Witamy w Strefie Klienta. Łącząc się z i przeglądając stronę internetową użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i zgadza się, bez ograniczeń i zastrzeżeń, z polityką dotyczącą danych osobowych i plików cookie („polityka”) oraz z ogólnymi warunkami użytkowania. Informujemy, że do innych stron internetowych AS 24 odnoszą się odmienne warunki użytkowania oraz odmienna polityka ochrony danych osobowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi.

Spółka i użytkownik jako klient wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze Strefy Klienta. W związku z tym strony są uznawane za współadministratorów danych w rozumieniu art. 26 RODO.

Polityka ma na celu zapoznanie użytkownika z przysługującymi mu prawami i swobodami, z których może korzystać podczas przetwarzania przez nas jego danych osobowych oraz opisanie regulacji wprowadzonych dla ochrony jego danych osobowych.

Informujemy, że przetwarzając dane osobowe posiadaczy kart i / lub teleznaczków PASSango PL oraz wykonując czynności zarządcze w Strefie Klienta związane z pojazdami i / lub urządzeniami na własne potrzeby, użytkownik działa jako współadministrator wraz ze spółką. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania swoich obowiązków jako administratora danych w stosunku do osób, których dane dotyczą, w ramach wykonywanych operacji przetwarzania. 

1.    Cel przetwarzania, podstawa prawna, okres przechowywania i rodzaje gromadzonych danych

Zarówno użytkownik, jak i inna osoba wyznaczona przez użytkownika do uzyskania dostępu do Strefy Klienta, może przekazać spółce różne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, w celu skorzystania z usług dostępnych w Strefie Klienta.
Zebrane informacje są niezbędne do realizacji umowy lub umów podpisanych ze spółką, w przeciwnym razie umowy nie mogą zostać wykonane.
Spółka przetwarza przekazane przez użytkownika dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Gromadzone dane osobowe 

Okres przechowywania 

Utworzenie profilu użytkownika i dostęp do Strefy Klienta, zarządzanie dostępem do kilku kont

Umowa

Dane identyfikacyjne.  (Nazwisko, imię, adres e-mail), dane połączenia (login, hasło)

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

Subskrypcja dodatkowych usług (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, itp.)

 

Umowa

Adres e-mail

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

Dostęp do usług związanych z podróżowaniem (opłaty drogowe, parkingowe, podatki drogowe lub wszelkie opłaty pobierane w związku z korzystaniem z pojazdu w ramach sieci opłat drogowych, pomoc techniczna, prawna i przy rezerwacji)

 

Umowa

Numer rejestracyjny

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

Zarządzanie urządzeniami (karty AS 24 i AS 24 – EUROTRAFIC i teleznaczki PASSango HGV)

Umowa

Imię, nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

Zarządzanie fakturami (przeglądanie i pobieranie faktur, transakcje, które nie zostały jeszcze zafakturowane itp.)

Umowa

Adres e-mail

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

Dane geolokalizacyjne pojazdów, porównanie symulacji tras, raportowanie podróży, transakcje paliwowe oparte na geolokalizacji

Umowa

Rejestracja, współrzędne GPS pojazdu

 

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

 

Dane geolokalizacyjne: 1 rok

Obsługa roszczeń klientów dotyczących koncesji autostradowych we Francji

 

Umowa

Rejestracja pojazdu

Okres obowiązywania umowy + 6 miesięcy

W konsekwencji dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z wyżej opisanymi celami lub w zakresie wykraczającym poza formularz. Dane są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do ich przetwarzania, czyli tak długo, jak długo osoba, której dane dotyczą, tzn. klient lub upoważniony użytkownik, potrzebuje dostępu do Strefy Klienta. W momencie gdy osoba, której dotyczą dane, nie jest już związana umową ze swoją firmą, konto i powiązane dane są usuwane.

2.    Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane jednemu lub kilku oddziałom administratora danych lub spółkom Grupy Total, a także jednemu lub kilku partnerom, niezależnym dystrybutorom lub podwykonawcom w celach analizy i nadzoru. Dane osobowe wskazane w art. 1 są przechowywane przez SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Przekazywanie danych

Wszelki przekaz danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w taki sposób, aby dane osobowe były odpowiednio chronione. 
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą być przekazywane podmiotom Grupy Total zlokalizowanym poza Unią Europejską, Grupa Total przyjęła „Wiążące Reguły Korporacyjne” (WRK) - wewnętrzne zasady Spółki. 
W przypadku przekazywania danych nieobjętych zasadami WRK do krajów spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, wprowadzone zostały inne zabezpieczenia mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. 

Użytkownik może zażądać egzemplarza WRK oraz listy spółek należących do Grupy, które przyjęły niniejsze reguły pod następującym adresemdata-protection@total.com. W celu uzyskania dalszych informacji na temat innych kroków podjętych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, prosimy o kontakt na podany poniżej adres.

4.    Ochrona i poufność danych 

Administrator danych podejmuje odpowiednie działania w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika i zabezpiecza je również przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem ich nieuprawnionym podmiotom trzecim.

5.    Zarządzanie plikami cookie 

5.1. Definicja
Cookie to plik umożliwiający stronie internetowej zachowanie informacji związanych z przeglądaniem strony internetowej na komputerze (np. liczba odwiedzin, liczba odwiedzonych stron itd.), co ma na celu ułatwienie odwiedzin na stronie.
W każdym momencie można usunąć pliki cookie zapisane na komputerze, zablokować zapisywanie nowych plików cookie lub otrzymywanie ostrzeżeń przed zapisywaniem nowych plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki zgodnie z poniższymi instrukcjami („Rodzaje plików cookie, cookie i statystyki, ustawienia”). 
Informujemy, że w wyniku usunięcia plików cookie lub zablokowania zapisywania plików cookie na urządzeniu może dojść do uniemożliwienia dostępu do niektórych usług oferowanych na stronie. 

5.2. Rodzaje plików cookie, cookie i statystyki, ustawienia
Cookie, które mogą być zapisywane na serwerze użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej to pliki cookie, mające za zadanie wyłącznie umożliwienie i ułatwienie komunikacji elektronicznej, niezbędne do wykonania usługi, do której dostępu żąda użytkownik (pliki cookie związane z językiem, pliki służące do logowania itd.), a także statystyczne pliki cookie lub inne pliki odpowiadające powyższym warunkom. 
W przypadku, gdy pliki cookie wymagają zgody przed ich zapisaniem, użytkownik jest pytany o zgodę za pośrednictwem linku „dowiedz się więcej” wyświetlanego na pierwszej otwierającej się zakładce strony internetowej, dzięki któremu oczywiste jest, że kontynuowanie przeglądania strony internetowej wymaga akceptacji wskazanych plików cookie. 

5.2.1. Jakiego rodzaju pliki cookie są przechowywane?
•    Pliki cookie wydane przez administratora danych

Plik cookie

Opis

Jak zgłosić sprzeciw?

Okres

Strona (cookie_agreed)

Ewidencjonowanie wyboru użytkownika dotyczącego plików cookie

Patrz artykuł 5.2.2

12 miesięcy

•    Statystyki plików cookie

Wydawca plików cookie

Opis

Jak zgłosić sprzeciw?

Okres

W INTERNECIE idrxvr tmst

Umożliwiają sprawdzenie, ilu użytkowników odwiedza stronę, a także jaka jest frekwencja ich odwiedzin

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 miesięcy

Google Analytics

Umożliwiają sprawdzenie, ilu użytkowników odwiedza stronę, a także jaka jest frekwencja ich odwiedzin

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 miesięcy

Statystyki plików cookie wykorzystywane są do liczenia liczby odwiedzin, liczby przeglądanych zakładek, działań użytkowników na stronie internetowej oraz tego, jak często powracają oni na stronę. Wykorzystywane narzędzie statystyczne generuje pliki cookie z unikatowym identyfikatorem, które zapisywane są na czas nieprzekraczający wyżej wymienionego okresu. Adres IP użytkownika jest również zapisywany w celu wskazania miejscowości lub miasta, z którego łączy się on ze stroną internetową. Adres IP natychmiast po jego wykorzystaniu staje się anonimowy, aby użytkownik jako osoba nie mógł zostać zidentyfikowany. Dane statystyczne dotyczące odwiedzin strony internetowej gromadzone są przez zainteresowanego usługodawcę, a następnie przekazywane do administratora danych w postaci zbiorczej i anonimowej za pośrednictwem platformy, do której tylko on ma dostęp. Gromadzone dane nie są przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane w innych celach. W każdym momencie można zablokować wskazane pliki cookies postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami.

5.2.2. Jak usunąć pliki cookie, uzyskać informacje dotyczące ich przechowywania lub zmienić ustawienia przeglądarki?

W zakładce pomocy każdej przeglądarki znaleźć można informacje jak zablokować pliki cookie, jak być informowanym o ich zapisywaniu lub je wyłączyć. Poniżej podano instrukcje do najczęściej używanych przeglądarek:

Przeglądarka

Linki do zakładki „Pomoc”

Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari™

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox™

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl 
 

Opera™

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

6.    Informacja o prawach użytkownika / Kontakt

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu lub udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Użytkownik może zażądać wysłania sobie przetwarzanych danych osobowych i udzielenia instrukcji dotyczących wykorzystania danych osobowych po swojej śmierci.  Użytkownik może też zażądać ograniczenia danych osobowych, przeniesienia danych i/lub złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego. Wnioski należy składać pod adresem mailowym: as24.pl.privacy@as24.com lub napisać na adres: AS 24 POLSKA Sp. z o.o. - Al. Jana Pawła II 80, 00-175 WARSZAWA