-871


Responsible editor: Guillaume GIMONNET

Technical design and website development: 

MOTION4EVER
Spółka akcyjna, z kapitałem podstawowym 20 000 euro, z siedzibą pod adresem 5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - Francja
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w NANTES pod numerem 528 633 605
Telefon: + 33 (0)2 40 52 24 24
Strona internetowa: www.motion4ever.com

Hosting: 

OCEANET TECHNOLOGY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem podstawowym 1 530 000 euro, z siedzibą pod adresem 2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - Francja
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w NANTES pod numerem 408 893 063
Telefon: + 33 (0)2 28 03 78 78
Strona internetowa: www.oceanet-technology.com

Spółki mają w ramach firma TotalEnergies oddzielną tożsamość prawną i niezależny status prawny. Spółka publikująca stronę internetową należy do firma TotalEnergies.  „TotalEnergies” lub „firma TotalEnergies” są czasem używane na stronie dla ułatwienia i odnoszą się ogólnie do TotalEnergies S.E. (spółka holdingowa) oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych. Podobnie zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej (np. „my”, „nas”, „nasz” itd.) używane są w odniesieniu do Spółki i którejkolwiek spółki w ramach firma TotalEnergies ogólnie lub do podmiotów z nią współpracujących. Określenia te używane są również w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba identyfikacji konkretnej spółki lub spółek. Z użycia takich określeń nie można wnioskować, że TotalEnergies S.E. lub którakolwiek ze spółek zależnych lub podmiotów powiązanych jest zaangażowana w działalność i zarządzanie jakiejkolwiek innej spółki firma TotalEnergies.

 

2.    Informacje dotyczące działalności


Strona internetowa przedstawia informacje dotyczące niektórych obszarów działalności Spółki i firma TotalEnergies. Informacje udostępniane są jako informacje ogólne bez wskazania na jakieś konkretne przeznaczenie. Spółka ma prawo zmieniać informacje zamieszczone na stronie w każdym momencie i bez uprzedzenia. 

 

3.    Własność intelektualna


3.1. Company property
All information or documents (texts, animated and static images, databases, recordings, photos, information on know-how and products exchanged) placed on the website, as well as all elements created for the needs of the website, as well as its overall layout are owned by the Company or companies belonging to the firma TotalEnergies and are subject to rights of use, reproduction and dissemination, which have been guaranteed to the indicated entities. Such information, documents or elements are subject to the right to protection against reproduction, provided they have been made available through this website. No entity has been granted permission or rights more broadly than to browse the website in connection with intellectual property rights. 
Reproduction is only permitted for information for personal and private purposes. Any reproduction and use of documents carried out for another purpose is formally prohibited and requires prior official approval issued by the Company. In any event, reproduction of information contained on the site with prior permission must contain information about the source and adequately inform about intellectual property. 


3.2.    Znaki rozpoznawalne
O ile nie wskazano inaczej, nazwy spółek, logotypy, produkty i marki wymienione na stronie internetowej stanowią własność Spółki lub spółek należących do firma TotalEnergies i są przedmiotem praw do korzystania, powielania i reprezentowania/szerzenia, które zostały wskazanym podmiotom zagwarantowane. Nie wolno z nich korzystać bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydanego przez Spółkę.

 

3.3.    Bazy danych 
Spółka jest zarządcą bazy danych na stronie internetowej i Spółka jest właścicielem każdej udostępnionej bazy danych. Nie wolno pozyskiwać ani ponownie wykorzystywać znaczącej części jakościowej lub ilościowej baz danych, za wyjątkiem wykorzystania na prywatne potrzeby.

 

4.    Prawa i obowiązki użytkownika  


4.1.    Prawo do wykorzystania informacji
Każda osoba odwiedzająca stronę internetową, udostępniająca informacje, zobowiązuje się wobec Spółki do przeniesienia wszystkich praw związanych ze wskazanymi informacjami i upoważnia Spółkę do korzystania z nich. Informacje, które są udostępniane przez odwiedzających stronę powinny być uznawane za niepoufne. Jednakże udostępniane informacje stanowią dane osobowe jak zostały one określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wiąże się to ze zobowiązaniem do przetwarzania wskazanych informacji w oparciu o naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych, która stosuje się w odniesieniu do niniejszej strony internetowej.


4.2.    Zgodność z przepisami prawa 
 Każda osoba odwiedzająca stronę internetową potwierdza też, że zamierza stosować się do niniejszych regulacji i obowiązujących przepisów prawa, a z szczególności:
-    Posiada wymagane możliwości i środki do dostępu i korzystania ze strony internetowej.
-    Sprawdziła, że używana przez nią konfiguracja sprzętu informatycznego nie zawiera wirusów oraz że działa bez zarzutów.
-    Zobowiązuje się wobec Spółki i jej partnerów, że w stosownych przypadkach będzie postępować zgodnie z prawem do wykorzystania udostępnionych informacji (nie będących danymi osobowymi).
-    Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i jest w konsekwencji zobowiązana do wykorzystania i ochrony kodów dostępu oraz haseł, które Spółka może jej przekazać w celu dostępu do wskazanych części strony. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do strony internetowej w przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania lub prób łamania zasad korzystania.

 

5.    Łącza hipertekstowe 


5.1.    Aktywacja łączy. Spółka oficjalnie uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanej z zawartością stron internetowych do których przekierowują łącza. Wskazane łącza proponowane są użytkownikom strony internetowej w postaci usług. Zachęcamy do przeczytania ogólnych zasad i warunków oraz z polityki ochrony danych osobowych strony internetowej w celu zapoznania się w ich zastosowaniem. Decyzja dotycząca korzystania z łączy podejmowana jest wyłącznie przez użytkowników strony internetowej. W każdej chwili możemy zmienić lub usunąć łącze z niniejszej strony internetowej. 


5.2.    Zgoda na zamieszczenie łącza. W przypadku zainteresowania zamieszczeniem łącza hipertekstowego na niniejszej stronie internetowej, należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę Spółki, o którą ubiegać się można za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego dokumentu. 

 

6.    Oficjalny wniosek 


6.1.    Informacje
Informacje („informacje”) dostępne na niniejszym serwerze www (Word Wide Web) udostępniane są w dobrej wierze. Informacje, w momencie ich publikacji na stronie internetowej, uznawane są za zgodne z prawdą. Jednakże Spółka nie twierdzi ani nie gwarantuje, że informacje są zrozumiałe i precyzyjne. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z opierania się na tychże informacjach. Informacje udostępniane są pod warunkiem, że użytkownik lub inna osoba będąca ich odbiorcą jest w stanie wskazać szczególny powód ich wykorzystania. W żadnych okolicznościach Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z powoływania się na wspomniane informacje, wykorzystania ich lub korzystania z produktów, do których się odnoszą. Informacje nie powinny być postrzegane jako rekomendacje do korzystania informacji, produktów, procesów, wyposażenia lub wzorów naruszających ochronę patentową, prawa autorskie lub wykorzystujących w niewłaściwy sposób zastrzeżony znak towarowy. Spółka uchyla się od jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności w przypadku, gdy korzystanie z informacji narusza ochronę patentową, prawa autorskie lub w niewłaściwy sposób wykorzystuje zastrzeżony znak towarowy. 
Spółka oraz wszystkie należące do niej bezpośrednio i pośrednio spółki zależne lub podmioty powiązane, a także każda inna spółka należąca do firma TotalEnergies kategorycznie odrzuca każdy rodzaj interpretacji zawartości swojej strony internetowej, mogący porównywać ją do oferty sprzedaży lub zachęty do nabycia udziałów lub innych notowanych lub nienotowanych dokumentów zbywalnych. Nie wydane zostały żadne wyraźne lub dorozumiane elementy stanowiące gwarancję w związku z handlowym charakterem udzielonych informacji oraz ich przydatności do wskazanego celu, jak też produktów, co których wskazane informacje się odnoszą. W żadnych okolicznościach Spółka nie zobowiązuje się do uaktualniania lub poprawiania informacji rozpowszechnionych w internecie lub na swoim serwerze. Podobnie też Spółka zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub poprawiania zawartości swojej strony internetowej w każdym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. 


6.2.    Dostępność
Spółka nie gwarantuje, że strona internetowa będzie działać bez przerwy lub że serwery zapewniające dostęp do niej będą działać i/lub że strony internetowe podmiotów trzecich, do których przekierowują hiperłącza nie będą zawierały wirusów.

 

7.    Uaktualnienia ogólnych zasad i warunków użytkowania strony internetowej oraz obowiązujące przepisy prawa


Spółka ma prawo uaktualniać niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Użytkowania strony internetowej w każdym momencie. W związku z powyższym zachęcamy do regularnego zapoznawania się z najnowszą wersją obowiązujących Ogólnych Zasad i Warunków Użytkowania. Niniejsze ogólne zasady i warunki użytkowania strony internetowej podlegają obowiązującym przepisom prawa.

 

8.    Dane kontaktowe


All inquiries regarding the conditions of use of the website should be addressed to as24.pl.privacy@as24.com or in writing to the following address: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France