Witaj w aplikacjach mobilnych AS 24 „Driver” i „Fleet Manager” (dalej „Aplikacje mobilne”) dostępnych do pobrania ze sklepów Play Store, App Store oraz AppGallery.
Łącząc się lub korzystając z naszych Aplikacji mobilnych, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, rozumie i akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, dalej „OWK”, a także naszą Informację o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie
Należy pamiętać, że w innych aplikacjach mobilnych AS 24 obowiązują inne ogólne warunki korzystania oraz informacje o ochronie danych osobowych i zarządzaniu plikami cookie lub w aplikacjach tych zastosowanie mają dowolne inne dokumenty związane z ochroną danych osobowych, dlatego zaleca się zapoznanie się z nimi.

Firma AS 24, uproszczona spółka akcyjna [Société par actions simplifiée] o kapitale zakładowym wynoszącym 16 931 200 euro, której siedziba znajduje się pod adresem Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN, wpisana do rejestru spółek handlowych w NANTES pod numerem 347 538 043 (numer płatnika VAT: FR 38 347 538 043) (dalej „AS 24”) udostępnia swoim klientom dwie Aplikacje mobilne.


Informacja prawna
 

1. WSTĘP

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest określenie, na jakich zasadach Klient lub Użytkownik wskazany przez Klienta (dalej „Użytkownik”) uzyskuje dostęp i możliwość bezpłatnego korzystania z Aplikacji mobilnych. Każdy przypadek pobrania aplikacji pociąga za sobą obowiązek zaakceptowania bez zastrzeżeń treści niniejszych OWK.

Koncepcja i rozwijanie aplikacji
Mobiapps
Uproszczona spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 186 700 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault – France, wpisana do rejestru spółek handlowych w Nantes pod numerem 800 456 097
Telefon komórkowy: +33 (0)9 81 99 87 66

Hosting aplikacji 
Sigma Informatique
Uproszczona spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 1 729 600 euro, której siedziba znajduje się pod adresem rue Newton- ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre – France, wpisana do rejestru spółek handlowych w Nantes pod numerem 872 802 390.
Telefon komórkowy: +33 (0)2 40 37 14 00.

2. PREZENTACJA

Aplikacje mobilne zapewniają Użytkownikowi dostęp bez konieczności uwierzytelniania się do informacji dotyczących sieci stacji paliw AS 24 (map, dojazdów, danych kartograficznych, planowania trasy itd.).
Aplikacja mobilna „Fleet Manager”, dostępna po podaniu przez Użytkownika identyfikatora i hasła, zapewnia zdalny dostęp do niektórych funkcji Strefy klienta MyAS24 dostępnych w Aplikacji mobilnej oraz do funkcji danej aplikacji.
Funkcje są regularnie aktualizowane, a AS 24 zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania w dowolnym momencie.
Ponadto Aplikacja mobilna „Fleet Manager” pozwala Użytkownikowi subskrybować usługę „CardAlert” zgodnie z metodami subskrypcji, o których mowa w Ogólnych warunkach sprzedaży uprzednio zaakceptowanych przez Klienta. Faktura za usługę „CardAlert” jest naliczana zgodnie z procedurą określoną w czasie subskrypcji. Za pośrednictwem Aplikacji mobilnej „Fleet Manager” AS 24 może proponować opcję subskrypcji innych produktów i usług.

3. DOSTĘP DO APLIKACJI I USŁUG

Aplikacje mobilne można pobrać ze sklepów Apple Store lub Google Play z poziomu kompatybilnego urządzenia mobilnego Użytkownika przy użyciu systemów operacyjnych iOS lub Android z minimalnymi wymogami. Uzyskanie dostępu do niektórych usług wymaga aktywowania w urządzeniu mobilnym funkcji GPS.

4. NIELUKRATYWNY CHARAKTER APLIKACJI MOBILNYCH

Dostęp do Aplikacji mobilnych jest bezpłatny. Jednakże AS 24 nie podejmuje żadnych zobowiązań co do utrzymania bezpłatnego charakteru Aplikacji i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zmieniania zasad taryfowych. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie taryfy i będzie mógł zdecydować, czy chce nadal korzystać z Aplikacji mobilnych.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

AS 24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub przerwania dostępu do Aplikacji mobilnych w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Użytkownik musi posiadać kompetencje i sprzęt potrzebne do korzystania z Aplikacji mobilnych. Korzystając z Aplikacji mobilnych, Użytkownik potwierdza, że akceptuje wszelkie ryzyko i konsekwencje korzystania z urządzeń mobilnych oraz internetu, a w szczególności: spowolnienie transmisji danych, błędy techniczne oraz ryzyko włamania do sieci.
Zwraca się uwagę Użytkownika na fakt, że gromadzenie i przetwarzanie całości lub części danych Aplikacji mobilnych może stanowić narzędzie kontroli aktywności pracowników zgodnie z obowiązkami określonymi wcześniej w artykułach L.1222-4 oraz L.2323-32 Kodeksu pracy.
I wreszcie Użytkownik ma świadomość i został poinformowany o istnieniu wirusów oraz innych szkodliwych programów, które mogą występować w internecie i uszkadzać jego urządzenia. To Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań chroniących przed nimi. Niezależnie od okoliczności i przyczyny AS 24 nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z korzystania z Aplikacji mobilnych.
AS 24 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przerw w działaniu Aplikacji mobilnych, występowania wirusów lub błędów w działaniu oraz szkód, pośrednich lub bezpośrednich, niezależnie od ich przyczyny, źródła, natury lub skutków, wywołanych przez dowolną osobę posiadającą dostęp do Aplikacji mobilnych ani w przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do nich lub korzystania z nich.
Ponadto AS 24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie sprzętu komputerowego Użytkownika wskutek uzyskania dostępu do Aplikacji mobilnych lub korzystania z nich.
AS 24 może przerwać działanie Aplikacji mobilnych ze względu na konserwację.
AS 24 jest zobowiązana jedynie do dołożenia wszelkich starań, by zapewnić ciągły dostęp i funkcjonowanie Aplikacji mobilnych.


6. SIŁA WYŻSZA

Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku opóźnienia, ograniczenia lub braku możliwości realizacji zobowiązań, które nakładają na nią niniejsze OWK, wynikłych wskutek siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uznaje się w szczególności te, które są za takie uznawane przez francuskie sądy w ich orzecznictwie.  


7. POUFNOŚĆ

Aplikacja mobilna „Fleet Manager” jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik odpowiada za działania i zachowania wszelkich osób wykorzystujących jego kody dostępu, dlatego musi zapewnić poufność swoich identyfikatorów i haseł.

8. ZABEZPIECZANIE, WARTOŚĆ DOWODOWA I PRZECHOWYWANIE

W celu zabezpieczenia wymienianych danych przed ryzykiem nieuprawnionego dostępu, modyfikacji, zniszczenia oraz straty AS 24 zobowiązuje się: 
– korzystać w Aplikacjach mobilnych z połączenia zabezpieczonego odpowiednim standardem,
– wdrożyć i utrzymywać procedury rejestracji i archiwizowania opisane w poniższym Artykule „8. Zabezpieczanie, wartość dowodowa i przechowywanie”, którego treść Użytkownik przeczytał i zrozumiał. Użytkownik potwierdza rzetelność tej procedury. Użytkownik godzi się, by miała wartość dowodową na wypadek jakichkolwiek sporów i rezygnuje z prawa do podważania wartości dowodowej danych zapisanych i zarchiwizowanych zgodnie z treścią tego Artykułu.
Dostęp Użytkowników do usług połączonych Aplikacji mobilnej jest stale rejestrowany (data/godzina, wywoływanie adresów IP, adresy URL, do których uzyskano dostęp).
Taki rejestr jest przechowywany przez okres jednego roku. Dostęp elektroniczny i fizyczny do rejestru jest zastrzeżony dla osób należycie upoważnionych, od których wymaga się przestrzegania zasad poufności danych.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1 Zasada 
Wszelkie informacje oraz dokumenty (teksty, obrazy, w tym animowane i statyczne, bazy danych, pliki dźwiękowe, zdjęcia, know-how, wzmianki o produktach) występujące w Aplikacjach mobilnych, a także wszelkie elementy stworzone na potrzeby Aplikacji mobilnych oraz ich ogólnej struktury, stanowią własność firm AS 24 lub TotalEnergies albo są objęte prawami użytkowania, kopiowania oraz przedstawiania przyznanymi w interesie tychże. Niniejsza informacja oraz dokumenty lub elementy podlegają przepisom chroniącym prawa autorskie od momentu, w którym zostaną udostępnione Użytkownikom tychże Aplikacji mobilnych. Zgodnie z prawem własności intelektualnej poza prawem do pobrania i korzystania z Aplikacji mobilnych nikomu nie przyznaje się żadnych innych licencji ani praw. Zgodę na kopiowanie dokumentów Aplikacji mobilnych przyznaje się wyłącznie w celu udzielenia informacji na potrzeby osobiste lub prywatne: wyraźnie zabrania się wszelkiego kopiowania i wykorzystywania kopii sporządzonych w innym celu, które wymagają uzyskania wyraźnej wcześniejszej zgody AS 24. Niezależnie od przypadku dozwolone kopiowanie informacji zawartych w Aplikacjach mobilnych musi obejmować odpowiednie określenie źródła i odwołania do właściciela. Aplikacje mobilne są zgodne z prawami autorskimi. Wszelkie prawa autorskie do chronionych dzieł kopiowanych i udostępnianych w Aplikacjach mobilnych są zastrzeżone. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania dzieł na potrzeby inne niż osobiste, prywatnego kopiowania czy korzystania bez uzyskania zgody.

9.2 Znaki towarowe i symbole
O ile nie określono inaczej, nazwy, logotypy, produkty i marki firmy pojawiające się w Aplikacjach mobilnych stanowią własność firm AS 24 lub TotalEnergies. Nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody AS 24.

9.3 Bazy danych
Wszelkie bazy danych udostępnione Użytkownikom stanowią własność AS 24, czyli wytwórcy tychże baz danych. Zabrania się wszelkiego pobierania lub ponownego wykorzystywania części baz danych w istotnym wymiarze ilościowym lub jakościowym, w tym w celach prywatnych.

9.4 Dane osobowe
AS 24 nie będzie przetwarzać danych osobowych na potrzeby Aplikacji mobilnych. Odpowiedzialność za informacje przekazane w celu pobrania Aplikacji mobilnej „Fleet Manager” (konto użytkownika, identyfikator) lub uzyskania dostępu do niektórych informacji ponoszą platformy do pobierania opierające się na swoich Ogólnych warunkach korzystania, jak ma to zwyczaj i jak winno to się odbywać w przypadku podmiotów zewnętrznych dostarczających informacje.

9.5 Prawa do zdjęć i nagrań
Prawa są wskazane na wizualizacjach w Aplikacjach mobilnych.


10. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez AS 24 w celu rozwijania Aplikacji mobilnych. Zastosowanie ma wersja Ogólnych Warunków Korzystania z Aplikacji, która obowiązuje w czasie korzystania z Aplikacji mobilnych.
W przypadku stwierdzenia niewykonalności lub niezgodności z polityką publiczną co najmniej jednego z zapisów niniejszych OWK pozostałe zapisy OWK, które nie są niewykonalne lub niezgodne, mają nadal zastosowanie wobec Użytkownika w zakresie dozwolonym przez tę politykę.

11. WŁAŚCIWE PRAWO I SĄDY

Niniejsze OWK i wszelkie kwestie wynikające z lub powiązane z nimi lub z ich stosowaniem, w tym ich treść, podlegają przepisom prawa francuskiego niezależnie od miejsca lub miejsc wykonywania podstawowych lub dodatkowych obowiązków.
Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń lub sporów jest sąd w Nantes, o ile nie przedstawi się dokumentu potwierdzającego inną właściwość wynikającą z konkretnych przepisów lub regulacji. Zastosowanie ma wersja francuska niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania.

12. DANE DO KONTAKTU

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warunków korzystania z Aplikacji mobilnych prosimy o kontakt: 

wpisać adres e-mail spółki zależnej dataprotection@as24.com  lub wysłać pocztą na adres: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.