Vítejte na webových stránkách as24.com. Připojením na Webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení nebo výhrad přijímáte tyto Všeobecné podmínky použití, Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud navštívíte jiné webové stránky společnosti AS 24, platí pro tyto webové stránky odlišné všeobecné podmínky a zásady týkající se ochrany osobních údajů a souborů cookie. Doporučujeme proto, abyste si pečlivě přečetli příslušná právní upozornění.

Právní upozornění

1.    Identita 

Společnost zveřejňující Webové stránky (dále jen „Společnost“): 
AS 24

Sídlo: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie
Typ společnosti: Zjednodušená akciová společnost
Základní kapitál: 16 931 200 Eur 
Živnostenský a obchodní rejstřík: 347 538 043 NANTES
DIČ: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Tel. číslo: + 33 (0)2 40 92 24 24
Ředitel publikování: Laurent  POUTS SAINT GERME

Technický návrh a vývoj internetových stránek: 

SMILE

Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu

Hosting: 

ALTERWAY

Zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 812 801,00 Eur, se sídlem na adrese 1 rue Royale, Bat D – 227, les Bureaux de la Colline – 92210 St Cloud – Francie
zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 490 932 308
Tel. č.: + 33 (0)1 41 16 34 95
Webové stránky: www.alterway.fr

Společnosti skupiny TotalEnergies mají vlastní právní existenci a nezávislé právní postavení. Společnost zveřejňující tyto Webové stránky patří ke skupině TotalEnergies. „TotalEnergies“ a „skupiny TotalEnergies“ jsou na těchto Webových stránkách někdy používány pro zjednodušení, kde se obecně odkazuje na skupinu TotalEnergies SE (holdingovou společnost) a její dceřiné společnosti a přidružené společnosti. Podobně slova „my“, „nás“ a vyskloňované ekvivalenty se používají k označení Společnosti nebo jakékoli společnosti skupiny TotalEnergies obecně nebo lidí, kteří pro ně pracují. Tyto pojmy se také používají tam, kde identifikace konkrétní společnosti nebo společností neslouží žádnému užitečnému účelu. Z těchto pojmů nelze vyvodit, že by se společnost TotalEnergies SE nebo kterákoli z jejích dceřiných společností nebo přidružených společností podílely na podnikání a řízení jakékoli jiné společnosti skupiny TotalEnergies.
 
2.    Informace o aktivitách

Tyto Webové stránky obsahují informace týkající se určitých činností Společnosti a skupiny TotalEnergies. Tyto informace jsou poskytovány jako obecné informace bez jakýchkoli záruk ohledně vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. Společnost může kdykoli, a to bez předchozího upozornění, upravit informace obsažené na těchto Webových stránkách. 
 
3.    Duševní vlastnictví

3.1.    Majetek společnosti
Veškeré informace nebo dokumenty (text, animované nebo statické obrázky, databáze, zvuky, fotografie, know-how nebo citované produkty) uložené na Webových stránkách, jakož i všechny prvky vytvořené pro Webové stránky a jejich obecná struktura jsou buď majetkem Společnosti popř. společnosti v rámci skupiny TotalEnergies nebo podléhají právům na používání, kopírování nebo zveřejnění, která jim byla udělena. Tyto informace, dokumenty a položky podléhají zákonům na ochranu autorských práv, pokud byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím těchto Webových stránek. S ohledem na práva duševního vlastnictví nebyla žádné straně udělena žádná licence ani právo jiné než právo na prohlížení Webových stránek. 
Kopírování dokumentů Webových stránek je povoleno pouze jako informace pro osobní a soukromé použití. Jakékoli duplikování nebo použití kopií vytvořených pro jiné účely je formálně zakázáno a podléhá předchozímu a formálnímu povolení Společnosti. Ve všech případech musí autorizované duplikování informací uložených na těchto Webových stránkách citovat zdroj a uvést odpovídající odkazy, pokud jde o vlastnictví. 

3.2.    Rozlišovací známky
Pokud není stanoveno jinak, názvy společností, logotypy, produkty a značky uvedené na Webových stránkách jsou majetkem Společnosti nebo společností v rámci skupiny TotalEnergies nebo podléhají právům používat, duplikovat nebo zastupovat/veřejně sdělovat veřejnosti, která jim byla udělena. Nesmíte je proto používat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
3.3.    Databáze
Společnost je správcem databází na Webových stránkách a Společnost je vlastníkem všech zpřístupněných databází. Nesmíte extrahovat nebo znovu použít podstatnou kvalitativní nebo kvantitativní část databází, a to ani pro soukromé účely.

 3.4 Poděkování za fotografie a videa. Poděkování je uvedeno na vizuálech stránek

4.    Vaše závazky  

4.1.   Každý návštěvník webových stránek poskytující informace uděluje Společnosti veškerá převoditelná práva týkající se uvedených informací a opravňuje Společnost k jejich využívání. Informace poskytnuté návštěvníky, které nebudou považovány za důvěrné. Poskytnuté informace jsou však osobními údaji tak, jak je definují platné zákony, což znamená, že se zavazujeme zpracovávat uvedené informace v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které se vztahují na tyto Webové stránky.

4.2.    Každý návštěvník těchto Webových stránek také potvrzuje, že bude dodržovat tato opatření a platné zákony, a to zejména, že:
- má schopnost a prostředky potřebné pro přístup k Webovým stránkám a jejich používání,
- ověřil, že použitá konfigurace IT neobsahuje žádný virus a že je plně funkční,
- uděluje Společnosti a partnerům tam, kde je to potřebné, právo používat poskytnuté informace (jiné než údaje osobní povahy),
- bude zachovávat mlčenlivost, a proto odpovídá za použití a bezpečnost přístupových kódů a hesel, které vám společnost může zaslat pro přístup ke konkrétním částem. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit váš přístup na Webové stránky v případě podvodného použití nebo pokusů o podvodné použití uvedeného přístupu.
 
5.    Hypertextové odkazy 

5.1.    Aktivace odkazů. Společnost formálně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah webových stránek, na které poskytuje odkazy. Uvedené odkazy jsou uživatelům těchto Webových stránek nabízeny pouze jako služba. Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušných webových stránek, abyste porozuměli jejich postupům. O použití odkazů rozhodují výhradně uživatelé Webových stránek. Odkazy na těchto Webových stránkách můžeme kdykoli upravit nebo smazat. 

5.2.    Autorizace odkazu. Pokud si přejete vytvořit hypertextový odkaz na tyto Webové stránky, musíte získat předchozí písemné svolení od Společnosti, přičemž můžete využít kontaktní údaje uvedené na konci tohoto dokumentu. 
 
6.    Formální oznámení a závazky

6.1.     Informace („Informace“) dostupné na tomto serveru www (World Wide Web) jsou poskytovány v dobré víře. Tyto informace jsou považovány za správné, když jsou zveřejněny na Webových stránkách. Společnost však neprohlašuje ani nezaručuje, že jsou informace úplné nebo přesné. Osobně nesete všechna rizika vyplývající z toho, že se spolehnete na Informace. Informace jsou poskytovány za podmínky, že vy nebo jakákoli jiná osoba, která je obdrží, můžete před použitím určit jejich zájem pro konkrétní účel. Společnost za žádných okolností nepřijímá odpovědnost za zranění vyplývající z toho, že jste se spolehli na uvedené informace, použili jste je nebo jste použili produkt, na který se vztahují. Informace nelze považovat za doporučení k použití informací, produktů, postupů, zařízení nebo vzorců, které jsou v rozporu s patentem, autorským právem nebo registrovanou ochrannou známkou. Společnost odmítá jakoukoli výslovnou nebo implicitní odpovědnost v případě, že použití informací je v rozporu s patentem, autorským právem nebo registrovanou ochrannou známkou. 
Společnost a všechny přímo či nepřímo vlastněné dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti a jakákoliv společnost skupiny TotalEnergies kategoricky odmítají jakýkoli výklad obsahu jejích webových stránek způsobem, který by nabízel nebo pobízel k nákupu akcií nebo jiných kótovaných nebo nekótovaných obchodovatelných cenných papírů. Není poskytována žádná výslovná ani implicitní záruka ohledně komerční povahy poskytovaných informací nebo jejich vhodnosti pro daný účel, stejně jako produktů, na které se uvedené informace vztahují. Společnost se za žádných okolností nezavazuje, že bude aktualizovat nebo opravovat Informace šířené na internetu nebo na svých webových serverech. Podobně si Společnost vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo opravit obsah svých Webových stránek. 

6.2.   Společnost nezaručuje, že tyto Webové stránky budou fungovat bez přerušení nebo že budou fungovat servery zajišťující přístup k Webovým stránkám a/nebo že stránky třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy, neobsahují viry.
 
7.    Vyšší moc
Společnost nemá žádnou odpovědnost vůči Uživateli v případě, že se plnění jejích povinností podle těchto podmínek zpozdí, omezí nebo znemožní z důvodu výskytu události vyšší moci.
Za případy vyšší moci jsou považovány zejména následující případy: ty, které jsou obvykle uznávány francouzskými soudy a judikaturou

8. Aktualizace podmínek používání Webových stránek a platných právních předpisů

Společnost může tyto Podmínky používání Webových stránek kdykoli aktualizovat. V důsledku toho vás vyzýváme, abyste pravidelně odkazovali na nejnovější platné Podmínky použití. Pokud bude jedno nebo vícero ustanovení Všeobecných podmínek použití shledáno nevymahatelným nebo zakázáno veřejnými předpisy, zbývající nedotčená ustanovení Všeobecných podmínek použití se budou nadále vztahovat na Uživatele v rozsahu povoleném těmito zásadami.
Tyto všeobecné podmínky používání Webových stránek podléhají platným zákonům.
 
9.    Kontaktní údaje

Veškeré dotazy týkající se podmínek používání webových stránek můžete zasílat e-mailem na adresu as24.cz.privacy@as24.com nebo poštou na následující adresu: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie