Добре дошли в уебсайта на as24.com. Свързвайки се с Уебсайта, потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате без ограничения или възражение настоящите Общи правила и Условия за ползване, наричани по-долу "ОУ" и Политиката за Защита на Лични данни. Моля да имате предвид, че ако посещавате други уебсайтове на AS 24, за тях се прилагат различни общи условия и политики относно защитата на личните данни и бисквитки. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно техните правни забележки.

Правна информация
 

1.    Самоличност 

Дружеството, публикуващо Уебсайта (наричано по-долу "Дружеството"): 

AS 24

Адрес на главния офис: 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Франция
Вид Дружество Акционерно дружество
Регистриран капитал: 16.931.200 Евро 
Търговски регистър 347 538 043 Нант
ДДС Номер FR 38 347 538 043
Имейл: as24@as24.com
Тел. номер: +33 (0)2 40 92 24 24
Директор на публикацията: Laurent  POUTS SAINT GERME

Техническо проектиране и разработване на сайта: 

SMILE
Simplified Joint Stock Company, registered capital of 814.314,88 euros, whose head office is located at 163 Quai du Dr. Dervaux 92600 Asnières-sur-Seine – France
Listed in the Asnières-sur-Seine Trade and Companies Register under N° 378615363
Phone number: + 33 (0)1 41 40 11 00
Website: www.smile.eu

Хостинг: 

ALTERWAY

Акционерно дружество с опростен уставен капитал от 812 801 евро, със седалище на адрес 1 rue Royale, Bat D - 227, les Bureaux de la Colline - 92210 St Cloud - Франция
вписана в търговския регистър на Нантер под номер 490 932 308
Telephone: + 33 (0)1 41 16 34 95
Уебсайт: www.alterway.fr

Дружествата в състава на TotalEnergies имат собствено юридическо наличие и независим правен статут. Дружеството, което издава този Уебсайт, принадлежи на компанията TotalEnergies. Наименованията "TotalEnergies" и „компанията TotalEnergies" понякога се използват в този Уебсайт, когато се правят препратки към TotalEnergies S.E. (холдинговото дружество) и неговите дъщерни и свързани дружества. По същия начин думите "ние", "нас" и "наш" се използват за обозначаване на Дружеството или някое от дружествата на TotalEnergies като цяло, както и за тези, които работят за тях. Тези изрази се използват и в случаите,в които идентифицирането на конкретното дружество или дружества няма определена цел. От тези изрази не може да се заключи, че TotalEnergies S.E. или някое от неговите дъщерни дружества, и филиали, участват в бизнеса и управлението на което и да е друго дружество от компанията TotalEnergies.
 
2.    Информация за дейностите

На този Уебсайт е представена информация относно определени дейности на Дружеството и на компанията TotalEnergies. Тази информация се предоставя под формата на обща информация без никакви гаранции, че е подходяща за специфична цел. Дружеството може да променя информацията, налична на този Уебсайт, по всяко време и без предварително уведомление. 
 
3.    Интелектуална собственост

3.1.    Вид Дружество
Цялата информация и документи (текст, анимирани или статични изображения, бази данни, звуци, снимки, или цитирани изделия), съхранявани на Уебсайта, както и всички елементи, създадени за Уебсайта и неговата обща структура, са или собственост на Дружеството, или на дружествата в рамките на TotalEnergies, или са предмет на права за използване, дублиране, или публично съобщаване, които са им предоставени. Тези информация и документи са предмет на законите за защита на авторските права, които са предоставени на обществеността чрез този Уебсайт. По отношение на правата върху собствеността, на никоя страна не е предоставен лиценз или каквото и да е право, различно от това да разглежда Уебсайта. 
Дублирането на документите на Уебсайта е разрешено единствено с цел информация за лична употреба. Всяко дублиране или използване на копия за други цели е забранено и подлежи единствено на предварително и официално разрешение от страна на Дружеството. Разрешеното дублиране на информация, съхранявана в този Уебсайт, трябва задължително да посочва източника и да прави достоверни препратки по отношение на собствеността. 

3.2.    Отличителни знаци
Освен ако не е упоменато друго, имената на компаниите, логата, продуктите и марките, цитирани на Уебсайта, са собственост на Дружеството или на други компании в състава на TotalEnergies, или са обект на права, които са им предоставени за използване или представяне и разпространение сред обществеността. Вие нямате право да ги използвате без предварително писмено разрешение от Дружеството.
3.3.    Бази данни 
Дружеството е администратор на базите данни на Уебсайта и е собственик на всички предоставени бази данни. Нямате право да извличате или да използвате повторно каквато и да било част от базите данни, включително за лични цели.

 3.4 Авторство на снимки и видео Кредити към авторите на изображенията на уебсайта

4.    Вашите ангажименти  

4.1.   Всеки посетител на Уебсайта, който предоставя информация, дава на Дружеството всички права върху тази информация и разрешава на Дружеството да я използва. Информация, предоставена от посетителите, не се счита за поверителна. Въпреки това, предоставената информация се счита за лична, съгласно определението в приложимото законодателство, което означава, че се задължаваме да обработваме тази информация в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни, която се прилага за този Уебсайт.

4.2.    Всеки посетител на този Уебсайт удостоверява, че спазва мерките и действащите закони, и по-специфично, че:
- Има необходимите способности и средства за достъп до Уебсайта и за неговото използване.
- Е проверил дали използваната конфигурация не съдържа вируси и дали е в пълна изправност.
- Дава право на Дружеството и партньорите му, когато е приложимо, да използват предоставената информация (различна от данните с личен характер).
- Трябва да пази в тайна и следователно носи отговорност за използването и сигурността на кодовете и паролите за достъп, които Дружеството може да му изпрати за достъп до определени секции. Дружеството си запазва правото да спре достъпа Ви до Уебсайта в случай на измамно използване или опити за измамно използване.
 
5.    Хипертекстови връзки 

5.1.    Активиране на връзки. Дружеството официално отказва да носи каквато и да е отговорност за съдържанието на уебсайтовете, към които предоставя линкове. Тези линкове се предлагат на потребителите на Уебсайта като услуга. Моля, запознайте се с общите условия и политиката за защита на личните данни на уебсайтовете, за да разберете как работят. Решението за ползване на линковете се взема единствено от потребителите на Уебсайта. Можем да променим или изтрием даден линк на този Уебсайт във всеки един момент. 

5.2.    Оторизация на линк. Ако желаете да създадете хипертекстова връзка към този Уебсайт, трябва да получите предварително писмено разрешение от Дружеството, като използвате данните за контакт, предоставени в края на този документ. 
 
6.    Официално уведомление и отговорности

6.1.     Информацията ("Информация"), налична на този www (World Wide Web) сървър, се предоставя от добра воля. Информацията се счита за вярна, когато е публикувана на Уебсайта. Въпреки това Дружеството не твърди и не гарантира, че информацията е изчерпателна или точна. Сами носите всички рискове, като разчитате на информацията. Информацията се предоставя при условие, че Вие или всяко друго лице, което я получава, може да определи нейната полза зададена определена цел, преди да я използва. При никакви обстоятелства Дружеството не поема отговорност за вреди, произтичащи от разчитане на посочената информация, нейното приложение или използването на продукта, за който се отнася. Информацията не може да се счита за препоръка за използване на продукти, процедури, друга информация, оборудване или формули, които противоречат на патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Дружеството отказва каквато и да е отговорност в случай, че употребата на Информацията противоречи на патент, авторско право или регистрирана търговска марка. 
Дружеството и всички пряко или непряко притежавани дъщерни дружества или филиали, както и всички дружества в рамките на TotalEnergies, категорично отхвърлят всякакво тълкуване, което може да оприличи съдържанието на уебсайтовете му като оферти за покупка или насърчаване за придобиване на акции, или други прехвърляеми ценни книжа. Не се дава явна или скрита гаранция за търговския характер на предоставената информация или за нейната пригодност, както и за продуктите, за които се отнася тази информация. При никакви обстоятелства Дружеството не се ангажира да актуализира или коригира информацията, разпространявана в интернет или на своите уеб сървъри. Също така Дружеството си запазва правото да променя и коригира съдържанието на своя Уебсайт по всяко време без предварително уведомление. 

6.2.   Дружеството не гарантира, че Уебсайтът ще работи без прекъсване или че сървърите, осигуряващи достъп до него, и/или сайтовете на трети страни, към които принадлежат хипертекстови връзки, не съдържат вируси.
 
7.    Непреодолима сила

Дружеството не носи отговорност пред Потребителя, в случай че изпълнението на задълженията му по настоящите ОУ е забавено, ограничено или невъзможно поради настъпването на непреодолима сила.
По-специално, за случаи на непреодолима сила се считат тези, които обикновено се признават от френските съдилища и съдебна практика.

8. Актуализации на правилата и условията за използване на Уебсайта и приложимото право

Дружеството може да актуализира тези Условия за ползване на Уебсайта по всяко време. Следователно Ви приканваме редовно да се запознавате с актуализациите по Условията за ползване. Ако се установи, че една или повече от разпоредбите на ОУ са неприложими или забранени от обществените правила, останалите незасегнати разпоредби на ОУ продължават да се прилагат към Потребителя до степен, позволена от тези правила.
Тези общи условия за използване на Уебсайта се подчиняват на приложимите закони.
 
9.    Данни за контакт

Можете да отправяте всички въпроси, свързани с условията за използване на Уебсайта до ​​​​​​​ as24.bg.privacy@as24.com или по пощата на следния адрес: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France