Witaj w Strefie Klienta AS 24 (dalej „Strefa Klienta”) dostępnej w witrynie https://www.as24.com.
Łącząc się lub korzystając z naszej Strefy Klienta, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, dalej „OWK”, a także naszą Informację o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie
Należy pamiętać, że w innych witrynach AS 24 obowiązują inne ogólne warunki korzystania oraz informacje o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie lub w witrynach tych zastosowanie mają dowolne inne dokumenty związane z ochroną danych osobowych, dlatego zaleca się zapoznanie się z nimi.

AS 24, uproszczona spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 16 931 200 euro, wpisana do rejestru spółek handlowych w Nantes pod numerem 347 538 043, której siedziba znajduje się pod adresem: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN – France (numer płatnika VAT: FR 38 347 538 043) (dalej „Firma”), zapewnia swoim Klientom dedykowaną witrynę zwaną „Strefą Klienta”.
Celem Strefy Klienta jest umożliwienie Klientom dostępu do informacji odnoszących się do ich Konta (dalej „Konto”), sprawdzania i zarządzania Kontem Klienta, urządzeniami oraz usługami dodatkowymi w celu jak najlepszego zarządzania urządzeniami oraz flotą pojazdów.

Informacja prawna

1. Tożsamość


Firma publikująca w Strefie Klienta:

AS 24
E-mail: as24@as24.com
Numer telefonu: +33 (0)2 40 92 24 24
Dyrektor publikacji: Guillaume GIMONNET

Projekt techniczny i rozwijanie Strefy Klienta:

AS 24
Uproszczona spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 16 931 200 euro, której siedziba znajduje się pod adresem: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN – France
Wpisana do rejestru spółek handlowych w Nantes pod numerem 347 538 043.
Numer telefonu: +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Hosting Strefy Klienta:

Niniejsza witryna oraz zawarte w niej dane są hostowane w centrum danych znajdującym się we Francji przez firmę:


SIGMA INFORMATIQUE

Uproszczona spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 1 729 600 euro, której siedziba znajduje się pod adresem:
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – France
Wpisana do rejestru spółek handlowych w Nantes pod numerem 872 803 390.
Numer telefonu: +33 (0)2 40 37 14 00
Witryna internetowa: www.sigma.fr

Firmy wchodzące w skład TotalEnergies istnieją niezależnie i mają swój niezależny status prawny. AS 24, twórca Strefy Klienta, należy do firmy TotalEnergies. Nierzadko ze względów praktycznych określeń „TotalEnergies” oraz „firma TotalEnergies” używa się w odniesieniu do TOTAL S.A. (holdingu) i/lub jego spółek zależnych. Podobnie określenia, takie jak „my”, „nas”, „nasze”, odnoszą się ogólnie do Firmy lub jakiejkolwiek innej firmy należącej do TotalEnergies. Z użycia tych określeń nie można wywodzić, że TOTALENERGIES S.E. lub którakolwiek z jej spółek zależnych są zaangażowane w prowadzenie lub zarządzanie jakimkolwiek innym podmiotem niż TotalEnergies.


2. Cel Strefy Klienta

Strefa Klienta ma być wykorzystywana przez Klientów (dalej „Użytkownicy”), którzy subskrybowali karty AS 24 i/lub AS 24 – EUROTRAFIC oferowaną przez Firmę lub teleznaczki dedykowane pojazdom ciężarowym PASSango (dalej „Pojazdy”). Karty oraz teleznaczki PASSango będą dalej określane terminem „Urządzenia”.

Po zalogowaniu do Strefy Klienta Klienci uzyskują dostęp do bezpłatnych usług podstawowych oraz usług dodatkowych (dalej „Usługi dodatkowe”) subskrybowanych przez Klienta w momencie podpisania Umowy w formie załącznika do Umowy lub w Strefie Klienta zgodnie z ogólnymi warunkami opublikowanymi w Strefie Klienta.

W Strefie Klienta dostępne są następujące funkcje i/lub usługi:

2.1 – Sprawdzanie informacji publikowanych online przez Firmę

Strefa Klienta pozwala Klientom w szczególności:

– Sprawdzać informacje oraz oferty produktów i usług proponowane przez Firmę;
– Wyszukiwać stacje paliw należące do sieci Firmy oraz otrzymywać informacje dotyczące stanu sieci;
– Sprawdzać ceny oraz warunki specjalne i ogólne mające zastosowanie do produktów i usług sprzedawanych przez Firmę, a także informacje dla Użytkownika dotyczące Urządzeń AS 24 publikowane przez Firmę online;
– Uzyskiwać dostęp do raportów i pobierać dokumenty.

2.2 – Subskrybowanie usług dodatkowych i związanych z przejazdami

Strefa Klienta pozwala Klientom w szczególności subskrybować:

– dodatkowe Usługi z zakresu zarządzania flotą oferowane przez Firmę w danym kraju (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, oferta cyfrowa itd.) oraz pakiety usług.
– usługi związane z przejazdami, takie jak parking, myjnia, opłaty drogowe, licencje, podatki czy inne związane z Pojazdami korzystającymi z sieci.
– usługi pomocy technicznej, prawnej i rezerwacji zgodne z warunkami opisanymi w „Ogólnych warunkach świadczenia usług AS 24 dla samochodów ciężarowych: Usługi techniczne, prawne i rezerwacje” opublikowanych w Strefie Klienta.

2.3 – Zarządzanie urządzeniami

Strefa Klienta pozwala Klientom w szczególności:

– Sprawdzać ceny produktów na poszczególnych stacjach;
– Zamawiać, odnawiać i wymieniać uszkodzone Urządzenia;
– Wyświetlać i ustawiać limity dotyczące Urządzenia dzięki usługom zarządzania flotą Pojazdów subskrybowanym przez Klienta (ustawianie limitu użycia, czasu, danych geograficznych, kwestii finansowych (górny limit płatności));
– Otrzymywać powiadomienia i śledzić wszelkie anomalie dotyczące stosowania Urządzenia poza ramami określonymi przez Klienta podczas ustawiania Urządzenia;
– Zawieszać i/lub blokować Urządzenia;
– Wyświetlać i pobierać listę transakcji zrealizowanych przez Pojazdy wyposażone w Urządzenia;
– Wysyłać wymagane dane partnerom umownym Firmy w celu oferowania niektórych usług związanych z przejazdami (opłat drogowych, licencji, podatków czy innych związanych z Pojazdami korzystającymi z sieci).


2.4 – Fakturowanie

Korzystając ze Strefy Klienta, Klienci mogą sprawdzać i pobierać faktury i/lub noty debetowe za okres nie dłuższy niż 18 (osiemnaście) miesięcy.
Faktury można pobrać w formacie PDF bez lub z podpisem elektronicznym (jeśli subskrybuje się usługę e-Billing).
Klienci mogą także sprawdzać transakcje niezafakturowane oraz historię płatności za wszystkie usługi w ostatnim roku.

2.5 – Zarządzanie usługą „Multipass”

Klient posiadający kilka Kont klienta w Firmie może zażądać utworzenia jednego punktu dostępu do Strefy Klienta, który pozwoli mu uzyskać dostęp do wszystkich Kont jednocześnie.

2.6 – Dane geolokalizacyjne

Ta usługa jest dostępna z poziomu Urządzenia „Teleznaczek satelitarny PL” i pozwala Klientom lokalizować położenie geograficzne Pojazdów, stosować symulator do porównywania tras oraz zgłaszać przejazdy za pośrednictwem Strefy Klienta.
Usługa ta umożliwia także kontrolę danych geolokalizacji transakcji paliwowych oraz zapewnia nieograniczony dostęp do usługi PASSalert (oferta PASSango EuroPilot).
Użytkownicy są uznawani za administratorów danych osobowych w ramach korzystania z usługi i zobowiązują się przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie prawa pracy oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

2.7 – Zarządzanie roszczeniami

Strefa Klienta pozwala Klientom zarządzać roszczeniami dotyczącymi wszelkich transakcji i przejazdów zarejestrowanych za pomocą teleznaczka dla pojazdów ciężarowych PASSango we wszelkich punktach opłat drogowych we Francji. W ramach działań z zakresu przetwarzania danych klienta w celu rozpatrzenia roszczeń za administratorów danych uznaje się operatorów francuskich autostrad.


3. Warunki uzyskiwania dostępu

Po podpisaniu umowy Karty AS 24 i/lub AS 24-EUROTRAFIC albo teleznaczka aplikacji PASSango dla pojazdów ciężarowych w wiadomości e-mail lub pocztą wysyłane są dostępy do informacji pozwalających Użytkownikowi logować się do Strefy Klienta.
Użytkownicy mogą dowolnie wskazywać dodatkowe osoby upoważnione do uzyskiwania dostępu do Strefy Klienta, tworząc konta Użytkownika albo przyznając lub odbierając im specjalne prawa dostępu.
Strefa Klienta jest dostępna w witrynie www.as24.com. Aby uzyskać dostęp do Strefy Klienta, Użytkownik musi posiadać dostęp do połączenia internetowego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
Strefa Klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Jednakże na Firmie nie spoczywa żaden obowiązek zapewnienia działania ani dostępności witryny.
W związku z tym Użytkownicy wyraźnie uznają prawo Firmy do blokowania w dowolnym momencie dostępu do Strefy Klienta ze względu na dowolne ograniczenia lub problemy techniczne bądź prawne bez wcześniejszego powiadomienia oraz według własnego uznania.


4. Czas trwania i zawieszenie dostępu

Dostęp do Strefy Klienta jest uzależniony od ważności Umowy między Użytkownikiem a Firmą.
Po rozwiązaniu umowy Użytkownik będzie mieć dostęp jedynie do niektórych funkcji Użytkownika (w szczególności do faktur za ograniczony okres).
Gdy którakolwiek z osób upoważnionych przez Użytkownika odchodzi z Firmy, Użytkownik ma obowiązek odebrać jej dostęp.
Niniejszym Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika w razie jakiegokolwiek bezprawnego użycia lub próby bezprawnego użycia tychże dostępów.

5. Poufność

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za poufność swoich haseł oraz wszelkie działania związane z ich kontem i hasłem.
Użytkownicy zobowiązują się stosować do zapisów i zapewniać przestrzeganie oraz zachowywanie poufności loginu i hasła, które zostały im przekazane przez Firmę.
Użytkownicy wyraźnie godzą się, by wszelkie przypadki logowania do Strefy Klienta oraz przesyłania danych z i do Strefy Klienta były realizowane za pomocą loginu przypisanego do Użytkownika, dlatego będą uznawane za dokonane przez samego Użytkownika lub dowolną osobę przez niego upoważnioną.
Użytkownicy zobowiązują się bezzwłocznie poinformować Firmę, jeśli login lub hasło zostaną utracone i/lub skradzione.
Pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki utraty, przywłaszczenia lub wykorzystania loginu lub hasła oraz możliwe konsekwencje ponosi Użytkownik.

6. Korzystanie ze Strefy Klienta i danych

Dane pojawiające się w Strefie Klienta należą do Użytkownika i tylko Użytkownik wskazuje osobę lub osoby, które mogą uzyskiwać do nich dostęp.
Dane są rejestrowane i przechowywane w sposób pozwalający zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność.

7. Wymiana danych: zabezpieczanie, wartość dowodowa i przechowywanie

7.1 Zabezpieczanie i wartość dowodowa

Aby zapobiec jakimkolwiek przypadkom nieuprawnionego dostępu do Strefy Klienta i uniknąć zmiany, kradzieży lub usunięcia wymienianych danych, Firma zobowiązuje się:
– Stosować bezpieczne połączenie internetowe;
– Wdrożyć i utrzymywać warunki rejestrowania i archiwizowania określone w Artykule 7.2 „Przechowywanie”, a Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. Potwierdza tym samym ich dokładność, a w razie jakichkolwiek sporów, godzi się zrzec się praw do kwestionowania rozstrzygającego charakteru danych przechowywanych i archiwizowanych zgodnie z tym artykułem.
7.2 Przechowywanie
Dostęp Użytkownika do Strefy Klienta jest stale rejestrowany (data, godzina, adres IP Użytkownika, adresy URL, do których uzyskano dostęp).
Rejestr ten jest utrzymywany tak długo, jak długo aktywne jest Konto Użytkownika. Dostęp logiczny i fizyczny jest ograniczony do celu administrowania systemem informatycznym.

8. Własność intelektualna

8.1. Zasada
Wszelkie informacje oraz dokumenty (teksty, obrazy animowane oraz statyczne, bazy danych, pliki dźwiękowe, zdjęcia, know-how oraz wzmianki o produktach) przechowywane w Strefie Klienta, a także wszelkie elementy stworzone na potrzeby Strefy Klienta oraz ich ogólnej struktury, stanowią własność Firmy lub TotalEnergies albo są objęte prawami użytkowania, kopiowania lub przedstawiania przyznanymi w interesie tychże.
Te informacje, dokumenty i elementy podlegają przepisom chroniącym prawa autorskie w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Strefy Klienta. Zgodnie z prawem własności intelektualnej żadnej stronie nie przyznano licencji ani praw innych niż prawo do wyświetlania Strefy Klienta.
Wyraźnie zakazuje się kopiowania lub wykorzystywania kopii Strefy Klienta, w którym to celu należy uzyskać wyraźną wcześniejszą zgodę Firmy. Niezależnie od przypadku w razie uzyskania zgody na kopiowanie informacji przechowywanych w Strefie Klienta należy wskazać źródło i wpisać odpowiednie odniesienie do właściciela.

8.2. Znaki wyróżniające

O ile nie określono inaczej, nazwy, logotypy, produkty i marki firmy pojawiające się w Strefie Klienta stanowią własność Firmy lub TotalEnergies albo są objęte prawami użytkowania, kopiowania lub przedstawiania przyznanymi w interesie tychże. Nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Firmy.


8.3. Bazy danych

Wszelkie bazy danych przekazane Klientom stanowią własność Firmy, która występuje w charakterze administratora baz danych. Zabrania się wszelkiego pobierania lub ponownego wykorzystywania części baz danych w istotnym wymiarze ilościowym lub jakościowym, w tym w celach prywatnych.

8.4 Prawa do zdjęć i nagrań. Prawa są wskazane na wizualizacjach w witrynie

9. Zobowiązania Użytkownika

Każdy Użytkownik Strefy Klienta przekazujący informacje ceduje na Firmę wszelkie zbywalne prawa w zakresie tych informacji i upoważnia Firmę do ich wykorzystywania. Jeśli przekazane informacje stanowią dane osobowe w myśl obowiązującego prawa, powinny być przetwarzane zgodnie z naszą Informacją o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie, która ma zastosowanie do Strefy Klienta.

Każdy Użytkownik Strefy Klienta zobowiązuje się przestrzegać niniejszych OWK oraz obowiązujących przepisów, a w szczególności:
– Posiada umiejętności i środki potrzebne do uzyskania dostępu do Strefy Klienta i korzystania z niej;
– Upewnił się, że wykorzystywany sprzęt informatyczny jest wolny od wirusów i w pełni sprawny;
–  Przekazuje Firmie i jej partnerom – w odpowiednim przypadku – prawo do wykorzystania przekazanych informacji (innych niż dane osobowe).

Niniejszym zwraca się uwagę Klienta na fakt, że gromadzenie i przetwarzanie całości lub części danych w Strefie Klienta może stanowić narzędzie kontroli aktywności pracownika zgodnie z obowiązkami, jakie nakładają lokalne przepisy w zakresie prawa pracy.

10. Łącza hipertekstowe

Niniejszym Firma zrzeka się odpowiedzialności za treści prezentowane w witrynach, do których przekierowują prezentowane łącza. Łącza te są oferowane Użytkownikom Strefy Klienta. Zapoznaj się z ogólnymi warunkami korzystania oraz Informacją o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie w witrynach, aby zrozumieć stosowane praktyki. Skorzystanie z łączy jest wyłączną decyzją Użytkowników Strefy Klienta. Firma może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć łącze prezentowane w Strefie Klienta.

11. Informacje

Informacje oraz rekomendacje prezentowane w Strefie Klienta są dostarczane w dobrej wierze (dalej „Informacje”).
Informacje te uznawane są za prawidłowe w dniu ich opublikowania w Strefie Klienta. Jednakże Firma nie odpowiada za ani nie gwarantuje kompletności i dokładności Informacji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem tych Informacji.
Informacje będą przekazane, o ile Użytkownik lub dowolna inna Upoważniona osoba je otrzymująca będzie w stanie określić, w jakim konkretnym celu zostaną użyte. Niezależnie od przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane uznaniem wiarygodności tych Informacji albo ich użyciem.
Informacje nie stanowią rekomendacji użycia informacji, produktów, procedur, sprzętu lub formuł w sposób naruszający patenty, prawa autorskie lub zarejestrowane znaki towarowe. Firma nie ponosi żadnej wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności w przypadku użycia Informacji w sposób naruszający patenty, prawa autorskie lub zarejestrowane znaki towarowe.

Firma oraz wszelkie podmioty należące do TotalEnergies, kategorycznie nie zgadzają się na wszelkie interpretacje wiążące treść jej witryn z ofertami kupna lub zachętami do nabycia udziałów lub innych notowanych lub nienotowanych papierów wartościowych firmy TotalEnergies.
Firma nie daje wyraźnej ani dorozumianej gwarancji w zakresie handlowego charakteru przekazywanych Informacji lub ich dopasowania do danego celu czy produktów, do których te Informacje się odnoszą.
Niezależnie od przypadku Firma nie zobowiązuje się do aktualizowania ani poprawiania Informacji rozpowszechnianych w internecie oraz na swoich serwerach sieci web. Podobnie Firma zastrzega sobie prawo do zmieniania lub poprawiania treści zawartych w swojej Witrynie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

12. Odpowiedzialność prawna

Użytkownik wyraźnie godzi się z faktem, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek przypadek użycia Strefy Klienta w sposób niezgodny z powyższymi zapisami OWK, które Użytkownik zaakceptował bez zastrzeżeń.

Użytkownik ma świadomość i został poinformowany o możliwości występowania w internecie wirusów oraz innych złośliwych kodów, które mogą uszkadzać jego komputery, a także o tym, że to na nim spoczywa obowiązek podjęcia odpowiednich kroków, by zapewnić sobie ochronę.
Niezależnie od okoliczności i przyczyny Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub awarie wynikające z korzystania ze Strefy Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przerwania działania witryny, wystąpienia błędów lub problemów z działaniem oraz wszelkich szkód, pośrednich lub bezpośrednich, niezależnie od przyczyny, źródła, natury lub konsekwencji, powstałych wskutek uzyskania dostępu do witryny przez dowolną osobę lub braku możliwości uzyskania dostępu do witryny lub korzystania z niej.

Niniejszym Firma zastrzega sobie prawo do tymczasowego przerwania lub ograniczenia możliwości korzystania ze Strefy Klienta ze względu na prace konserwacyjne.

Firma jest zobowiązana jedynie do dołożenia starań, by zapewnić ciągły dostęp do usługi. Tym samym nie gwarantuje, że usługa będzie działać bez tymczasowych lub długotrwałych przerw, zawieszania czy błędów. Ponadto wszelkie modyfikacje lub zmiany usługi mogą prowadzić do aktualizacji i/lub tymczasowej niedostępności Strefy Klienta, za którą Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności.

13. Siła wyższa

Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku opóźnienia, ograniczenia lub braku możliwości realizacji zobowiązań, które nakładają na nią niniejsze OWK, wynikłych wskutek siły wyższej.
Za przypadki siły wyższej uznaje się w szczególności te, które są za takie uznawane przez francuskie sądy w ich orzecznictwie.

14. Aktualizacje warunków korzystania ze Strefy Klienta oraz obowiązujące przepisy

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie wszelkich zmian niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania. Tym samym zaleca się, by Użytkownik regularnie sprawdzał treść najnowszej wersji obowiązujących Ogólnych warunków korzystania. Warunki te podlegają przepisom prawa francuskiego i muszą być rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy we Francji.
W przypadku stwierdzenia niewykonalności lub niezgodności z polityką publiczną co najmniej jednego z zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania pozostałe zapisy Ogólnych Warunków Korzystania, które nie są niewykonalne lub niezgodne, mają nadal zastosowanie wobec Użytkownika w zakresie dozwolonym przez tę politykę.

15. Dane do kontaktu

Wszelkie pytania dotyczące warunków korzystania ze Strefy Klienta można kierować e-mailem do biuro@as24polska.pl lub pocztą na adres: 
AS24 POLSKA Sp. z o.o. - Al. Jana Pawła II 80, 00-175 WARSZAWA