Vítejte v Zákaznické zóně AS 24 (dále jen „Zákaznická zóna“), která je přístupná na adrese https://www.as24.com.
Připojením k naší Zákaznické zóně nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení nebo výhrad přijímáte tyto Všeobecné podmínky používání, dále jen „VOP“, a naši Chartu osobních údajů a souborů cookie.
Upozorňujeme, že pokud navštívíte jiné webové stránky společnosti AS 24, na tyto webové stránky se vztahují jiné všeobecné podmínky používání a charta osobních údajů a souborů cookie, případně jiné dokumenty týkající se ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste to vzali na vědomí.

Společnost AS 24, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 16 931 200 Eur, zapsaná pod číslem v obchodním rejstříku 347 538 043 v Nantes se sídlem: 1 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN – Francie (DIČ: FR 38 347 538 043) (dále jen „Společnost“) poskytuje svým zákazníkům vyhrazenou webovou stránku s názvem „Zákaznická zóna“.
Účelem Zákaznické zóny je umožnit Zákazníkům přístup k informacím týkajícím se jejich Účtu (dále jen „Účet“), prohlížet a spravovat svůj Zákaznický účet, zařízení a doplňkové služby tak, aby co nejlépe mohli spravovat svá zařízení a vozový park.
 

Právní upozornění

1. Identita
Společnost publikující Zákaznickou zónu:
AS 24
E-mail: as24@as24.com
Tel. číslo: + 33 (0)2 40 92 24 24
Ředitel publikace: Guillaume GIMONNET

Technický návrh a vývoj Zákaznické zóny:
AS 24
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 16 931 200 EUR a sídlem na adrese: 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie
Zapsána v obchodním rejstříku Nantes pod číslem 347 538 043.
Tel. číslo: +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Hosting Zákaznické zóny:


Tato webová stránka a údaje, které obsahuje, jsou hostovány datovým střediskem umístěným ve Francii:


SIGMA INFORMATIQUE
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 1 729 600 EUR, se sídlem na adrese:
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Francie
Zapsána v obchodním rejstříku Nantes pod číslem 872 803 390.
Tel. číslo: +33 (0)2 40 37 14 00
Webové stránky: www.sigma.fr

Společnosti skupiny TotalEnergies mají vlastní právní existenci a nezávislé právní postavení. Společnost AS 24, která vytvořila Zákaznickou zónu, patří společnosti TotalEnergies. „TotalEnergies“ a „skupina TotalEnergies“ se často používají pro zjednodušení a označují skupinu TOTAL SA (holdingovou společnost) a/nebo její dceřiné společnosti. Podobně se pojmy „my“, „nás“ a vyskloňované ekvivalenty používají k označení Společnosti nebo jakékoli společnosti skupiny TotalEnergies obecně. Zjednodušené použití těchto výrazů nesmí vést k dojmu, že by se skupina TOTALENERGIES SE ani žádná z jejích dceřiných společností podílely na podnikání nebo řízení jakéhokoli jiného subjektu ve společnosti TotalEnergies.

2. Účely Zákaznické zóny

Zákaznická zóna je určena pro Zákazníky (dále jen „Uživatelé“), kteří mají se Společností uzavřenou smlouvu ke kartě AS 24 a/nebo smlouvu o používání karet AS 24 – EUROTRAFIC nebo jednotky na elektronické mýtné pro nákladní automobily PASSango pro svá vozidla (dále jen „Vozidla“). Karty a palubní jednotky na elektronické mýtné pro nákladní automobily PASSango jsou dále označovány jako „Zařízení“.

Přihlášením do Zákaznické zóny získávají Zákazníci bezplatný přístup k základním službám a doplňkovým službám (službě) (dále jen „Doplňkové služby“), k odběru kterých se Zákazník registroval v době podpisu Smlouvy, a to prostřednictvím dodatku ke Smlouvě nebo na Zákaznické zóně dle všeobecných podmínek zveřejněných v Zákaznické zóně.

Funkce a/nebo služby dostupné v Zákaznické zóně:

2.1 – Nahlédnutí do informací zveřejněných Společností online

Zákaznická zóna umožňuje Zákazníkům zejména:

- prohlížet si novinky a nabídky produktů a služeb Společnosti,
- vyhledávat čerpací stanice v síti Společnosti a přijímat informace týkající se stavu sítě,
- prohlížet si sazby, speciální podmínky a všeobecné podmínky platné pro produkty a služby prodávané Společností a uživatelská upozornění pro Zařízení AS 24 zveřejněná Společností online,
- přístup ke zprávám a stahování dokumentů.

2.2 – Registrace k odběru doplňkových služeb a služeb souvisejících s cestováním

Zákaznická zóna zejména umožňuje Zákazníkům registrovat se k odběru následujících služeb:

- doplňkové služby pro správu vozového parku nabízené společností v příslušných zemích (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, e-Fakturace, Infoservice, digitální nabídka atd.), jakož i balíčky služeb.
- služby související s cestami, jako je parkování, mytí, mýtné, licence, daně nebo jiné poplatky za jakékoli Vozidlo využívající síť.
- technické a právní asistence a rezervační asistenční služby v souladu s podmínkami uvedenými v „Všeobecných podmínkách asistenčních služeb AS 24 Truck Assistance“: Technická a právní asistence a rezervační asistenční služba“ zveřejněné v Zákaznické zóně.

2.3 – Správa zařízení

Zákaznická zóna umožňuje Zákazníkům zejména:

- prohlížet si ceny za stanici a za produkt,
- vyžádat si, obnovit a vyměnit vadná Zařízení,
- prohlížet a nastavovat limity pro Zařízení díky službám správy vozového parku předplacených Zákazníkem (nastavení limitů pro použití, nastavení času, geografické nastavení, finanční nastavení (platební limit)),
- přijímat upozornění a sledovat jakékoli anomálie související s používáním Zařízení mimo rámec definovaný Zákazníkem při nastavování Zařízení,
- pozastavit a/nebo zablokovat Zařízení,
- prohlížet a stahovat seznam transakcí provedených pro Vozidla se Zařízeními,
- odesílat údaje požadované pro smluvní partnery Společnosti za účelem nabídky určitých služeb souvisejících s cestou (jako jsou mýtné, licence, daně nebo jiné poplatky související s Vozidlem využívajícím síť).


2.4 – Fakturace

Díky Zákaznické zóně si mohou Zákazníci prohlížet a stahovat faktury a/nebo vrubopisy po dobu maximálně 18 (osmnácti) měsíců.
Faktury je možné stahovat ve formátu PDF a PDF s elektronickým podpisem (při přihlášení k odběru služby e-Fakturace).
Zákazníci si také mohou prohlížet transakce, které mají být fakturovány, a historii fakturací za všechny služby za poslední rok.

2.5 - Správa „Multipassů“

Zákazník s několika Zákaznickými účty ve Společnosti může požádat o vytvoření jednoho přístupového bodu do Zákaznické zóny, který mu umožní přistupovat ke všem účtům současně.

2.6 – Geolokační údaje

Tato služba je přístupná ze „Satelitní palubní jednotky na elektronické mýtné PL“ a umožňuje zákazníkům geograficky lokalizovat svá Vozidla, používat simulátor pro porovnávání tras a hlásit cesty prostřednictvím Zákaznické zóny.
Tato služba také umožňuje geolokovanou kontrolu transakcí týkajících se pohonných hmot a neomezený přístup ke službě PASSalert (nabídka PASSango EuroPilot).
Zákazníci jsou v rámci používání této služby považováni za správce osobních údajů a zavazují se dodržovat předpisy platné zejména v oblasti pracovního práva a Obecná nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

2.7 – Správa nároků

Zákaznická zóna umožňuje Zákazníkům spravovat nároky týkající se jakékoli transakce nebo cesty zaregistrované pomocí palubní jednotky na elektronické mýtné pro nákladní automobily PASSango pro všechny mýtné poplatky ve Francii. V rámci úkony pro zpracování údajů o Zákaznících pro účely těchto nároků jsou francouzské dálniční koncesionářské firmy považovány za správce údajů.


3. Podmínky přístupu

Po podpisu smlouvy ke kartě AS 24 a/nebo AS 24-EUROTRAFIC nebo k jednotce na elektronické mýtné pro nákladní automobily PASSango, jsou přístupové informace umožňující uživatelům přihlásit se do Zákaznické zóny zaslány poštou nebo e-mailem.
Uživatelé mohou libovolně určit další osoby oprávněné k přístupu do Zákaznické zóny vytvořením uživatelských účtů, přidělením konkrétních přístupových práv nebo odstraněním přístupových práv.
Zákaznická zóna je dostupná na URL adrese www.as24.com. Pro přístup do Zákaznické zóny musí mít Uživatel přístup k internetovému připojení a standardnímu webovému prohlížeči.
Zákaznická Zóna je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Společnost však není vázána žádnou povinností výsledku, pokud jde o provoz a dostupnost webových stránek.
V důsledku toho Uživatelé výslovně uznávají, že Společnost může kdykoli zablokovat přístup do Zákaznické zóny z důvodu jakýchkoli technických nebo právních omezení nebo restrikcí, a to bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení.


4. Doba trvání a pozastavený přístup

Přístup do Zákaznické zóny je vázán dobou platnosti Smlouvy mezi Uživatelem a Společností.
Po ukončení smlouvy bude mít Uživatel přístup pouze k určitým uživatelským funkcím (zejména přístup k fakturám po omezenou dobu).
Pokud jakákoliv osoba řádně zmocněná uživatelem opustí Společnost, je odpovědností Uživatele zrušit přístup na vlastní odpovědnost.
Společnost si tímto vyhrazuje právo pozastavit přístup Uživatele v případě jakéhokoli podvodného použití přístupu nebo pokusu o podvodné použití přístupu.

5. Mlčenlivost

Uživatelé jsou odpovědní za utajení svého hesla a za všechny akce provedené s jejich účtem a heslem.
Uživatelé se zavazují dodržovat a zajišťovat dodržování a zachovávat důvěrnost přihlašovacího jména a hesla, které jim společnost poskytla.
Uživatelé výslovně souhlasí s tím, že jakékoli přihlášení do Zákaznické zóny, stejně jako jakýkoli přenos údajů do a ze Zákaznické zóny, se provádí pomocí přihlašovacích údajů přidělených Uživateli a bude se předpokládat, že je provedl sám uživatel nebo jakákoli osoba, kterou posledně jmenovaný zmocnil.
Uživatelé se zavazují neprodleně informovat Společnost v případě ztráty a/nebo odcizení přihlašovacího jména nebo hesla.
Za jakoukoli ztrátu, zpronevěru nebo použití přihlašovacího jména, hesla a případné důsledky nese výhradně odpovědnost Uživatel.

6. Používání Zákaznické zóny a údajů

Údaje zobrazené v Zákaznické zóně patří Uživateli a pouze Uživatel určí osobu (osoby), která má k těmto údajům přístup.
Údaje jsou zaznamenávány a uchovávány tak, aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost údajů.

7. Výměna údajů: zabezpečení, důkazy a úschova

7.1 Zabezpečení a důkazy

Aby se zabránilo jakémukoli neoprávněnému přístupu do Zákaznické zóny a zabránilo se tomu, že jakékoli vyměněné informace mohou být změněny, odcizeny nebo smazány, Společnost se zavazuje, že:
- bude používat zabezpečené připojení k internetu,
- bude implementovat a udržovat podmínky záznamu a archivace, jak je uvedeno v článku 7.2 „Úschova“, podle kterého Uživatel potvrzuje, že si je přečetl. Potvrzuje jejich přesnost a v případě jakéhokoli sporu souhlasí s tím, že se vzdá námitky proti přesvědčivé povaze údajů uložených a archivovaných podle tohoto článku.

7.2 Úschova

Přístup uživatele do Zákaznické zóny je průběžně zaznamenáván (datum, čas, datum, IP adresa uživatele, navštívená URL).
Tyto záznamy jsou uchovávány po dobu aktivního Uživatelského účtu. Jeho logický a fyzický přístup je omezen na správu informačního systému.

8. Duševní vlastnictví

8.1. Princip

Veškeré informace nebo dokumenty (text, animované nebo statické obrázky, databáze, zvuky, fotografie, odborné znalosti nebo citované produkty) uložené v Zákaznické zóně, stejně jako všechny prvky vytvořené pro Zákaznickou zónu a její obecnou strukturu, jsou buď majetkem Společnosti nebo skupiny TotalEnergies nebo podléhají právům na používání, reprodukci a zastupování uděleným těmto společnostem.
Tyto informace, dokumenty a položky podléhají zákonům na ochranu autorských práv, pokud byly zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím této Zákaznické zóny. S ohledem na práva duševního vlastnictví nebyla žádné straně udělena žádná licence ani právo jiné než právo na prohlížení Zákaznické zóny.
Jakákoli reprodukce nebo použití kopií Zákaznické zóny je výslovně zakázáno a podléhá předchozímu výslovnému svolení společnosti. Ve všech případech je u autorizované reprodukce informací objevujících se v Zákaznické zóně nutné uvádět zdroj a vhodné údaje o vlastnictví.

8.2. Rozlišovací znaky

Pokud není stanoveno jinak, názvy společností, loga, produkty a značky uvedené v Zákaznické zóně jsou majetkem Společnosti nebo skupiny TotalEnergies nebo podléhají právům na použití, reprodukci nebo zastoupení uděleným těmto společnostem. Proto nesmějí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti AS 24.


8.3. Databáze

Veškeré databáze poskytnuté Zákazníkům jsou majetkem Společnosti, která má oprávnění správce databáze. Je zakázáno extrahovat nebo znovu použít kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou část databází, a to i pro soukromé účely.

8.4 Poděkování za fotografie a videa Poděkování je uvedeno na vizuálech stránek

9. Závazky uživatelů

Každý Uživatel Zákaznické zóny poskytující informace uděluje společnosti veškerá převoditelná práva týkající se uvedených informací a opravňuje společnost k jejich využívání. Pokud jsou poskytnuté informace osobními údaji, jak jsou definovány platnými právními předpisy, budou zpracovány v souladu s naší Chartou osobních údajů a souborů cookie platnými pro Zákaznickou zónu.

Každý Uživatel Zákaznické zóny potvrzuje, že bude dodržovat tyto podmínky a platné právní předpisy, a to zejména, že:
- má schopnost a prostředky potřebné pro přístup k Zákaznické zóně a jejímu používání,
- ověřil, že použitá konfigurace IT neobsahuje žádný virus a že je plně funkční,
- uděluje Společnosti a partnerům tam, kde je to potřebné, právo používat poskytnuté informace (jiné než údaje osobní povahy).

Zákazník je tímto upozorněn na skutečnost, že shromažďování a zpracování údajů (ať už zcela nebo částečně) v Zákaznické zóně bude pravděpodobně podléhat kontrole ze strany zaměstnanců, která se řídí povinnostmi stanovenými místními předpisy týkajícími se pracovního práva.

10. Hypertextové odkazy

Společnost formálně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah webových stránek, na které poskytuje odkazy. Uvedené odkazy jsou nabízeny Uživatelům Zákaznické zóny. Chcete-li porozumět jejich postupům, přečtěte si prosím všeobecné podmínky použití a Chartu osobních údajů a souborů cookie pro webové stránky. O použití odkazů rozhodují výhradně Uživatelé Zákaznické zóny. Společnost může odkazy v Zákaznické zóně kdykoli upravit nebo smazat.

11. Oznámení

Informace a doporučení dostupné v Zákaznické zóně jsou poskytovány v dobré víře (dále jen „Informace“).
Tyto informace jsou považovány za správné v době zveřejnění v Zákaznické zóně. Společnost však neprohlašuje ani nezaručuje, že jsou informace úplné nebo přesné. Uživatel nese veškerá rizika související s použitím uvedených informací.
Tyto informace jsou poskytovány za podmínky, že Uživatel nebo jakákoli jiná oprávněná osoba, která je obdrží, mohou před použitím určit svůj zájem pro konkrétní účel. Společnost za žádných okolností nepřijímá odpovědnost za újmu vyplývající z toho, že se spolehnete na uvedené informace nebo je použijete.
Informace nelze považovat za doporučení k použití informací, produktů, postupů, zařízení nebo vzorců, které jsou v rozporu s patentem, autorským právem nebo registrovanou ochrannou známkou. Společnost odmítá jakoukoli výslovnou nebo implicitní odpovědnost v případě, že použití informací je v rozporu s patentem, autorským právem nebo registrovanou ochrannou známkou.

Společnost a jakýkoli subjekt skupiny TotalEnergies kategoricky odmítají jakýkoli výklad, který by obsah webových stránek vykládal jako nabídku ke koupi nebo pobídku k nákupu akcií nebo jiných kótovaných nebo nekótovaných cenných papírů skupiny TotalEnergies.
Není poskytována žádná výslovná ani implicitní záruka ohledně komerční povahy poskytovaných informací nebo jejich vhodnosti pro daný účel, stejně jako produktů, na které se uvedené informace vztahují.
Společnost se za žádných okolností nezavazuje, že bude aktualizovat nebo opravovat Informace šířené na internetu nebo na svých webových serverech. Podobně si Společnost vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo opravit obsah svých Webových stránek.

12. Právní odpovědnost

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nesprávné použití Zákaznické zóny, které není v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto VOP, které Uživatel bez výhrad přijal.

Uživatel si je vědom a informován o virech a jiných formách škodlivého kódu, které mohou kolovat na internetu a které mohou kontaminovat jeho pracovní stanice, a je jeho povinností přijmout veškerá vhodná opatření, aby se před nimi ochránil.
Společnost za žádných okolností nemůže nést odpovědnost za jakékoli závady nebo poruchy vyplývající z používání Zákaznické zóny bez ohledu na příčinu. Společnost se zejména zříká veškeré odpovědnosti v případě přerušení webových stránek, výskytu chyb nebo provozních závad, jakož i jakýchkoli škod, ať už přímých nebo nepřímých, bez ohledu na příčiny, původ, povahu nebo důsledky, způsobené přístupem na stránky jakoukoli osobou nebo nemožnost přístupu na stránky nebo jejich používání.

Společnost si tímto vyhrazuje právo přerušit nebo dočasně omezit užívání Zákaznické zóny z důvodů údržby.

Společnost je vázána výhradně závazkem týkajícím se kontinuity služeb. V důsledku toho nezaručuje, že služba bude nadále fungovat, bez dočasného nebo trvalého přerušení, ani bez přerušení nebo chyby. Kromě toho může jakýkoli vývoj nebo změna služby vést k aktualizaci a/nebo dočasné nedostupnosti Zákaznické zóny, což by za žádných okolností nezpůsobilo odpovědnost Společnosti.

13. Vyšší moc

Společnost nenese odpovědnost vůči Uživateli v případě, že se plnění jejích povinností stanovených těmito VOP zpozdí, naruší nebo znemožní z důvodu výskytu jakéhokoli případu vyšší moci.
Uznávané případy vyšší moci jsou zejména případy, které jsou obvykle přijímány ustálenou judikaturou a francouzskými soudy.

14. Aktualizace podmínek používání Zákaznické zóny a platných předpisů

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli provést jakékoli změny těchto Všeobecných podmínek použití. Uživatel se proto musí pravidelně odvolávat na nejnovější platnou verzi Všeobecných podmínek používání. Tyto podmínky se řídí francouzským právem a všechny spory musí být řešeny výhradně před francouzskými soudy, které jsou plně příslušné pro řešení sporů z těchto VOP.
Pokud bude jedno nebo vícero ustanovení Všeobecných podmínek použití shledáno nevymahatelným nebo zakázáno veřejnými předpisy, zbývající nedotčená ustanovení Všeobecných podmínek použití se budou nadále vztahovat na Uživatele v rozsahu povoleném těmito zásadami.

15. Kontaktní údaje

 

Veškeré dotazy týkající se podmínek používání Zákaznické zóny můžete směřovat e-mailem na adresu  as24.cz.privacy@as24.com  nebo poštou na následující adresu: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francie