Добре дошли в Клиентското Пространство на AS 24 (наричано  "Клиентско Пространство"), което е достъпно на адрес https://www.as24.com.
Използвайки нашето Клиентско Пространство потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате без възражения настоящите Общи Условия за ползване, наричани по-долу "ОУ", и нашата Харта за личните данни и бисквитки
Моля,имайте предвид, че ако посещавате други уебсайтове на AS 24, за тях се прилагат различни общи условия за ползване, харти за лични данни и бисквитки или други документи, свързани със защитата на личните данни. Препоръчваме Ви да се съобразявате с тях.

AS 24, акционерно дружество с обикновени акции с капитал от 16 931 200 евро, регистрирана под номер 347 538 043 в Търговския регистър на Нант и с адрес на управление: 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Франция (ДДС номер: FR 38 347 538 043) (наричано по-долу "Дружеството"), предоставя на своите клиенти специален уебсайт, наречен "Клиентско Пространство".
Целта на Клиентското Пространство е да позволи на клиентите да имат достъп до информация, отнасяща се до техния акаунт (наричан по-долу "акаунт"), да се консултират и да управляват своя акаунт, устройства и автомобилния си парк.

Правна информация

1. Самоличност

Дружество, която публикува Клиентското Пространство:
AS 24
Имейл: as24@as24.com
Тел. номер: +33 (0)2 40 92 24 24
Директор на публикацията: Гийом ЖИМОНЕ

Техническо проектиране и разработване на интернет сайта:
AS 24
Акционерно дружество с обикновени акции с капитал от 16 931 200 евро и с адрес на управление: 1 Boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Франция
Вписана в Търговския регистър на Нант под № 347 538 043.
Тел: +33 (0)2 40 92 24 24
www.as24.com

Хостинг на Клиентското Пространство:


Този сайт и съдържащите се в него данни се управляват от център, разположен във Франция, от:


SIGMA INFORMATIQUE
Акционерно дружество с обикновени акции с капитал от 1 729 600 евро и с адрес на управление:
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Франция
Вписана в Търговския регистър на Нант под № 872 803 390.
Тел: +33 (0)2 40 37 14 00
Уебсайт: www.sigma.fr

Дружествата в състава на TotalEnergies имат собствено юридическо съществуване и независим правен статут. AS 24, създател на Клиентското Пространство, принадлежи на компанията TotalEnergies. "TotalEnergies" и "TotalEnergies company" често се използват от практическа гледна точка и се отнасят за TOTAL S.A. (холдинговото дружество) и/или неговите дъщерни дружества. Думите "ние", "нас" и "наш" се използват за обозначаване на Дружеството или някое от дружествата в TotalEnergies като цяло. Обикновеното използване на тези изрази не може да доведе до предположение за каквото и да е участие на TOTALENERGIES S.E., нито на което и да е от неговите дъщерни дружества, в бизнеса или управлението на който и да е друг субект в компанията TotalEnergies.

2. Цели на Клиентското Пространство

Клиентското Пространство е предназначено за ползване от Клиенти (наричани по-долу "Потребители"), които са сключили с  договор за Карта AS 24 и/или договор за AS 24 - EUROTRAFIC или договор за електронен таг за пътни такси PASSango за тежкотоварни автомобили (наричани по-долу "Превозни средства"). Картите и електронните тагове за пътни такси за тежкотоварни автомобили PASSango се наричат по-долу "устройства".

Влизайки в Клиентското Пространство, Клиентите могат да получат безплатен достъп до основните и допълнителни услуги (наричани по-долу "Допълнителни услуги"), за които Клиентът се е абонирал в момента на подписване на Договора, чрез допълнение към Договора или в Клиентското Пространство, съгласно общите условия, публикувани там.

Функциите и/или услугите, достъпни в Клиентското Пространство, са следните:

2.1 - Преглед на информацията, публикувана онлайн от Дружеството

Клиентското Пространство позволява на клиентите да:

- Се запознаят с новините и предложенията за продукти и услуги на дружеството;
- Търсят бензиностанции в мрежата на дружеството и да получават на информация за състоянието на мрежата;
- Да се консултират за тарифите, специалните условия, общите условия, приложими към продуктите и услугите, продавани от Дружеството, известията за ползвателите на устройства AS 24, публикувани онлайн от Дружеството;
- Достъп до отчети и изтегляне на документи.

2.2 - Абонамент за допълнителни услуги и услуги, свързани с пътуването

Клиентското Пространство позволява на клиентите да се абонират за следното:

- допълнителни услуги за управление на автопаркове, предлагани от Дружеството в тези страни (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, дигитална оферта и др.), както и други пакети от услуги.
- услуги, свързани с пътуването като паркиране, измиване, пътни такси, лицензи, данъци или други такси за всяко превозно средство, използващо мрежата.
- услуги за техническа и правна  помощ за резервации в съответствие с условията, изложени в "Общи условия за предоставяне на услуги за помощ на AS 24 помощ на пътя": Техническа, правна помощ и такава за направа на резервации", публикувана в Клиентското Пространство.

2.3 - Управление на устройствата

Клиентското Пространство позволява на клиентите да:

- Се консултират за продуктите и цените на бензиностанция
- Заявяват, подновяват и заменят дефектни устройства;
- Преглеждат и задават лимити за устройствата, благодарение на абонамента за услуги за управление на автомобилния парк на Клиента (задаване на лимити за използване, настройки за време, географски настройки, финансови настройки (лимит за плащане));
- Получават сигнали и проследяват всякакви аномалии, свързани с използването на дадено устройство извън рамките, определени от Клиента при настройката на устройството;
- Спират временно и/или да блокират устройствата;
- Преглеждат и свалят списъка с транзакции, извършени за превозни средства с инсталирани устройства;
- Изпращат данни, изисквани от договорни партньори на Дружеството с цел предлагане на определени услуги, свързани с пътуването (като пътни такси, лицензи, данъци или други задължения, свързани с използване на мрежата от Превозното средство).


2.4 – Фактуриране

В Клиентското Пространство, Клиентите могат да преглеждат и теглят фактури и/или дебитни известия за период от максимум 18 (осемнадесет) месеца.
Фактурите могат да бъдат изтеглени в формат pdf, обикновен или подписан с електронен подпис (при абониране за услугата eBilling).
Клиентите могат също така да се запознаят с транзакциите, които предстоят да бъдат фактурирани, както и с историята на фактурите за всички услуги от последната година.

2.5 - „Multipass“ управление

Клиент, който има няколко клиентски акаунта в Дружеството, може да поиска създаването на единна точка за достъп до Клиентското Пространство, която ще му позволи едновременен достъп до всички акаунти.

2.6 - Данни за геолокация

Тази услуга е достъпна от устройството "Satellite PL Toll Badge" и позволява на клиентите да определят географското местоположение на превозните си средства, да използват симулатор за сравняване на маршрути и да докладват за пътувания чрез Клиентското Пространство.
Тази услуга също така дава възможност за проверка на транзакциите с гориво на географски принцип и за неограничен достъп до услугата PASSalert (оферта за PASSango EuroPilot).
Клиентите се считат за администратори на лични данни докато използват тази услуга и се задължават да спазват приложимите разпоредби, особено по отношение на трудовото право и Общия регламент за защита на личните данни №. 2016/679 (GDPR).

2.7 - Управление на искове

Клиентското Пространство позволява на Клиентите да управляват всяка транзакция или пътуване, регистрирани с помощта на електронен таг за пътни такси PASSango за тежкотоварни автомобили за всички пътни такси в цяла Франция. Френските концесионери на автомагистрали се считат за администратори на данни в рамките на дейността по обработване на данни за рекламации.


3. Праввила и Условия за Достъп

След подписването на договор за карта AS 24 и/или AS 24-EUROTRAFIC или на заявление за електронен таг за пътна такса за тежкотоварни автомобили PASSango, информацията за достъп, която позволява на потребителите да влязат в Клиентското Пространство, се изпраща по пощата или имейл.
Потребителите могат свободно да определят допълнителни лица, упълномощени за достъп до Клиентското Пространство, като създават потребителски акаунти и им задават конкретни права на достъп, заменяйки старите.
Клиентското Пространство достъпно на линка: www.as24.com. За да получи достъп до Клиентското Пространство, Потребителят трябва да има интернет връзка и стандартен уеб браузър.
Клиентското Пространство е достъпно 24 часа на ден 7 дни в седмицата.
Дружеството обаче не е задължено с никакво отношение по функционирането и наличността на уебсайта.
Следователно, Потребителите категорично приемат, че Дружеството може по всяко време да блокира достъпа до Клиентското Пространство поради технически или законови ограничения, без предварително уведомление и по свое усмотрение.


4. Продължителност и преустановен достъп

Достъпът до Клиентското Пространство е свързан с валидността на договора между Потребителя и Дружеството.
След като договорът бъде прекратен, Потребителят ще има достъп само до определени потребителски функции (достъп до фактури за ограничен период от време).
Когато надлежно упълномощено от Потребителя лице напусне неговото дружество, Потребителят е длъжен да оттегли достъпа му на своя отговорност.
Дружеството си запазва правото да спре достъпа на Потребителя в случай на измамно използване или опити за измамно използване на този достъп.

5. Поверителност

Потребителите носят отговорност за своята парола и за всички действия, предприети с неговия акаунт и парола.
Потребителите се задължават да спазват и гарантират спазването и поддържането на поверителността на потребителското име и паролата, които са им предоставени от Дружеството.
Потребителите изрично се съгласяват, че всяко влизане в Клиентското Пространство, както и всяко предаване на данни във и от Клиентското Пространство, се извършва с потребителското име, зададено на Потребителя, и ще се счита, че е извършено от самия Потребител или от упълномощено от него лице.
Потребителите се задължават незабавно да информират Дружеството в случай на загуба и/или кражба на потребителско име или парола.
Загубата, неправомерното присвояване или използването на потребителско име, парола и възможните последици са отговорност единствено на Потребителя.

6. Използване на Клиентското пространство и данните

Данните, които се появяват в Клиентско Пространство, принадлежат на Потребителя и той сам определя лицето(ата), което(ито) има(т) достъп до тези данни.
Данните се записват и съхраняват така, че да се гарантира тяхната безопасност и поверителност.

7. Обмен на данни: сигурност, доказателства и съхранение

7.1 Сигурност и доказателства

За да се предотврати неоторизиран достъп до Клиентското Пространство и да се избегне възможността за промяна, кражба или изтриване на обменената информация, Дружеството се задължава, както следва:
- Да използва сигурна интернет връзка;
- Да прилага и поддържа условията за записване и архивиране, посочени в член 7.2 "Съхранение" по-долу, които Потребителят потвърждава, че е прочел. То потвърждава точността им и в случай на спор, приема да се откаже от оспорване на окончателния характер на данните, съхранявани и архивирани съгласно настоящия член.

7.2 Съхранение

Достъпът на Потребителя до Клиентското Пространство се записва непрекъснато (дата, час, IP адрес на потребителя, достъпен URL адрес).
Тези записи се съхраняват, докато Потребителският Акаунт е активен. Логическият и физическият достъп до него е разрешен само за администрацията на информационната система.

8. Интелектуална собственост

8.1. Принцип

Цялата информация или документи (текст, анимирани или статични изображения, бази данни, звуци, снимки или цитирани изделия), съхранявани в Клиентското Пространство, както и всички елементи, създадени за Клиентското Пространство и неговата обща структура, са или собственост на Дружеството, или на дружествата в рамките на TotalEnergies, или са предмет на права за използване, възпроизвеждане и представителство, предоставени на последните.
Тези информация, документи и изделия са обект на закони за защита на авторското право и са предоставени на обществеността чрез Клиентското пространство. На никоя страна не е предоставен лиценз или каквото и да е право по отношение на правата върху интелектуална собственост освен това да разглежда Клиентското Пространство.
Всяко възпроизвеждане или използване на копия от Клиентското Пространство е изрично забранено и подлежи на предварително изрично разрешение от страна на Дружеството. Във всички случаи, разрешеното възпроизвеждане на информация от Клиентското Пространство трябва да посочва източника и собствеността.

8.2. Отличителни знаци

Освен ако не е предвидено друго, имената на компаниите, логата, продуктите и марките, цитирани в Клиентското Пространство, са собственост на Дружеството или на компаниите в състава на TotalEnergies и са обект на права за използване, възпроизвеждане или представяне, които са им предоставени. Те не могат да се използват без предварителното писмено разрешение на Дружеството.


8.3. Бази данни

Всички бази данни, предоставени на Клиентите, са собственост на Дружеството, което изпълнява функцията на администратор на тази база данни. Нямате право да извличате или да използвате повторно част от базите данни, включително за лични цели.

8.4 Авторство на снимки и видео Кредити към авторите на изображенията на уебсайта

9. Ангажименти на Потребителя

Всеки посетител на Клиентското Пространство, който предоставя информация, дава на Дружеството всички права върху тази информация и разрешава на Дружеството да я използва. Ако предоставената информация е лични данни, както е определено в приложимото законодателство, те се обработват в съответствие с нашата Харта за личните данни и бисквитки, приложима за Клиентското Пространство.

Всеки потребител на Клиентското Пространство удостоверява спазването на настоящите ОУ и действащото законодателство, и по-специално:
- Има необходимите способности и средства за достъп до Клиентското Пространство и за неговото използване.
- Проверил е дали използваната ИТ конфигурация не съдържа вируси и дали е в пълна изправност.
- Дава право на Дружеството и партньорите му, когато е приложимо, да използват предоставената информация (различна от данни от личен характер).

С настоящото обръщаме внимание на Клиента, че събирането и обработката на данни изцяло или частично в Клиентското Пространство може да представлява проверка на дейността на служителите, която се регулира от задълженията, определени от местните разпоредби за трудовото право.

10. Хипертекстови връзки

Дружеството официално отказва да носи каквато и да е отговорност за съдържанието на уебсайтовете, към които предоставя връзки. Тези връзки се предлагат на потребителите на Клиентското Пространство като услуга. Моля, запознайте се с общите условия за ползване и политиката за защита на личните данни на уебсайтовете, за да разберете тяхната функция. Решението за ползване на връзките се взема единствено от потребителите на Клиентското Пространство. Дружеството може да промени или изтрие дадена връзка в Клиентското Пространство във всеки един момент.

11. Уведомления

Информацията и препоръките, налични в Клиентското Пространство, се предоставят добронамерено (наричани са по-долу "Информация").
Тази информация се счита за вярна към момента на публикуването й в Клиентското Пространство. Въпреки това Дружеството не твърди и не гарантира, че информацията е изчерпателна или точна. Потребителят носи всички рискове, свързани с използването на посочената информация.
Информацията се предоставя при условие, че Потребителят или всяко друго Упълномощено лице, което я получава, може да определи нейната полза за определена цел, преди да я използва. При никакви обстоятелства все пак Дружеството не поема отговорност за вреди, произтичащи от разчитане на посочената информация или нейното приложение.
Информацията не може да се счита за препоръка за използване на данни, продукти, процедури, оборудване или формули, които противоречат на патента, авторско право или регистрираната търговска марка. Дружеството отказва каквато и да е отговорност в случай, че употребата на Информацията противоречи на патент, авторско право или регистрирана търговска марка.

Дружеството, и всички други дружества в рамките на TotalEnergies категорично отхвърлят всякакво тълкуване, което може да оприличи съдържанието на уебсайтовете му на оферти за покупка или насърчаване за придобиване на акции или други прехвърляеми ценни данни на дружеството TotalEnergies.
Не се дава явна или скрита гаранция за търговския характер на предоставената информация или за нейната пригодност за дадена цел, както и за продуктите, за които се отнася тази информация.
При никакви обстоятелства Дружеството не се ангажира да актуализира или коригира информацията, разпространявана в интернет или на своите уеб сървъри. Също така Дружеството си запазва правото да променя и коригира съдържанието на своя Уебсайт по всяко време без предварително уведомление.

12. Отговорност

Потребителят категорично се съгласява, че Дружеството няма да бъде държано отговорно за каквото и да е несъответстващо на изискванията използване на Клиентското Пространство, което не отговаря на разпоредбите, изложени в настоящите ОУ, и които Потребителят е приел безрезервно.

Потребителят е наясно и е информиран за вирусите и другите форми на злонамерен код, които могат да циркулират в интернет и които могат да заразят работните му станции, и е длъжен да предприеме всички подходящи мерки, за да се предпази от тях.
При никакви обстоятелства Дружеството не може да носи отговорност за грешки или неизправности, възникнали в резултат на използването на Клиентското Пространство независимо от причината за тях. В частност, Дружеството отхвърля всякаква отговорност в случай на прекъсване на връзката в уебсайта, поява на бъгове или дефекти в работата, както и при всякакви вреди, преки или косвени, независимо от причините, произхода, естеството или последиците, причинени от достъпа до сайта, от което и да е лице или от невъзможността за достъп или използване на сайта.

С настоящото Дружеството си запазва правото да прекъсва или временно да ограничава използването на Клиентското Пространство по причини, свързани с поддръжката.

Дружеството е обвързано единствено със задължение за използване на средства по отношение на непрекъснатостта на услугата. Следователно, то не гарантира, че услугата ще продължи да функционира, без да бъде прекъсвана временно или постоянно, нито пък че няма да бъде спирана или че няма да се допускат грешки. Освен това, всяко развитие или промяна в услугата може да доведе до актуализация и/или временна недостъпност на Клиентското Пространство, което при никакви обстоятелства няма да бъде отговорност на Дружеството.

13. Форсмажорни обстоятелства

Дружеството не носи отговорност пред Потребителя, в случай че изпълнението на задълженията му по настоящите ОУ е забавено, ограничено или невъзможно поради настъпването на форсмажорни обстоятелства.
Признатите случаи на непреодолима сила са именно тези, които обикновено се приемат от установената съдебна практика и френските съдилища.

14. Актуализации на правилата и условията за ползване на Клиентското Пространство и приложимото право

Дружеството си запазва правото да изменя настоящите Общи условия за ползване във всеки един момент. Следователно, Потребителят трябва редовно да се запознава с последната версия на действащите Общи условия за ползване. Тези условия се уреждат от френското право и трябва да бъдат отнесени към френските съдилища.
Ако се установи, че една или повече от разпоредбите на ОУ са неприложими или забранени от обществените правила, останалите незасегнати разпоредби на ОУ продължават да се прилагат към Потребителя до степента, позволена от тези правила.

15. Данни за контакт
 

Можете да отправяте всички въпроси, свързани с условията за използване на Клиентското Пространство, по електронна поща  

as24@bg.as24.com: или по пощата на следния адрес: 

AS 24 BULGARIA EOOD - est 6-8 rue Petra, arrondissement Oborishte, 1504 SOFIA