Добре дошли в мобилните приложения на AS 24 "Driver" и „Fleet Manager“ (наричани по-нататък "мобилните приложения"), които можете да изтеглите от магазините Play Store, App Store и AppGallery.
Като използвате нашите Мобилни Приложения, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате  настоящите Общи условия за ползване, наричани по-долу "ОУ", и нашата Харта за личните данни и бисквитките.
Моля, имайте предвид, че при посещаване на други Мобилни Приложения на AS 24, за тях се прилагат различни общи условия, условия за лични данни и бисквитки или други условия, свързани със защитата на личните данни. Препоръчваме Ви да се съобразявате с тях.

Дружеството AS 24, акционерно дружество с обикновени акции [Société par actions simplifiée] с акционерен капитал в размер на 16 931 200 EUR, със седалище на адрес Parc Tertiaire Ar Mor, 1 boulevard du Zénith 44818 SAINT HERBLAIN, регистрирано в Търговския регистър на NANTES под № 347 538 043 (номер по ДДС: FR 38 347 538 043) (наричано по-долу "AS 24"), предоставя на своите клиенти две Мобилни Приложения.

Правна информация
 

1. МОТИВИ

Целта на настоящите Общи условия за ползване е да се определят условията, при които Клиентът или потребителят, посочен от Клиента (наричан по-долу "Потребител"), има право на безплатен достъп и ползване на Мобилните Приложения. Всяко изтегляне на Приложенията означава приемане без възражения на настоящите ОУ.

Концепция и разработки на приложенията
Mobiapps
Акционерно дружество с обикновени акции с капитал от 186 700 евро, с адрес на управление 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault - Франция, регистрирано под номер 800 456 097 Nantes
Моб.Тел: +33 (0)9 81 99 87 66

Хостинг на приложенията 
Sigma Informatique
Акционерно дружество с обикновени акции с капитал от 1 729 600 евро, с адрес на управление: rue Newton- ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre - Франция, регистрирана под номер 872 802 390 Nantes.
Моб.Тел: +33 (0)2 40 37 14 00

2. ПРЕДСТАВЯНЕ

Мобилните Приложения позволяват на потребителя да получи информация за мрежата от станции на AS 24 (за планове, достъпи, картография, планиране на маршрути и др.) без да удостоверява автентичността си.
Мобилното Приложение "Fleet Manager", което е достъпно, след като потребителят въведе своя код и парола, дава достъп до определени функции на Клиентското пространство на MyAS24, които са достъпни чрез Мобилното Приложение.  Възможен е и  достъп до специфични за приложението функции.
Функциите се актуализират редовно и AS 24 си запазва правото да променя списъка със съдържанието на им по всяко време.
Мобилното Приложение "Fleet Manager" дава възможност на Потребителя да се абонира за услугата "CardAlert" в съответствие с условията по абонамента, посочени в Общите условия,  приети от Клиента. Услугата "CardAlert" се фактурира в съответствие с договорените условия на абонамента. AS 24 може да предлага абонамент за други продукти и услуги в Мобилното Приложение "Fleet Manager".

3. ДОСТЪП ДО ПРИЛОЖЕНИЯТА И УСЛУГИТЕ

Мобилните Приложения могат да се изтеглят от Apple Store, Google Play на мобилен терминал на Потребителя, използващ операционните системи iOS, Android. Достъпът до определени услуги изисква активиране на GPS на мобилния терминал.

4. БЕЗВЪЗМЕЗДНИЯ ХАРАКТЕР НА МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Достъпът до Мобилните Приложения е безплатен. Въпреки това AS 24 не поема никакъв ангажимент за запазване на безвъзмездния характер на Приложенията и си запазва правото впоследствие да променя своите тарифни принципи. В случай на промяна в тарифата, тя ще бъде съобщена на Потребителя, който след това ще избере дали да продължи, или да не продължи да използва Мобилните Приложения.

5. ОТГОВОРНОСТ

AS 24 си запазва правото по всяко време да променя или спира своите Мобилни Приложения, без да носи отговорност за това. Потребителят трябва да притежава уменията и необходимото оборудване за използване на Мобилните Приложения. При използването на Мобилните Приложения Потребителят приема всички рискове и характеристики, специфични за използването на мобилните устройства и Интернет, по-специално: забавяне на функциите, технически грешки и риск от хакерски атаки.
Вниманието на Клиента се насочва към факта, че събирането и обработката на всички или на част от данните от Мобилните Приложения може да представлява контрол на дейността на служителите, който подлежи на предварителните задължения, предвидени в членове L.1222-4 и L.2323-32 от Кодекса на труда.
Потребителят е наясно и е информиран за съществуването на вируси и други вредни програми, които могат да заразят неговите устройства. Отговорност на Потребителите е да предприемат всички подходящи мерки, за да се защитят от тях. При никакви обстоятелства AS24 не може да носи отговорност за нарушения, възникнали в резултат на използването на Мобилните Приложения, независимо от причината.
AS 24 не поема отговорност в случай на прекъсване на Мобилните Приложения, поява на бъгове или грешки във функционирането, както и в случай на вреди, преки или косвени, независимо от техните причини, произход, естество или последици, причинени от всеки, който има достъп до Мобилните Приложения. AS24 не поема отговорност и при невъзможността за достъп до приложенията и тяхното използване.
AS 24 също така отхвърля всякаква отговорност за щети, които могат да бъдат причинени на компютърното оборудване на Потребителите след достъп до Мобилните Приложения или тяхното използване.
AS 24 може да прекъсне функцията на Мобилните Приложения по причини, свързани с поддръжката.
AS 24 не е обвързана с друго освен със задължението за полагане на максимални усилия за осигуряване на непрекъснат достъп и функциониране на Мобилните Приложения.


6. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Дружеството не носи отговорност пред Потребителя, в случай, че изпълнението на задълженията му по настоящите ОУ е забавено, ограничено или невъзможно поради настъпването на форсмажорни обстоятелства. За случаи на такива се считат тези, които обикновено се признават от френските съдилища и съдебна практика.  


7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използването на Мобилното Приложение "Fleet Manager" е строго лично. Потребителят е отговорен за действията и поведението на всяко лице, което използва неговите кодове за достъп, и следователно трябва да гарантира запазването на поверителността на идентификаторите и паролите.

8. СИГУРНОСТ, ДОКАЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да гарантира защитата на  данните, обменени срещу рискове от неразрешен достъп, промяна, унищожаване и загуба, AS 24 се задължава: 
- да използва връзка към своите Мобилни Приложения, която е със защитен стандарт,
- да прилага и поддържа процедурата за регистрация и архивиране, както е описана в член "8. Сигурност, доказване и съхранение" по-долу, с която Потребителят потвърждава, че е запознат и че я разбира. Потребителят потвърждава надеждността на тази процедура. Потребителят приема, че това представлява доказателствена стойност в случай на спор, и се отказва от оспорване на доказателствената стойност на данните, съхранени и архивирани в съответствие с настоящия член.
Достъпът на потребителите до свързаните услуги на мобилните приложения подлежи на постоянен запис (дата/час, IP адрес на повикващия, URL адрес, до който е осъществен достъп).
Този запис се съхранява за една година. Компютърният и физическият достъп до тях е ограничен само до  упълномощени лица, от които се изисква да спазват поверителността на данните.

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 

9.1 
Цялата информация или документи (текстове, изображения - анимирани или не, бази данни, звуци, снимки, експертиза, цитирани продукти), съдържащи се в мобилните приложения, както и всички елементи, създадени за Мобилните Приложения и тяхната обща структура, са собственост на AS 24 или на компанията TotalEnergies, или представляват обект на права на ползване, възпроизвеждане и представяне, предоставени в тяхна полза. Тази информация и тези документи или елементи са предмет на законите за защита на авторските права от момента, в който са станали публично достояние Мобилните Приложения. По отношение на правата на интелектуална собственост, на никого не се предоставя никакъв лиценз и никакви други права, освен правото да изтегля и разглежда Мобилните Приложения. Репродукцията на документите за Мобилните Приложения е разрешена единствено за целите на информацията за лична и частна употреба: всяко възпроизвеждане и всяко използване на направено копие за други цели е изрично забранено и за него е необходимо изрично предварително разрешение от AS 24. Във всички случаи, разрешеното възпроизвеждане на информацията, съдържаща се в тези Мобилни Приложения, трябва да включва подходящо посочване на източника и позоваване на собствеността. Тези Мобилни Приложения спазват авторските права. Всички авторски права върху защитените произведения, които се възпроизвеждат и разпространяват в тези Мобилни Приложения, са запазени. Забранено е всякакво използване на произведенията без разрешение, освен индивидуално, частно възпроизвеждане и консултиране.

9.2 Емблема и символи
Имената на компаниите, логата, продуктите и марките, цитирани в тези Мобилни Приложения, са собственост на AS 24 или на компанията TotalEnergies, освен ако не е посочено друго. Те не могат да се използват без предварителното писмено разрешение на AS 24.

9.3 Бази данни
Всички бази данни, предоставени на потребителя, са собственост на AS 24 - техния производител. Забранява се извличането или повторното използване на каквато и да е съществена, количествена или качествена част от базите данни, включително за лични цели.


9.4 Лични данни
За използването на тези Мобилни Приложения AS 24 няма да обработва данни от личен характер. Информацията, предоставена за изтеглянето на Мобилното Приложение "Fleet Manager" (потребителски акаунт и тн) или за достъп до определена информация, е отговорност на платформите за изтегляне и техните Общи условия за ползване, както и на доставчиците на услуги от трети страни, които предоставят информация, ако е необходимо.

9.5 Авторство на снимки и видео
Кредити към авторите на изображенията в Мобилните Приложения.


10. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от AS 24 с оглед на развитието на Мобилните Приложения. Приложимата версия на Общите условия за Приложението е тази, която е в сила за срока на всяка употреба на Мобилните Приложения.
Ако се установи, че една или повече от разпоредбите на ОУ са неприложими или забранени от обществените правила, останалите незасегнати разпоредби на ОУ продължават да се прилагат до степента, позволена от тези правила.

11. ПРИЛОЖИМ ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите ОУ и всички въпроси, произтичащи от и свързани с настоящите ОУ и тяхното прилагане, включително тяхното съдържание, се уреждат от френското право, независимо от мястото/местата на изпълнение на съществените или допълнителните задължения.
За разрешаването на всякакви възражения или спорове отговарят съдилищата в Нант, при предвидено конкретно възлагане на компетентност, произтичащо от конкретен законов или нормативен текст. Френската версия на Общите условия за ползване има предимство.

12. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

За всякакви въпроси, свързани с условията за използване на Мобилните Приложения, моля, свържете се с нас: 
коригирайте с имейл адреса, създаден за дъщерното дружество: as24.bg.privacy@as24.com или по пощата на следния адрес: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.