Welkom bij de mobiele applicaties van AS 24 Driver en Fleet Manager (hierna de "Mobiele applicaties") die beschikbaar zijn om te downloaden van de Play Store, App Store en AppGallery.
Door in te loggen of onze Mobiele applicaties te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden, hierna ”AGV" en ons Privacy- en Cookiebeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud.
Wij wijzen u erop dat als u andere applicaties van AS 24 bezoekt, er op die websites andere gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookie-beleid, of enig ander document met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, van toepassing zijn en wij raden u aan die te raadplegen.

AS 24, een Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een maatschappelijk kapitaal van € 16.931.200, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van NANTES onder nr. 347 538 043 (btw-nummer: FR 38 347 538 043) (hierna "AS 24" genoemd) stelt deze twee Applicaties ter beschikking van zijn Gebruikers.


Wettelijke informatie

1. Inleiding

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het vastleggen van de voorwaarden waaronder de Klant of de door de Klant aangewezen gebruiker (hierna "Gebruiker") toegang heeft tot de Mobiele applicaties en deze kosteloos mag gebruiken. Elke download van deze Mobiele applicaties impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV.

Ontwerp en ontwikkeling van toepassingen 
Mobiapps
Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van 186.700 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 14 rue Jules Vernes, 44 700 Orvault - Frankrijk
Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van NANTES onder nummer 800 456 097
Telefoon: +33 (0)9 81 99 87 66

Host van de applicaties 
Sigma Informatique
Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van 1.729.600 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Newton – ZI la Gesvrine 44240 La Chapelle-Sur-Erdre – Frankrijk Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van NANTES onder nummer 872 803 390
Telefoon: +33 (0)2 40 37 14 00


2. Presentatie

Met de Mobiele applicaties kan de gebruiker zonder authenticatie toegang krijgen tot informatie betreffende het AS 24-netwerk (kaarten, toegang, cartografie, routeberekening, enz.)
De mobiele applicatie ”Fleet Manager", die toegankelijk is nadat de Gebruiker zijn login en wachtwoord heeft ingevoerd, biedt toegang tot bepaalde functies van de klantenruimte MyAS24 die op de Mobiele applicatie staan. 
De functies worden regelmatig bijgewerkt en AS 24 behoudt zich het recht voor de lijst en de inhoud van de functies te allen tijde te wijzigen.
De mobiele applicatie ”Fleet Manager" biedt de Gebruiker ook de mogelijkheid zich te abonneren op de dienst "CardAlert" overeenkomstig de abonnementsvoorwaarden vermeld in de Algemene verkoopsvoorwaarden die eerder door de Klant werden aanvaard.
De dienst CardAlert wordt in rekening gebracht volgens de voorwaarden van het abonnement.
Abonnementen op andere producten en diensten kunnen worden aangeboden door AS 24 op de mobiele applicatie ”Fleet Manager”.

3. Toegang tot applicaties en diensten

De Mobiele applicaties kunnen worden gedownload van de Apple Store, Google Play op het compatibele mobiele apparaat van de Gebruiker waarop ten minste een iOS-, Android-besturingssysteem is geïnstalleerd. Voor de toegang tot bepaalde diensten is activering van geolokalisatie op de mobiele eindapparatuur vereist.

4. Mobiele applicaties zijn gratis toegankelijk

De toegang tot de applicaties is gratis. AS 24 verbindt er zich echter niet toe dat de Applicaties gratis zullen blijven en behoudt zich het recht voor om haar prijsbeleid op een later tijdstip te wijzigen. In dat geval zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van deze prijswijziging en zal de Gebruiker vrij zijn om te beslissen of deze de Mobiele Applicaties al dan niet verder zal gebruiken.

5. Verantwoordelijkheid

AS 24 behoudt zich het recht voor om zijn Mobiele applicaties op ieder moment te wijzigen of te onderbreken zonder enige aansprakelijkheid. De Gebruiker moet over de nodige vaardigheden en uitrusting beschikken om de Mobiele applicaties te kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van de Mobiele applicaties aanvaardt de Gebruiker alle risico's en kenmerken die eigen zijn aan het gebruik van mobiele eindapparatuur en het internet, in het bijzonder transmissievertragingen, technische fouten en het risico van piraterij.
De Klant wordt gewezen op het feit dat het verzamelen en verwerken van alle of een deel van de gegevens van de Mobiele applicaties een controle van de activiteit van werknemers kan inhouden die onderworpen is aan de voorafgaande verplichtingen van de artikelen L.1222-4 en L.2323-32 van het Franse Wetboek van Arbeid.
Ten slotte is de gebruiker zich bewust van en wordt deze geïnformeerd over de mogelijke virussen en andere kwaadaardige programma's die op het Internet circuleren en zijn eindapparatuur zouden kunnen besmetten. Het is de verantwoordelijkheid van het individu om alle maatregelen te nemen om zich hiertegen te beschermen. AS 24 is in geen geval aansprakelijk voor enige storing als gevolg van het gebruik van de Mobiele applicaties, ongeacht de oorzaak daarvan.
In het bijzonder wijst het AS 24 elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking van de Mobiele applicaties, het optreden van bugs of bedieningsfouten, evenals in geval van schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van wie dan ook tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, of het gebruik ervan.
AS 24 wijst tevens alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die kan worden toegebracht aan de computerapparatuur van Gebruikers als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de Mobiele applicaties.
AS 24 mag de werking van de Mobiele applicaties onderbreken voor onderhoudsdoeleinden.
AS 24 is enkel gebonden door een middelenverbintenis voor de continuïteit van de toegang en in het functioneren van de Mobiele Applicaties.

6. Overmacht

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de gebruiker indien de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden wordt vertraagd, beperkt of onmogelijk wordt gemaakt ten gevolge van een geval van overmacht.
In het bijzonder worden de gevallen van overmacht beschouwd als de gevallen die gewoonlijk door de Franse rechtbanken en jurisprudentie worden erkend.

7. Privacy

Het gebruik van de mobiele applicatie Fleet Manager is strikt persoonlijk De Klant is verantwoordelijk voor de handelingen van iedereen die gebruikmaakt van diens toegangscodes en dient derhalve zorg te dragen voor het behoud en de vertrouwelijkheid van de inloggegevens en wachtwoorden.

8. Beveiliging, bewijs en bewaring

Teneinde de bescherming van de uitgewisselde gegevens tegen het risico van ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en verlies te waarborgen, verbindt AS 24 zich ertoe: 
- standaard gebruik te maken van een beveiligde internetverbinding voor de Mobiele applicaties,
- om de beschreven registratie- en archiveringsprocedure toe te passen en te handhaven in dit artikel ”8. Beveiliging, bewijs en bewaring”, waarvan de Gebruiker erkent kennis te hebben genomen. De Gebruiker erkent de betrouwbaarheid van deze procedure. De Gebruiker aanvaardt de authenticiteit ervan in geval van betwisting en ziet af van het recht om de bewijskracht van de overeenkomstig dit artikel geregistreerde en gearchiveerde gegevens te betwisten.
De toegang van Gebruikers tot de Mobiele applicaties wordt permanent geregistreerd (datum/tijd, opgeroepen IP-adres, bezochte URL).
Deze registratie wordt gedurende één jaar bewaard. De logische en fysieke toegang is beperkt tot naar behoren gemachtigde personen die verplicht zijn de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Principe
Alle informatie of documenten (teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, databanken, geluiden, foto's, knowhow, vermelde producten) die in de Mobiele applicaties staan, evenals alle elementen die voor de Mobiele applicaties en zijn algemene structuur zijn gecreëerd, zijn ofwel eigendom van AS 24 of van het Bedrijf TotalEnergies, of zijn onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en vertegenwoordigingsrechten die aan laatstgenoemde zijn toegekend. Dergelijke informatie, documenten of materialen vallen onder de bescherming van het auteursrecht wanneer zij in deze Mobiele applicaties ter beschikking van het publiek worden gesteld. Geen licentie of enkel ander recht anders dan het downloaden of bekijken van de Mobiele applicaties worden verleend aan enige persoon met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van documenten van de Mobiele applicaties is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privé gebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van AS 24. In ieder geval moeten bij de toegestane reproductie van de informatie in deze Mobiele applicaties de bron en de passende vermelding van het auteursrecht worden vermeld.  Deze Mobiele applicaties houden zich aan het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die gereproduceerd en meegedeeld worden op deze Mobiele applicaties zijn voorbehouden. Behoudens toestemming is elk ander gebruik van de werken dan reproductie en individuele en privé raadpleging verboden.

9.2 Onderscheidende kenmerken
Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die in deze Mobiele applicaties worden vermeld, eigendom van AS 24 of van het Bedrijf TotalEnergies. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AS 24.

9.3 Databanken
Alle aan de Klanten beschikbaar gestelde databanken zijn eigendom van AS 24, die de databanken produceert. Er mogen geen kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databanken worden opgevraagd of hergebruikt, ook niet voor privédoeleinden.

9.4 Persoonsgegevens
Er worden geen persoonsgegevens verwerkt door AS 24 voor het gebruik van deze Mobiele applicaties. De informatie die wordt verstrekt om de Mobiele applicatie ”Fleet Manager" te downloaden (gebruikersaccount, identificatiecode) of om toegang te krijgen tot bepaalde informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de downloadplatforms en hun algemene gebruiksvoorwaarden, alsmede van eventuele derde dienstverleners die informatie verstrekken.

9.5. Foto credits - video's
Credits gegeven over de afbeeldingen van de Applicaties.

10. Wijziging van de AGV

De huidige AGV kunnen te allen tijde door AS 24 worden gewijzigd om de Mobiele Applicaties te verbeteren. De versie van de Algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing is, is de versie die van kracht is tijdens elke consultatie van de Mobiele applicaties.
Indien één of meer bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) niet-afdwingbaar of verboden worden bevonden door de openbare orde, zullen de overblijvende onaangetaste bepalingen van de AGV van toepassing blijven op de Gebruiker voor zover toegestaan door dergelijk beleid.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden en alle aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene gebruiksvoorwaarden en hun toepassing, met inbegrip van de inhoud ervan, worden beheerst door het Franse recht, ongeacht de plaats(en) van uitvoering van de materiële of aanvullende verplichtingen.
Voor de beslechting van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nantes bevoegd, onder voorbehoud van een specifieke bevoegdheidsverlening op grond van een bijzondere wettelijke bepaling of regelgeving. De Franse versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is de authentieke versie.

12. Contactgegevens

Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden van de Mobiele applicaties, kunt u contact met:
Voor Franse klanten: via e-mail dataprotection@as24.com of per post op het volgende adres: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Frankrijk

Voor Belgische klanten: via e-mail as24.be.privacy@as24.com of per post op het volgende adres: AS 24 – Département Marketing, Kunstlaan 40/2 - 40/2 Avenue des Arts 1040 BRUSSEL - België