Sveiki prisijungę prie AS 24 mobiliųjų programėlių „Driver“ ir „Fleet Manager“ (toliau – mobiliosios programėlės), kurias galima atsisiųsti iš „Play Store“, „App Store“ ir „AppGallery“ parduotuvių.
Prisijungdami prie mūsų mobiliųjų programėlių arba jomis naudodamiesi, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas (toliau – BNS) bei mūsų Asmens duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo politikos nuostatas ir be jokių apribojimų ar išlygų su jomis sutinkate. 
Atkreipiame dėmesį, kad jums prisijungus prie kitų AS 24 mobiliųjų programėlių, jose yra taikomos kitos bendrosios naudojimosi sąlygos bei asmens duomenų apsaugos ir slapukų naudojimo politikos nuostatos arba bet kuris kitas asmens duomenų apsaugos dokumentas, todėl rekomenduojama į tai tinkamai atsižvelgti.

Bendrovė AS 24, paprastoji akcinė bendrovė („Société par actions simplifiée“), kurios akcinį kapitalą sudaro 16 931 200 Eur, pagrindinė buveinė registruota adresu Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN ir kuri įregistruota NANTO įmonių registre, registracijos Nr. 347 538 043 (PVM mokėtojo kodas: FR 38 347 538 043) (toliau – AS 24), savo klientams siūlo dvi mobiliąsias programėles.

Teisinis pranešimas
 

1. KONSTATUOJAMOSIOS DALYS

Šių Bendrųjų naudojimosi sąlygų tikslas – apibrėžti sąlygas, kuriomis Klientas arba Kliento paskirtas naudotojas (toliau – Naudotojas) gali nemokamai prisijungti prie mobiliųjų programėlių ir jomis naudotis. Bet koks programėlių atsisiuntimas reiškia, kad be išlygų sutinkama su pateiktomis BNS.

Koncepcijos ir programėlių kūrimas
„Mobiapps“
Paprastoji akcinė bendrovė, kapitalas – 186 700 Eur, pagrindinė buveinė registruota adresu 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault, Prancūzija, įregistruota NANTO registre, registracijos Nr. 800 456 097.
Mob. telefonas: +33 (0)9 81 99 87 66

Programėlių priegloba 
„Sigma Informatique“
Paprastoji akcinė bendrovė, kapitalas – 1 729 600 Eur, pagrindinė buveinė registruota adresu rue Newton- ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre, Prancūzija, įregistruota NANTO registre, registracijos Nr. 872 802 390.
Mob. telefonas: +33 (0)2 40 37 14 00

2. PRISTATYMAS

Mobiliosios programėlės leidžia Naudotojui be autentifikacijos naudotis informacija apie AS 24 degalinių tinklą (susijusia su planais, prieiga, žemėlapiais, maršrutų planavimu ir pan.).
Mobilioji programėlė „Fleet Manager“, prie kurios prisijungiama Naudotojui įvedus savo identifikatorių ir slaptažodį, suteikia prieigą prie tam tikrų mobiliojoje programėlėje nuotoliniu būdu pasiekiamų „MyAS24“ Kliento zonos funkcijų ir konkrečių programėlės funkcijų.
Funkcijos yra periodiškai atnaujinamos, todėl AS 24 pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti funkcijų turinį.
Mobilioji programėlė „Fleet Manager“ taip pat leidžia Naudotojui anksčiau Kliento patvirtintose Bendrosiose pardavimo sąlygose nurodytais prenumeratos būdais užsiprenumeruoti paslaugą „CardAlert“. Sąskaitos faktūros už „CardAlert“ paslaugą išrašomos jos prenumeratos metu patvirtintomis sąlygomis. Mobiliojoje programėlėje „Fleet Manager“ AS 24 gali pasiūlyti užsiprenumeruoti ir kitus produktus bei paslaugas.

3. PRIEIGA PRIE PROGRAMĖLIŲ IR PASLAUGŲ

Mobiliosios programėlės atsisiunčiamos iš „Apple Store“, „Google Play“ į suderinamą Naudotojo mobilųjį įrenginį su bent viena iš „iOS“, „Android“ arba operacinių sistemų. Norint naudotis tam tikromis paslaugomis, mobiliajame įrenginyje turi būti aktyvuotas GPS.

4. NEMOKAMA PRIEIGA PRIE MOBILIŲJŲ PROGRAMĖLIŲ

Prieiga prie mobiliųjų programėlių yra nemokama. Tačiau AS 24 neįsipareigoja ir toliau užtikrinti neatlygintiną prieigą prie programėlių ir pasilieka teisę vėliau keisti savo kainodaros principus. Tokiu atveju Naudotojui bus pranešta apie kainų pakeitimus, kad jis galėtų laisvai pasirinkti toliau naudotis arba nesinaudoti mobiliosiomis programėlėmis.

5. ATSAKOMYBĖ

AS 24 pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti savo mobiliąsias programėles arba nutraukti naudojimąsi jomis, neprisiimdama už tai atsakomybės. Naudotojas privalo turėti reikiamus įgūdžius naudotis mobiliosiomis programėlėmis ir tinkamą įrangą. Naudodamasis mobiliosiomis programėlėmis, Naudotojas prisiima visą su naudojimusi mobiliaisiais galiniais įrenginiais ir internetu susijusią riziką ir pripažįsta specifines tokio naudojimosi sąlygas, ypač tai pasakytina apie perdavimo vėlavimą, technines klaidas ir įsilaužimo riziką.
Atkreipiame Kliento dėmesį į tai, kad mobiliųjų programėlių visų ar dalies duomenų rinkimas ir tvarkymas remiasi darbuotojų, kuriems taikomi išankstiniai įsipareigojimai, numatyti Darbo kodekso L.1222-4 ir L.2323-32 straipsniuose, veiklos kontrole.
Galiausiai Naudotojas žino ir yra informuotas apie virusus bei kitas kenkėjiškas programas, kurių gali pasitaikyti naudojantis internetu ir kurios gali užkrėsti jo mobilius įrenginius. Naudotojai privalo imtis visų tinkamų priemonių, kad nuo jų apsisaugotų. AS 24 jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už naudojantis mobiliosiomis programėlėmis atsiradusius sutrikimus, nesvarbu, kokia būtų jų priežastis.
Visų pirma AS 24 neprisiima jokios atsakomybės už mobiliųjų programėlių veikimo sutrikimus, klaidas ar veikimo nesklandumus, taip pat už tiesioginę ar netiesioginę žalą, nepriklausomai nuo jos priežasties, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, atsiradusią dėl bet kurio asmens prieigos prie mobiliųjų programėlių, negalėjimo prie jų prisijungti ar naudojimosi jomis.
AS 24 taip pat neatsako už žalą, kuri gali būti padaryta Naudotojo kompiuterinei įrangai prisijungus prie mobiliųjų programėlių ar jomis naudojantis.
AS 24 gali sustabdyti mobiliųjų programėlių veikimą dėl techninės priežiūros.
AS 24 nėra saistoma jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimą visomis išgalėmis stengtis užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie mobiliųjų programėlių ir jų veikimą.


6. NENUGALIMA JĖGA

Bendrovė nėra laikoma atsakinga Naudotojo atžvilgiu už šiose BNS numatytų savo įsipareigojimų vykdymo vėlavimą, jų vykdymo apribojimą ar negalėjimą jų vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos atvejais visų pirma laikomi tie, kurie paprastai pripažįstami Prancūzijos teismuose ir teismų praktikoje.  


7. KONFIDENCIALUMAS

Naudotis mobiliąja programėle „Fleet Manager“ galima tik asmeniniais tikslais. Naudotojas yra atsakingas už bet kurio asmens, kuris naudojasi jo prieigos kodais, veiksmus ir elgesį, todėl privalo užtikrinti, kad būtų išsaugotas identifikatorių ir slaptažodžių konfidencialumas.


8. SAUGUMAS, ĮRODYMAI IR SAUGOJIMAS

Siekdama užtikrinti duomenų, kuriais keičiamasi, apsaugą nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, sunaikinimo ir praradimo rizikos, AS 24 įsipareigoja: 
- savo mobiliosioms programėlėms naudoti saugos standartus atitinkantį ryšį;
- įdiegti ir taikyti Straipsnyje „8. Saugumas, įrodymai ir saugojimas“ aprašytą registravimo bei archyvavimo procedūrą, kurią Naudotojas patvirtina, kad ji jam žinoma ir suprantama. Naudotojas pripažįsta šios procedūros patikimumą. Naudotojas sutinka, kad, kilus bet kokiam ginčui, ji turi įrodomąją vertę ir atsisako ginčyti pagal šį Straipsnį saugomų ir archyvuojamų duomenų įrodomąją vertę.
Naudotojų prisijungimas prie mobiliųjų programėlių susijusių paslaugų yra visuomet registruojamas (data ir laikas, besikreipiančiojo IP adresas, prisijungimo URL adresas).
Šie įrašai saugomi vienerius metus. Kompiuterizuota ir fizinė prieiga prie jų suteikiama tik tinkamai įgaliotiems asmenims, kurie privalo laikytis duomenų konfidencialumo.


9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

9.1. Principai 
Visa mobiliosiose programėlėse esanti informacija ar dokumentai (tekstai, animuoti ar neanimuoti vaizdai, duomenų bazės, garsai, nuotraukos, praktinės žinios, nurodyti produktai), taip pat visi mobiliosioms programėlėms sukurti elementai ir bendra jų struktūra yra AS 24 arba „TotalEnergies“ bendrovės nuosavybė arba minėtiems subjektams suteikiamos teisės juos naudoti, kopijuoti ir skelbti. Šiai informacijai ir dokumentams ar elementams taikomi autorių teises ginantys įstatymai, kai jie tampa viešai prieinami šiose mobiliosiose programėlėse. Kalbant apie intelektinės nuosavybės teises, niekam nesuteikiama jokia licencija ir jokios kitos teisės, išskyrus teisę atsisiųsti mobiliąsias programėles ir jomis naudotis. Mobiliųjų programėlių dokumentus leidžiama kopijuoti tik informacijos naudojimo asmeninėms ir privačioms reikmėms tikslais: bet koks kopijavimas ir kopijų naudojimas kitais tikslais yra griežtai draudžiamas; norint tai atlikti, privaloma gauti išankstinį ir aiškų AS 24 leidimą. Gavus leidimą, visais atvejais kopijuojant šiose mobiliosiose programėlėse esančią informaciją, turi būti tinkamai nurodytas šaltinis ir paminėtos nuosavybės teisės. Šiose mobiliosiose programėlėse laikomasi autorių teisių. Visos šiose mobiliosiose programėlėse atkurtų ir paskelbtų saugomų kūrinių autorių teisės yra saugomos. Bet koks kūrinių naudojimas be leidimo yra draudžiamas, išskyrus kopijavimą ir peržiūrą individualioms ir privačioms reikmėms.

9.2. Ženklai ir simboliai
Jei nenurodyta kitaip, šiose mobiliosiose programėlėse minimi įmonių pavadinimai, logotipai, produktai ir prekių ženklai yra AS 24 arba „TotalEnergies“ bendrovės nuosavybė. Jų negalima naudoti be išankstinio rašytinio AS 24 leidimo.

9.3. Duomenų bazės
Visos naudotojui prieinamos duomenų bazės nuosavybės teise priklauso AS 24, kuri yra duomenų bazių kūrėja. Draudžiama ištraukti ar pakartotinai naudoti bet kokią kokybiškai ar kiekybiškai reikšmingą duomenų bazių dalį, taip pat ir privačiais tikslais.


9.4. Asmens duomenys
AS 24 netvarko jokių asmens duomenų, susijusių su naudojimusi šiomis mobiliosiomis programėlėmis. Atsakomybė už informaciją, pateiktą atsisiunčiant „Fleet Manager“ mobiliąją programėlę (naudotojo paskyra, identifikatorius) arba norint gauti tam tikrą informaciją, tenka atsisiuntimo platformoms, remiantis jų Bendrosiomis naudojimosi sąlygomis, taip pat trečiosios šalies paslaugų teikėjams, kurie teikia informaciją (jei taikytina).

9.5. Nuorodos apie autorius nuotraukose ir vaizdo įrašuose
Mobiliųjų programėlių vaizdinėje medžiagoje pateiktos nuorodos apie autorius.


10. BENDRŲJŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ KEITIMAS

Tobulindama mobiliąsias programėles, AS 24 gali bet kuriuo metu pakeisti šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas. Taikoma Bendrųjų programėlės naudojimosi sąlygų versija galioja kiekvieno naudojimosi mobiliosiomis programėlėmis metu.
Nustačius, kad viena ar daugiau BNS nuostatų yra neįgyvendinamos arba draudžiamos pagal viešosios tvarkos reglamentavimą, likusios nepaveiktos BNS ir toliau taikomos Naudotojui tiek, kiek tai leistina atsižvelgiant į šį reglamentavimą.

11. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šioms BNS ir visiems klausimams, kylantiems iš šių BNS ar susijusiems su jomis ir jų taikymu, įskaitant jų turinį, taikoma Prancūzijos teisė, neatsižvelgiant į pagrindinių ar papildomų prievolių vykdymo vietą (-as).
Sprendžiant bet kokį nesutarimą ar ginčą, Nanto teismai turi išimtinę kompetenciją, atsižvelgiant į konkretų kompetencijos suteikimą pagal atitinkamą teisinį ar norminį dokumentą. Pirmenybė teikiama Bendrųjų naudojimosi sąlygų versijai prancūzų kalba.

12. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Kilus bet kokių klausimų dėl naudojimosi mobiliosiomis programėlėmis sąlygų, kreipkitės į mus: 
as24@lt.as24.com arba paštu šiuo adresu: 
AS24 Lietuva UAB, Antano Tumėno g. 4-1101 (11 aukštas) Vilnius LT-01109,  Lietuva