Witamy w Strefie Klienta AS 24 (zwanej dalej „Strefą Klienta”), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://www.as24.com Łącząc się z naszą Strefą Klienta lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze ogólne warunki użytkowania oraz politykę ochrony danych osobowych. Informujemy, że w przypadku odwiedzania innych stron AS 24, zastosowanie mają odmienne ogólne zasady i warunki użytkowania oraz odmienna polityka przetwarzania danych osobowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z informacjami prawnymi.

1.    Definicja 

Wydawnictwo publikujące i projektujące aspekty techniczne oraz rozwój Strefy Klienta (zwane dalej „Spółką”): 
AS 24
Adres siedziby: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francja
Rodzaj spółki: Spółka akcyjna uproszczona
Kapitał podstawowy: 16 931 200 EUR 
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem: 347 538 043 R.C.S. NANTES
Nr VAT: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefon: + 33 (0)2 40 92 24 24
Redaktor odpowiedzialny: Guillaume GIMONNET

Spółka udostępnia swoim klientom przeznaczoną dla nich stronę internetową o nazwie „Strefa Klienta”.
Celem Strefy Klienta jest umożliwienie klientom dostępu do informacji dotyczących ich konta (zwanego dalej „kontem”), konsultowanie go, zarządzanie nim oraz urządzeniami i dodatkowymi usługami w celu jak najlepszego zarządzania urządzeniami i flotą pojazdów.

Strefa Klienta
Hosting: 

SIGMA INFORMATIQUE
Uproszczona spółka akcyjna o kapitale 1 729 600 EUR, z siedzibą pod adresem: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Francja
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nantes pod numerem 872 803 390. 
Numer telefonu: +33 (0)2 40 37 14 00
Strona internetowa: www.sigma.fr
Strefa Klienta
Spółki działające w ramach firma TotalEnergies posiadają oddzielną tożsamość prawną i niezależny status prawny. Spółka publikująca stronę internetową należy do firma TotalEnergies. Nazwy „TotalEnergies” lub „firma TotalEnergies” bywają używane na stronie Strefy Klienta dla uproszczenia i odnoszą się ogólnie do TotalEnergies S.E. (spółki holdingowej) oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych. Ponadto zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej, np. „my”, „nas”, „nasz” itd., używane są w odniesieniu do spółki lub którejkolwiek ze spółek działających w ramach firma TotalEnergies lub do podmiotów z nią współpracujących. Określenia te używane są również w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba identyfikacji konkretnej spółki lub spółek. Z użycia takich określeń nie można wnioskować, że TotalEnergies S.E. lub którekolwiek ze spółek zależnych lub podmiotów powiązanych są zaangażowane w działalność i zarządzanie jakiejkolwiek innej spółki firma TotalEnergies.

2.    Cele Strefy Klienta

Strefa Klienta jest przeznaczona do użytku klientów (zwanych dalej „użytkownikami”), którzy podpisali ze spółką umowę o kartę AS 24 i / lub umowę o opłaty drogowe AS 24 - EUROTRAFIC lub HGV PASSango dla pojazdów (dalej zwana jako „Pojazdy”). Karty i teleznaczki HGV PASSango zwane są dalej „urządzeniami”. 

Klienci logujący się do Strefy Klienta mogą uzyskać bezpłatny dostęp do usług podstawowych oraz usług dodatkowych (zwanych dalej „usługami dodatkowymi”) subskrybowanych przez klienta w momencie podpisywania umowy, w formie aneksu do umowy, lub w Strefie Klienta, zgodnie z ogólnymi warunkami opublikowanymi w Strefie Klienta. 

W Strefie Klienta dostępne są następujące funkcje i/lub usługi: 

2.1 – Konsultowanie informacji publikowanych w Internecie przez spółkę
    
Strefa Klienta umożliwia w szczególności:

-    Zapoznawanie się z aktualnościami oraz ofertami produktów i usług spółki;
-    Wyszukiwanie stacji paliw w sieci firmy i otrzymywanie informacji dotyczących stanu sieci;
-    Sprawdzanie stawek, warunków specjalnych, ogólnych warunków mających zastosowanie do produktów i usług sprzedawanych przez spółkę, uwag użytkowników dotyczących Urządzeń AS 24 publikowanych online przez spółkę;
-    Dostęp do raportów i pobieranie dokumentów.

2.2 – Subskrypcja usług dodatkowych i usług związanych z podróżowaniem

Strefa Klienta umożliwia w szczególności subskrybowanie następujących usług:

- usług dodatkowych w zakresie zarządzania flotą oferowanych przez spółkę w dostępnych krajach (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, oferta cyfrowa itp.) oraz pakietów usług; 
- usług związanych z podróżowaniem, takich jak parkowanie, opłaty drogowe, licencje, podatki lub inne opłaty pobierane za dowolny pojazd korzystający z sieci. 
Usług pomocy technicznej, prawnej i rezerwacji zgodnie z warunkami określonymi w „Ogólnych warunkach świadczenia usług AS 24 Truck Assistance”: Pomoc techniczną, prawną i dotyczącą rezerwacji przedstawioną w Strefie Klienta.  
 
2.3    – Zarządzanie urządzeniami

Strefa Klienta umożliwia:

-    Sprawdzanie cen według stacji i produktów, w tym rabatów w stosownych przypadkach;
-    Zamawianie, przedłużanie okresu użycia i wymianę wadliwych urządzeń;
-    Przeglądanie i ustawianie limitów dla urządzeń za pośrednictwem usług zarządzania flotą pojazdów subskrybowanych przez klienta (ustalanie limitów użytkowania, ustawienia czasu, ustawienia geograficzne, ustawienia finansowe (limit płatności));
-    Otrzymywanie powiadomień i śledzenie wszelkich anomalii związanych z korzystaniem z urządzenia poza ustaleniami określonymi przez klienta podczas konfigurowania urządzenia; 
-    Zawieszanie i/lub blokowanie urządzenia;
-    Przeglądanie i pobieranie list transakcji przeprowadzonych dla pojazdów z urządzeniami;
-    Przesyłanie danych wymaganych od kontrahentów spółki w celu oferowania niektórych usług związanych z podróżowaniem (takich jak opłaty drogowe, licencje, podatki lub inne opłaty związane z pojazdem korzystającym z sieci).

2.4    – Faktury

Korzystający ze Strefy Klienta mogą przeglądać i pobierać faktury i / lub noty debetowe przez maksymalnie 18 (osiemnaście) miesięcy.
Faktury można pobierać w formacie PDF oraz w formacie PDF z podpisem elektronicznym (przy subskrypcji usługi eBilling).
Klienci mogą również zapoznać się z transakcjami, które jeszcze nie zostały zafakturowane oraz z historią rozliczeń za wszystkie usługi w ciągu ostatniego roku. 

2.5    –  Zarządzanie wieloma kontami

Klient posiadający kilka Kont Klienta w swojej spółce może zażyczyć sobie utworzenia jednego dostępu do Strefy Klienta, który umożliwi mu jednoczesny dostęp do wszystkich kont. 

2.6    – Dane geolokalizacyjne

Usługa ta jest dostępna z poziomu urządzenia Satellite PL Toll Badge i umożliwia klientom lokalizację geograficzną swoich pojazdów, korzystanie z porównywania symulacji tras oraz zgłaszanie podróży za pośrednictwem Strefy Klienta.
Usługa ta pozwala również na geolokalizowaną kontrolę transakcji paliwowych oraz nieograniczony dostęp do usługi PASSalert (oferta PASSango Europilot). 
Klienci są traktowani jako administratorzy danych osobowych w ramach korzystania z niniejszej usługi i zobowiązują się do przestrzegania przepisów obowiązujących w szczególności w zakresie prawa pracy oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (RODO). 

2.7    – Obsługa roszczeń

Strefa Klienta umożliwia użytkownikom zarządzanie roszczeniami dotyczącymi dowolnej transakcji lub podróży zarejestrowanej przy użyciu teleznaczka opłat drogowych PASSango dla wszystkich opłat drogowych w całej Francji. W ramach działań związanych z przetwarzaniem danych klientów w związku z roszczeniami, za administratorów danych uznaje się francuskie firmy posiadające koncesje na obsługę autostrad.

3.    Warunki dotyczące praw dostępu

Po podpisaniu umowy o kartę AS 24 i / lub AS 24-EUROTRAFIC lub aplikację obsługującą opłaty drogowe HGV PASSango, informacje o dostępie umożliwiające użytkownikom zalogowanie się do Strefy Klienta są wysyłane pocztą. 
Użytkownicy mogą dowolnie wyznaczać dodatkowe osoby upoważnione do dostępu do Strefy Klienta. 

Aby uzyskać dostęp do Strefy Klienta, użytkownik musi dysponować dostępem do łącza internetowego i standardowej przeglądarki internetowej.  
Strefa Klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 Spółka nie jest jednak związana żadnym zobowiązaniem wyniku co do działania i dostępności serwisu.
W związku z tym użytkownicy wyraźnie uznają, że spółka może w dowolnym momencie zablokować dostęp do Strefy Klienta z powodu jakichkolwiek ograniczeń technicznych lub prawnych, bez wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania. 

4.    Czas trwania i zawieszenie dostępu

Dostęp do Strefy Klienta jest powiązany z ważnością umowy między użytkownikiem a spółką. 
Po rozwiązaniu umowy użytkownik będzie miał dostęp tylko do niektórych funkcji użytkownika (w szczególności dostęp do faktur przez ograniczony czas).
W przypadku, gdy jakakolwiek osoba należycie upoważniona przez użytkownika opuści firmę, użytkownik na własną odpowiedzialność musi wycofać jej dostęp. 
Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do strony internetowej w przypadku nieprzestrzegania zasad lub prób łamania zasad korzystania. 

5.     Poufność

Użytkownicy są odpowiedzialni za poufność haseł i za wszelkie działania podejmowane na ich koncie z użyciem ich haseł.
Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania i zapewnienia zgodności oraz zachowania poufności loginu i hasła nadanych przez firmę. 
Użytkownicy wyraźnie zgadzają się, że każde logowanie do Strefy Klienta, a także wszelkie przekazywanie danych do i ze Strefy Klienta odbywa się za pomocą loginu przypisanego do użytkownika i powinno być dokonywane przez samego użytkownika lub przez osobę przez niego autoryzowaną.
Użytkownicy zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania spółki w przypadku utraty i / lub kradzieży loginu lub hasła. 
Za utratę, sprzeniewierzenie lub użycie loginu, hasła i możliwe konsekwencje odpowiada wyłącznie użytkownik.

6.     Korzystanie ze Strefy Klienta i danych

Dane pojawiające się w Strefie Klienta należą do użytkownika i sam użytkownik wyznacza osobę lub osoby, które będą miały dostęp do tych danych.  
Dane są rejestrowane i przechowywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności. 

7.     Wymiana danych: bezpieczeństwo, ochrona i przechowywanie    

7.1     Bezpieczeństwo i ochrona

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Strefy Klienta i uniknąć możliwości zmiany, kradzieży lub usunięcia wymienianych informacji, spółka zobowiązuje się do: 
-    Korzystania z bezpiecznego połączenia internetowego; 
-    Wdrażania i utrzymywania warunków nagrywania i archiwizacji określonych w artykule 7.2 „Przechowywanie”. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego artykułu.  Potwierdza to dokładność informacji, a w przypadku jakiegokolwiek sporu, użytkownik zgadza się zrzec się kwestionowania rozstrzygającego charakteru danych przechowywanych i archiwizowanych zgodnie z niniejszym artykułem.

7.2 Przechowywanie

Dostęp użytkownika do Strefy Klienta jest stale rejestrowany (data, godzina, adres IP użytkownika, adres URL, do którego uzyskano dostęp).
Zarejestrowane informacje są przechowywane tak długo, jak długo konto użytkownika jest aktywne. Dostęp logiczny i fizyczny jest ograniczony do administracji systemem informatycznym. 

8.     Własność intelektualna 

8.1. Definicja  

Wszystkie informacje lub dokumenty (teksty, obrazy animowane i statyczne, bazy danych, nagrania, zdjęcia, informacje dotyczące know-how oraz wymieniane produkty) zamieszczone na stronie internetowej, jak również wszystkie elementy stworzone na potrzeby strony oraz jej ogólny układ są własnością spółki lub spółek należących do firma TotalEnergies i podlegają prawom do korzystania, powielania i rozpowszechniania, które zostały zagwarantowane wskazanym podmiotom. Takie informacje, dokumenty lub elementy objęte są prawem do ochrony przed powielaniem, o ile zostały udostępnione za pośrednictwem tej strony internetowej. Żadnej stronie nie udzielono żadnej licencji ani żadnego innego prawa, niż przeglądanie Strefy Klienta w odniesieniu do praw własności intelektualnej. 
Powielanie dokumentów ze Strefy Klienta dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych na potrzeby osobiste i prywatne. Każdorazowe powielanie i wykorzystanie dokumentów przeprowadzone w innym celu jest formalnie zakazane i wymaga uprzedniego oficjalnego zezwolenia wydanego przez spółkę. W każdym wypadku, powielanie informacji zamieszczonych na stronie za uprzednim zezwoleniem musi zawierać informacje dotyczące źródła i w odpowiedni sposób informować o własności intelektualnej. 

8.2. Znaki wyróżniające  

O ile nie wskazano inaczej, nazwy spółek, logotypy, produkty i marki wymienione na stronie internetowej stanowią własność spółki lub spółek należących do firma TotalEnergies i są przedmiotem praw do korzystania, powielania i reprezentowania lub rozpowszechniania, które zostały zagwarantowane wskazanym podmiotom. Nie wolno z nich korzystać bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydanego przez spółkę.

8.3. Bazy danych

Spółka jest zarządcą bazy danych w Strefie Klienta i właścicielem każdej udostępnionej bazy danych. 

9.     Zobowiązania użytkownika  

Każda osoba odwiedzająca Strefę Klienta udostępniająca informacje, zobowiązuje się wobec spółki do przeniesienia wszystkich praw związanych ze wskazanymi informacjami i upoważnia spółkę do korzystania z nich. Informacje udostępniane przez odwiedzających Strefę Klienta powinny być uznawane za niepoufne. Jednakże udostępniane informacje stanowią dane osobowe, jak określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wiąże się to ze zobowiązaniem do przetwarzania wskazanych informacji w oparciu o naszą politykę ochrony danych osobowych, która ma zastosowanie do niniejszej Strefy Klienta.
Każda osoba odwiedzająca Strefę Klienta potwierdza też, że zamierza stosować się do niniejszych regulacji i obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
-    Posiada wymagane możliwości i środki do dostępu i korzystania ze Strefy Klienta.
-    Sprawdziła, że używana przez nią konfiguracja sprzętu informatycznego nie zawiera wirusów oraz że działa prawidłowo.
-    Zobowiązuje się wobec spółki i jej partnerów, że w stosownych przypadkach będzie postępować zgodnie z prawem do wykorzystania udostępnionych informacji (nie będących danymi osobowymi).

Zwraca się uwagę klienta na fakt, że gromadzenie i przetwarzanie danych w całości lub w części w Strefie Klienta może stanowić kontrolę działań pracowników podlegających obowiązkom wynikającym z lokalnych przepisów prawa pracy.

10.     Łącza hipertekstowe 

Spółka oficjalnie uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanej z zawartością stron internetowych, do których przekierowują łącza. Wskazane łącza proponowane są użytkownikom Strefy Klienta w postaci usług. Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami użytkowania oraz z polityką ochrony danych osobowych strony internetowej w celu zapoznania się z ich zastosowaniem. Decyzja dotycząca korzystania z łączy podejmowana jest wyłącznie przez użytkowników Strefy Klienta. W każdej chwili możemy zmienić lub usunąć łącze z niniejszej Strefy Klienta. 

11.     Powiadomienia

Informacje („informacje”) dostępne w niniejszej Strefie Klienta udostępniane są w dobrej wierze. W momencie publikacji na stronie internetowej informacje uznawane są za zgodne z prawdą. Jednakże Spółka nie twierdzi ani nie gwarantuje, że informacje są zrozumiałe i precyzyjne. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje związane z wykorzystaniem tych informacji. Informacje udostępniane są pod warunkiem, że użytkownik lub inna osoba będąca ich odbiorcą jest w stanie wskazać konkretny powód ich wykorzystania. W żadnych okolicznościach spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z powoływania się na wspomniane informacje, wykorzystania ich lub korzystania z produktów, do których się odnoszą. Informacje nie powinny być postrzegane jako rekomendacje do korzystania z informacji, produktów, procesów, wyposażenia lub wzorów naruszających ochronę patentową, prawa autorskie lub wykorzystujących w niewłaściwy sposób zastrzeżony znak towarowy. Spółka uchyla się od jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności w przypadku, gdy korzystanie z informacji narusza ochronę patentową, prawa autorskie lub w niewłaściwy sposób wykorzystuje zastrzeżony znak towarowy. 
Spółka oraz wszystkie należące do niej bezpośrednio i pośrednio spółki zależne lub podmioty powiązane, a także każda inna spółka należąca do firma TotalEnergies kategorycznie odrzuca każdy rodzaj interpretacji zawartości swojej strony internetowej, mogący porównywać ją do oferty sprzedaży lub zachęty do nabycia udziałów lub innych notowanych lub nienotowanych dokumentów zbywalnych. Nie zostały wydane żadne wyraźne lub dorozumiane elementy stanowiące gwarancję w związku z handlowym charakterem udzielonych informacji oraz ich przydatności do wskazanego celu, jak też produktów, co do których wskazane informacje się odnoszą. W żadnych okolicznościach spółka nie zobowiązuje się do uaktualniania lub poprawiania informacji rozpowszechnionych w internecie lub na swoim serwerze. Podobnie też spółka zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub poprawiania zawartości Strefy Klienta w każdym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. 

12.     Odpowiedzialność

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem korzystanie ze Strefy Klienta, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków użytkowania, a które użytkownik zaakceptował bez zastrzeżeń. 
Użytkownik jest świadomy i został poinformowany o wirusach i innych formach złośliwego kodu, które mogą rozprzestrzeniać się w Internecie i zanieczyścić jego stacje robocze, i jest zobowiązany do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony przed nimi.
W żadnych okolicznościach spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki lub awarie wynikające z korzystania ze Strefy Klienta, niezależnie od przyczyny. W szczególności spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku przerwy w działaniu strony internetowej, wystąpienia błędów lub wad działania, a także wszelkich szkód, bezpośrednich lub pośrednich, niezależnie od przyczyn, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, spowodowanych dostępem do strony jakiejkolwiek osoby, niemożność dostępu lub korzystania ze strony.  
Spółka niniejszym zastrzega sobie prawo do przerwania lub czasowego ograniczenia korzystania ze Strefy Klienta ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

Na Spółce ciąży wyłącznie obowiązek zapewnienia ciągłości świadczenia usług. W związku z tym nie może gwarantować, że usługa będzie stale działać, bez przerw czasowych lub stałych, bez zawieszenia lub błędu.  Ponadto jakakolwiek ewolucja lub zmiana w usłudze może prowadzić do aktualizacji i / lub tymczasowej niedostępności Strefy Klienta, co w żadnym wypadku nie pociąga za sobą odpowiedzialności Spółki.    

13.     Siła wyższa

Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku, gdy wykonywanie jej zobowiązań określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania jest opóźnione, zakłócone lub niemożliwe z powodu wystąpienia jakiegokolwiek przypadku siły wyższej.  
Uznane przypadki siły wyższej to w szczególności przypadki zwykle akceptowane w utrwalonym orzecznictwie i sądach francuskich.

14. Aktualizacje ogólnych warunków użytkowania Strefy Klienta oraz obowiązujące przepisy prawa

Spółka ma prawo aktualizować niniejsze ogólne warunki użytkowania Strefy Klienta w każdym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego zapoznawania się z najnowszą wersją obowiązujących ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu i należy je kierować wyłącznie do kompetentnych sądów francuskich.


15. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące warunków korzystania ze Strefy Klienta można kierować e-mailem do biuro@as24polska.pl lub pocztą na adres: 
AS24 POLSKA Sp. z o.o. - Al. Janan Pawla II, 80 / 12 A 00-175 WARSZAWA