Vítejte v zákaznické oblasti AS 24 (dále jen „zákaznická oblast“), na kterou se můžete dostat z https://www.as24.com Připojením k naší zákaznické oblasti nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a přijali bez omezení nebo výhrady tyto Všeobecné podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud navštívíte jiné webové stránky AS 24, na tyto webové stránky se vztahují různé všeobecné smluvní podmínky a zásady týkající se ochrany osobních údajů. Doporučuje se, abyste si pozorně přečetli jejich právní upozornění.

1.    Identita 

Publikování společnosti a technický design a vývoj zákaznické oblasti (dále jen „společnost“): 
AS 24
Hlavní kancelář: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie
Druh společnosti: Zjednodušená akciová společnost
Registrovaný kapitál: 16.931.200 eur 
Obchodní rejstřík: 347 538 043 R.C.S. NANTES
DIČ pro účely DPH: FR 38 347 538 043
E-mail: as24@as24.com
Telefon: + 33 (0) 2 40 92 24 24
Ředitel publikace: Guillaume GIMONNET

Společnost poskytuje svým zákazníkům specializovanou webovou stránku s názvem „Zákaznická oblast“.
Účelem zákaznické oblasti je umožnit zákazníkům přístup k informacím týkajícím se jejich účtu (dále jen „Účet“), konzultovat a spravovat svůj zákaznický účet, zařízení a doplňkové služby tak, aby byly co nejlépe spravovány jejich zařízení a vozový park .

Zákaznická oblast
Hostitel: 

SIGMA INFORMATIQUE
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 1 729 600 EUR se sídlem na adrese: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Francie
Zapsáno v obchodním a obchodním rejstříku v Nantes pod číslem 872 803 390. 
Telefonní číslo: +33 (0) 2 40 37 14 00
Webová stránka: www.sigma.fr
Zákaznícká oblast
Společnost TotalEnergies mají vlastní právní existenci a nezávislý právní status. Společnost zveřejňující tuto zákaznickou oblast patří do Společnost TotalEnergies. "TotalEnergies" a "Společnost TotalEnergies" se někdy používají v této zákaznické oblasti kvůli výhodnosti, kde jsou obvykle odkazy na společnost TotalEnergies S.E. (holdingová společnost) a její dceřiné a přidružené společnosti. Stejně tak se slova "my", "nás" a "náš" používají k odkazu na Společnost nebo jakoukoli společnost TotalEnergies nebo na ty, kteří pro ně pracují. Tyto výrazy se také používají tam, kde není identifikován konkrétní podnik nebo společnosti. Z těchto výrazů nelze vyvodit, že společnost TotalEnergies S.E. nebo její dceřiné či přidružené společnosti se podílejí na podnikání a řízení jakékoli jiné společnost TotalEnergies.

2.    Účely zákaznické oblasti

Zákaznická oblast je určena pro zákazníky (dále jen „uživatelé“), kteří si se společností uzavřeli smlouvu o kartě AS 24 a nebo smlouvu o mýtných známkách AS 24 - EUROTRAFIC nebo HGV PASSango pro vozidla (dále jen jako „vozidla“). Karty a mýtné známky HGV PASSango jsou dále označovány jako „zařízení“. 

Přihlášením do zákaznické oblasti mohou zákazníci zdarma přistupovat k základním a doplňkovým službám (dále jen „Doplňkové služby“), které si předplatil v době podpisu Smlouvy, prostřednictvím dodatku ke smlouvě nebo v zákaznické oblasti podle všeobecných podmínek zveřejněných v zákaznické oblasti. 

Funkce a/nebo služby dostupné v zákaznické oblasti jsou následující: 

2.1 - Konzultace informací zveřejněných společností online
    
Zákaznická oblast zákazníkům zejména umožňuje:

-    Konzultovat novinky a nabídky produktů a služeb společnosti;
-    Vyhledávat čerpací stanice v síti společnosti a přijímat informace týkající se stavu sítě;
-    Konzultovat ceny, zvláštní podmínky, všeobecné podmínky vztahující se na produkty a služby prodávané Společností, upozornění pro uživatele zařízení AS 24 publikovaná Společností online;
-    Získávat přístup ke zprávám a stahovat dokumenty.

2.2 - Předplatné doplňkových služeb a služeb souvisejících s cestováním

Zákaznická oblast zejména umožňuje zákazníkům přihlásit se k odběru následujících položek:

- Doplňkové služby pro správu vozového parku nabízené společností v zemích, kde jsou dostupné (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Informační servis, digitální nabídka atd.), jakož i balíčky služeb. 
- služby související s cestováním, jako je parkování, mýtné, licence, daně nebo jiné poplatky za jakékoli vozidlo využívající síť. 
Technické, právní a rezervační asistenční služby v souladu s podmínkami stanovenými ve „Všeobecných podmínkách AS 24 Asistenčních služeb nákladních vozidel“: Technická, právní a rezervační asistence“ zveřejněná v Zákaznické oblasti.  
 
2.3    – Správa zařízení

Zákaznická oblast umožňuje zákazníkům:

-    Konzultovat ceny za stanici a produkt, včetně případných slev;
-    Vyžádat si, obnovit a vyměnit vadná zařízení;
-    Zobrazit a nastavit limity pro zařízení díky službám správy vozového parku předplacených zákazníkem (nastavení limitů pro použití, časové nastavení, geografické nastavení, finanční nastavení (platební limit));
-    Dostávat upozornění a sledovat jakékoli anomálie týkající se používání zařízení mimo rámec definovaný zákazníkem při nastavování zařízení; 
-    Pozastavit nebo zablokovat zařízení;
-    Zobrazit a stáhnout si seznam transakcí provedených pro vozidla se zařízeními;
-    Odesílat údaje požadované pro smluvní partnery společnosti za účelem nabízení určitých služeb souvisejících s cestou (jako je mýtné, licence, daně nebo jiné povinnosti související s vozidlem využívajícím síť).

2.4    – Fakturace

V zákaznické oblasti mohou zákazníci konzultovat a stahovat faktury nebo debetní poukázky po dobu maximálně 18 (osmnácti) měsíců.
Faktury lze stáhnout ve formátu pdf a formátu pdf s elektronickým podpisem (při přihlášení k odběru služby eBilling).
Zákazníci mohou také konzultovat transakce, které ještě nejsou fakturovány a historii fakturace pro všechny služby za poslední rok. 

2.5    –   Správa „několika účtů“

Zákazník s několika zákaznickými účty ve společnosti může požádat o vytvoření jediného přístupového bodu do zákaznické oblasti,čímž bude mít přístup ke všem účtům současně. 

2.6    – Geolokační údaje

Tato služba je přístupná ze zařízení „Satelitní mýtná známka PL“ a umožňuje zákazníkům geograficky lokalizovat svá vozidla, používat simulátor porovnání tras a hlásit jízdy prostřednictvím zákaznické oblasti.
Tato služba také umožňuje geolokalizovanou kontrolu transakcí paliva a neomezený přístup ke službě PASSalert (nabídka PASSango Europilot). 
Zákazníci jsou v rámci používání této služby považováni za správce osobních údajů a zavazují se respektovat předpisy platné zejména v oblasti pracovního práva a obecných nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 (GDPR). 

2.7    – Správa reklamací

Zákaznická oblast umožňuje zákazníkům spravovat nároky týkající se jakékoli transakce nebo cesty registrované pomocí mýtné známky PASSango HGV pro všechny mýtné po celé Francii. V rámci činností zpracování údajů o pohledávkách od zákazníků jsou francouzské dálniční koncese považovány za správce údajů.

3.    Podmínky přístupu

Po podpisu smlouvy o kartě AS 24 a/nebo žádosti o mýtnou známku AS 24-EUROTRAFIC nebo HGV PASSango jsou přístupové informace umožňující uživatelům přihlásit se do zákaznické oblasti zaslány poštou. 
Uživatelé mohou volně určit další osoby oprávněné k přístupu do zákaznické oblasti. 

Pro přístup do zákaznické oblasti musí mít uživatel přístup k připojení k internetu a standardnímu webovému prohlížeči.  
Zákaznická oblast je přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 Společnost však není vázána žádnou povinností výsledku, pokud jde o provoz a dostupnost webových stránek.
Uživatelé proto výslovně uznávají, že společnost může kdykoli zablokovat přístup do zákaznické oblasti z důvodu jakýchkoli technických nebo zákonných omezení nebo limitů, a to bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení. 

4.    Doba trvání a pozastavený přístup

Přístup do zákaznické oblasti je spojen s platností smlouvy mezi uživatelem a společností. 
Po ukončení smlouvy bude mít uživatel přístup pouze k určitým funkcím uživatele (zejména přístup k fakturám po omezenou dobu).
V případě, že ze společnosti odejde jakákoli osoba řádně oprávněná uživatelem, je uživatel odpovědný za zrušení přístupu na svou vlastní odpovědnost. 
Společnost si tímto vyhrazuje právo pozastavit přístup uživatele v případě podvodného použití přístupu nebo pokusu o podvodné použití. 

5.     Důvěrné informace

Uživatelé jsou odpovědní za utajení svého hesla a za všechny činnosti prováděné s jejich účtem a heslem.
Uživatelé se zavazují dodržovat a zajišťovat shodu a udržovat důvěrnost přihlašovacích údajů a hesel, které jim společnost poskytla. 
Uživatelé výslovně souhlasí s tím, že jakékoli přihlášení do zákaznické oblasti, jakož i jakýkoli přenos dat do a ze zákaznické oblasti, se provádí pomocí přihlašovacích údajů přidělených uživateli a předpokládá se, že je provedl samotný uživatel nebo osoba jím schválená.
Uživatelé se zavazují neprodleně informovat společnost, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení přihlašovacího jména nebo hesla. 
Za jakoukoli ztrátu, zneužití nebo použití přihlašovacího jména, hesla a možné důsledky nese výhradní odpovědnost uživatel.

6.     Využívání zákaznické oblasti a údajů

Údaje, které jsou zobrazeny v zákaznické oblasti, patří uživateli a samotný uživatel určí osobu (osoby), které mají přístup k těmto údajům.  
Údaje jsou zaznamenávány a ukládány tak, aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost. 

7.     Výměna údajů: Zabezpečení, ochrana a ukládání    

7.1     Zabezpečení a ochrana

Aby se předešlo jakémukoli neoprávněnému přístupu do zákaznické oblasti a aby se zabránilo změnám, odcizení nebo smazání jakékoli výměny informací, společnost se zavazuje: 
-    Používat zabezpečené připojení k internetu; 
-    Implementovat a udržovat podmínky záznamu a archivace uvedené v článku 7.2 „Úložiště“ níže, u kterých Uživatel potvrzuje, že si je přečetl.  Potvrzuje jejich přesnost a v případě jakéhokoli sporu souhlasí s upuštěním od zpochybnění průkazné povahy údajů uložených a archivovaných podle tohoto článku.

7.2 Ukládání

Uživatelský přístup do zákaznické oblasti je nepřetržitě zaznamenáván (datum, čas, IP adresa uživatele, přístup k URL,).
Tyto záznamy se uchovávají, dokud je uživatelský účet aktivní. Jeho logický a fyzický přístup je omezen na správu informačního systému. 

8.     Duševní vlastnictví 

8,1. Princip  

Veškeré informace nebo dokumenty (textové, animované nebo statické obrázky, databáze, zvuky, fotografie, know-how nebo citované produkty) uložené v zákaznické oblasti, stejně jako všechny prvky vytvořené pro zákaznickou oblast a její obecnou strukturu jsou majetkem společnosti nebo společnost TotalEnergies nebo podléhají právům na užívání, kopírování nebo sdělování veřejnosti, které jim byly uděleny. Tyto informace, dokumenty a položky podléhají zákonům, které chrání autorská práva, pokud byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím této webové stránky. Žádná licence ani žádné jiné právo než pro zobrazení zákaznické oblasti nebyla udělena žádné straně s ohledem na práva duševního vlastnictví. 
Duplikace dokumentů zákaznické oblasti je povoleno pouze jako informace pro osobní a soukromé použití. Jakákoli duplikace nebo použití kopií vytvořených pro jiné účely je formálně zakázáno a podléhá předchozímu a formálnímu schválení Společností. Ve všech případech musí autorizovaná kopie informací uložených v této zákaznické oblasti uvádět zdroj a uvést náležité odkazy na vlastníka. 

8.2. Rozlišovací znaky  

Není-li stanoveno jinak, jména firem, logotypy, výrobky a značky citované v zákaznické oblasti jsou majetkem společnosti nebo společnost TotalEnergies nebo podléhají právům na užívání, kopírování nebo předávání / sdělování veřejnosti, které byly takto uděleny. Nesmíte je používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

8,3. Databáze 

Společnost je správcem databází v zákaznické oblasti a společnost je vlastníkem dostupných databází. 

9.     Závazky uživatelů  

Každý návštěvník zákaznické oblasti poskytující informace uděluje společnosti veškerá přenosná práva týkající se těchto informací a pověřuje společnost, aby je využívala. Informace poskytované návštěvníky, které nejsou považovány za důvěrné. Poskytnutými informacemi jsou však osobní údaje podle platných zákonů, což znamená, že se zavazujeme zpracovávat uvedené informace v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které se vztahují na tuto zákaznickou oblast.
Každý návštěvník této zákaznické oblasti také potvrzuje, že splňuje tato opatření a platné právní předpisy, a to zejména:
-    Má schopnost a prostředky potřebné pro přístup k zákaznické oblasti a její použití.
-    Ověřil, že použitá IT konfigurace neobsahuje žádný virus a že je plně funkční.
-    Poskytuje Společnosti a partnerům, kde je to možné, právo využívat poskytnuté informace (jiné než údaje osobní povahy).

Zákazníka je tímto upozorněn na skutečnost, že shromažďování a zpracování údajů jako celku nebo zčásti v zákaznické zóně pravděpodobně bude představovat inspekci činností zaměstnanců, která se řídí povinnostmi stanovenými místními předpisy týkajícími se pracovního práva.

10.     Hypertextové odkazy 

Společnost formálně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah webových stránek, ke kterým poskytuje odkazy. Uvedené odkazy jsou nabízeny uživatelům této zákaznické oblasti jako služba. Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky, abyste porozuměli jejich postupům. Rozhodnutí o použití odkazů činí výhradně uživatelé zákaznické oblasti. V této zákaznické oblasti můžeme kdykoli změnit nebo smazat odkaz. 

11.     Upozornění

Informace („Informace“) dostupné v zákaznické oblasti jsou poskytovány v dobré víře. Tyto informace jsou považovány za správné, pokud jsou zveřejněny v zákaznické oblasti. Společnost nicméně ani nezaručuje, že informace jsou úplné nebo přesné. Uživatel nese veškerou odpovědnost, co se týká používání uvedených informací. Informace jsou poskytovány za předpokladu, že uživatel nebo jakákoli jiná autorizovaná osoba, která je obdrží, může před použitím určit svůj zájem na určitý účel. Společnost za žádných okolností nebude přebírat odpovědnost za zranění vyplývající ze spoléhání se na uvedené informace, jejich použití nebo použití výrobku, na který se vztahuje. Informace se nepovažují za doporučení k použití informací, výrobků, postupů, zařízení nebo vzorců porušujících patent, autorská práva nebo registrovanou ochrannou známku. Společnost odmítá jakoukoli výslovnou nebo implicitní odpovědnost v případě, že použití informací porušuje patent, autorská práva nebo registrovanou ochrannou známku. 
Společnost a všechny přímo či nepřímo vlastněné dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti a každá společnost TotalEnergies kategoricky odmítá jakýkoli výklad, který může asimilovat obsah svých internetových stránek na nákup nabídek nebo podnětů k nabytí akcií nebo jiných vypsaných nebo nekótovaných obchodovatelných cenných papírů. Neexistuje žádná výslovná nebo implicitní záruka týkající se obchodní povahy poskytovaných informací nebo jejich vhodnosti pro daný účel, jakož i produktů, na které se uvedené informace vztahují. Společnost se za žádných okolností nezavazuje aktualizovat nebo opravovat informace šířené na internetu nebo na svých webových serverech. Stejně tak si společnost vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo upravit obsah své zákaznické oblasti. 

12.     Odpovědnost

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že společnost nenese odpovědnost za jakékoli nevyhovující použití zákaznické oblasti, které není v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto Podmínkách, které uživatel bez výhrad přijal. 
Uživatel si je vědom a je informován o virech a jiných formách škodlivého kódu, které mohou obíhat po internetu, a které mohou kontaminovat jeho pracovní stanice, a je na něm, aby přijal veškerá vhodná opatření, aby se před nimi chránil.
Za žádných okolností nebude společnost odpovědná za jakékoli chyby nebo poruchy způsobené používáním zákaznické oblasti bez ohledu na příčinu. Společnost se zejména zříká veškeré odpovědnosti v případě vypadnutí webových stránek, výskytu chyb nebo provozních vad, jakož i jakýchkoli přímých nebo nepřímých škod, bez ohledu na příčiny, původ, povahu nebo důsledky způsobené přístupem na stránku jakoukoli osobou nebo nemožností přístupu na stránky nebo jejich používání.  
Společnost si tímto vyhrazuje právo přerušit nebo dočasně omezit používání zákaznické oblasti z důvodů údržby. 

Společnost je výhradně vázána povinností prostředků týkajících se kontinuity služeb. V důsledku toho nezaručuje, že služba bude i nadále fungovat bez dočasného nebo trvalého vypadnutí ani pozastavení či chyby.  Jakýkoli vývoj nebo změna služby může dále vést k aktualizaci a/nebo dočasné nedostupnosti zákaznické oblasti, což za žádných okolností neponese odpovědnost společnost.    

13.     Vyšší moc

Společnost nenese odpovědnost vůči uživateli v případě, že dojde ke zpoždění, narušení nebo znemožnění plnění jejich povinností stanovených v těchto Podmínkách v případě zásahu vyšší moci.  
Uznávané případy vyšší moci jsou zejména případy, které obvykle uznává zavedená judikatura a francouzské soudy.

14. Aktualizace podmínek používání zákaznické oblasti a příslušných zákonů

Společnost může kdykoli aktualizovat tyto Podmínky používání zákaznické oblasti. V důsledku toho se uživatel musí odkazovat na nejnovější platné podmínky používání. Tyto obecné podmínky použití se řídí francouzským právem a musí být odkázány výhradně na francouzské soudy s jurisdikcí.

15. Kontaktní informace

Všechny dotazy týkající se podmínek používání zákaznické oblasti můžete směřovat e-mailem na as24.cz@as24.com nebo poštou na následující adresu: 

AS 24 Česká republika s.r.o. - Pobřežní 3 - IBC 186 00 Praha 8 Česká republika