Добре дошли в Зоната за клиенти на AS 24 (наричана по-долу „Зоната за клиенти“), до която можете да получите достъп на https://www.as24.com Свързвайки се или използвайки нашата Зона за клиенти, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничение или предразсъдъци настоящите Общи условия за ползване и Политиката за защита на личните данни. Моля, обърнете внимание, че ако посещавате други уебсайтове на AS 24, там важат различни общи условия и политики относно защитата на личните данни. Препоръчително е да прочетете внимателно техните юридически клаузи.

1.    Идентичност 

Издателство на компанията и техническо проектиране и развитие на Зоната за клиенти (наричани по-долу „Компанията“): 
AS 24
Централен офис: 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – Франция
Класификация: Опростено акционерно дружество
Основен капитал: 16 931 200 евро 
Търговски и фирмен регистър: 347 538 043 R.C.S. НАНТ
ДДС №: FR 38 347 538 043
Имейл: as24@as24.com
Телефон: + 33 (0)2 40 92 24 24
Директор публикации: Гийом ЖИМОНЕ

Компанията предоставя на своите клиенти специален уебсайт, наречен „Зона за клиенти“.
Целта на Зоната за клиенти е да позволи на клиентите достъп до информация, отнасяща се до техния акаунт (наричан по-долу „Акаунт“), да получават консултации и да управляват своя клиентски акаунт, устройства и допълнителни услуги, така че да управляват най-добре своите устройства и автопарк от превозни средства .

Зона за клиенти
Хостинг: 

SIGMA INFORMATIQUE
Опростено акционерно дружество с капитал от 1 729 600 евро със седалище на адрес: 
Zac de la Gesvrine, Rue Newton 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Франция
Включено в Търговски и дружествен регистър в Нант под номер 872 803 390. 
Телефонен номер: +33 (0)2 40 37 14 00
Уебсайт: www.sigma.fr
Зона за клиенти
Компания TotalEnergies имат самостоятелен юридически статут и независима правосубектност. Компанията, издаваща този уебсайт, принадлежи към Компания TotalEnergies. „TotalEnergies“ и „Компания TotalEnergies“ се използват като взаимозаменяеми за удобство в този сайт, когато се има предвид TotalEnergies S.E. (холдинговото дружество) и неговите дъщерни компании и филиали. Съответно, думите „ние“, „нас“ и „наш“ обозначават Компанията или компаниите в рамките на Компания TotalEnergies въобще или техните служители. Тези местоимения се използват също когато смисълът не изисква изричното посочване на конкретна компания или компании. Този изказ не означава, че TotalEnergies S.E. или някоя от нейните дъщерни компании или филиали имат участие в търговската дейност или управлението на други kомпания TotalEnergies.

2.    Цел за Зоната за клиенти

Зоната за клиенти е предназначена да се използва от Клиентите (наричани по-долу „Потребители“), които са подписали Договор за карта AS 24 с Дружеството и/или Договор за значка за пътна такса AS 24 – EUROTRAFIC или HGV PASSango за превозни средства (наричани по-долу като „Превозни средства“). Картите и значките за пътна такса HGV PASSango са наричани по-долу „Устройства“. 

Като влизат в Зоната за клиенти, Клиентите могат да получат безплатен достъп до основните услуги и допълнителните услуги (наричани по-долу „Допълнителни услуги“), за които Клиента има абонамент по време на подписването на Договора, чрез допълнение към Договора или за Зоната за клиенти съгласно общите условия, публикувани в Зоната за клиенти. 

Функциите и/или услугите, достъпни в Зоната за клиенти, са както следва: 

2.1 – Консултация по отношение на информация, публикувана онлайн от Компанията
    
Зоната за клиенти позволява на Клиентите:

-    Да получават консултации по отношение на новини и оферти за продукти и услуги на Компанията;
-    Да търсят бензиностанции в мрежата на Компанията и да получават информация, свързана със състоянието на мрежата;
-    Да получават консултации относно тарифи, специални условия, общи условия, приложими за продукти и услуги, продавани от Компанията, потребителски известия за устройствата на AS 24, публикувани онлайн от Компанията;
-    Да получат достъп до отчети и изтегляне на документи.

2.2 - Абонамент за Допълнителни услуги и услуги, свързани с пътувания

Зоната за клиенти позволява на Клиентите да се абонират за следното:

- Допълнителни услуги за управление на автопарк, предлагани от Компанията в тези държави (Tak&Drive, CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling, Infoservice, цифрова оферта и др.), както и пакети от услуги. 
– Услуги, свързани с пътувания като паркинг, пътни такси, лицензи, данъци или други задължения, поети за всяко превозно средство, използващо мрежата. 
Технически, правни и услуги за съдействие при резервиране в съответствие с условията, посочени в „Общите условия на AS 24 за услуги за камиони“: Техническа, правна и помощ при резервация”, публикувана в Зоната за клиенти.  
 
2.3    – Управление на устройства

Зоната за клиенти позволява на Клиентите:

-    Консултации за цени за станция и за продукт, включително отстъпки, когато е приложимо;
-    Заявка, подновяване и замяна на дефектните устройства;
-    Преглед и задаване на ограничения за устройствата благодарение на услугите за управление на автопарк, за които Клиентът има абонамент (задаване на лимити за използване, настройки на времето, географски настройки, финансови настройки (ограничение на плащанията);
-    Получаване на сигнали и проследяване всички неизправности, свързани с използването на устройство извън рамката, определена от Клиента при настройката на устройството; 
-    Спиране и/или блокиране на устройства;
-    Преглед и изтегляне на списъка с трансакции, извършени за превозни средства с устройства;
-    Изпращане на данни, необходими за договорни партньори на Компанията с оглед предлагането на определени услуги, свързани с пътуването (като пътни такси, лицензи, данъци или други мита, свързани с превозно средство, използващо мрежата).

2.4    - Фактуриране

Използвайки Зоната за клиенти, Клиентите могат да се консултират и изтеглят фактури и/или дебитни бележки за максимум 18 (осемнадесет) месеца.
Фактурите могат да бъдат изтеглени Във формат pdf и pdf с електронен подпис (при абонамент за услугата eBilling).
Клиентите могат също да получат консултация по отношение на трансакции, които все още не са фактурирани, и с хронологията на фактуриране за всички услуги през последната година. 

2.5    – Управление на „много акаунти“

Клиент с няколко клиентски акаунта в Компанията може да поиска създаване на една точка за достъп до Зоната за клиенти, която ще му позволи да има достъп до всички акаунти едновременно. 

2.6    – Данни за геолокация

Тази услуга е достъпна от устройството „Satellite PL Toll Badge” и позволява на Клиентите да локализират своите превозни средства географски, да използват симулатор за сравнение на маршрути и да отчитат пътувания през Зоната за клиенти.
Тази услуга позволява също геолокационна проверка на трансакциите с гориво и неограничен достъп до услугата PASSalert (предложението PASSango Europilot). 
Клиентите се считат за администратори на лични данни в рамките на използването на тази услуга и се задължават да спазват разпоредбите, приложими по-специално по отношение на трудовото законодателство и Общите разпоредби за защита на данните №. 2016/679 (ОРЗД). 

2.7    – Управление на претенциите

Зоната за клиенти позволява на Клиентите да управляват претенции за всяка трансакция или пътуване, регистрирани с помощта на значката за пътни такси PASSango HGV за всички пътни такси в цяла Франция. В рамките на дейности по обработка на данните за Клиентите по отношение на претенциите, френските концесии за магистрали се считат за администратори на данни.

3.    Условия за достъп до услугата

След подписване на Договор за карта AS 24 и/или AS 24-EUROTRAFIC или значка за пътни такси HGV PASSango, по пощата ще бъдат изпратени информация за достъп до приложението, позволяваща на потребителите да влязат в Зоната за клиенти. 
Потребителите могат свободно да определят допълнителни лица, упълномощени за достъп до Зоната за клиенти. 

За достъп до Зоната за клиенти, Потребителят трябва да има интернет връзка и да използва стандартен уеб браузър.  
Зоната за клиенти е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 Компанията обаче не е обвързана с никакво задължение за резултати по отношение на експлоатацията и наличността на уебсайта.
Следователно, Потребителите изрично признават, че Компанията може по всяко време да блокира достъпа до Зоната за клиенти поради всякакви технически или законови ограничения или ограничения, без предварително уведомление и по свое усмотрение. 

4.    Продължителност и спиране на достъпа

Достъпът до Зоната за клиенти е свързан с валидността на Договора между Потребителя и Компанията. 
След като договорът бъде прекратен, Потребителят ще има достъп само до определени потребителски функции (по-специално достъп до фактури за ограничен период от време).
Когато някое лице, надлежно упълномощено от Потребителя, напусне Компанията, Потребителят носи отговорност да спре достъпа на своя собствена отговорност. 
С настоящото Компанията си запазва правото да спре достъпа на Потребителя в случай на измама или опит за неправомерно използване на достъпа. 

5.     Поверителност

Потребителите носят отговорност за поверителността на своята парола и за всички действия, предприети с техния акаунт и парола.
Потребителите се задължават да спазват и гарантират спазването и да поддържат поверителността на данните за вход и парола, предоставени от Компанията. 
Потребителите изрично се съгласяват, че всяко влизане в Зоната за клиенти, както и всяко предаване на данни към и от Зоната за клиенти, се извършва с потребителското име, присвоено на Потребителя и ще се предполага, че е това е извършено от самия Потребител или от лице, упълномощено от последния.
Потребителите се задължават незабавно да информират Компанията, ако потребителското име или паролата са загубени и/или откраднати. 
Всяка загуба, неправомерно присвояване или използване на потребителско име, парола и възможните последици са единствено отговорност на Потребителя.

6.     Използване на Зоната за клиенти и данните

Данните, които се показват в Зоната за клиенти, принадлежат на Потребителя и Потребителят сам ще посочи лицето (лицата), което може да има достъп до тези данни.  
Данните се записват и съхраняват така, че да се гарантира тяхната безопасност и поверителност. 

7.     Размяна на данни: сигурност, доказателство и съхранение    

7.1     Сигурност и доказателство

За да се предотврати неоторизиран достъп до Зоната за клиенти и да се избегне всяка обменена информация да бъде изменена, открадната или изтрита, Компанията се задължава, както следва: 
-    Да използва защитена интернет връзка; 
-    Да прилага и поддържа условията за запис и архивиране, както е посочено в член 7.2 „Съхранение“ по-долу, което Потребителят потвърждава, че е прочел.  Да потвърждава точността им и в случай на спор приема да се откаже от оспорването на убедителния характер на данните, съхранявани и архивирани съгласно този член.

7.2 Съхранение

Потребителският достъп до Зоната за клиенти се записва непрекъснато (дата, час, IP адрес на потребителя, достъп до URL адрес).
Тези записи се съхраняват, докато потребителският акаунт е активен. Логическият и физическият достъп е ограничен до администрацията на информационната система. 

8.     Интелектуална собственост 

8.1. Правило  

Всичката информация или документи (текст, анимирани или статични изображения, бази данни, звуци, снимки, ноу-хау или цитирани продукти) съхранявани на уебсайта, както и всички елементи създадени в Зоната за клиенти и нейната цялостна структура са собственост на Компанията или на фирмите в рамките на Компания TotalEnergies, или са обект на права за ползване, копиране или оповестяване пред обществеността, след съответното разрешение. Тази информация, документи и продукти са обект на закона, защитаващ авторското право, тъй като са обществено достояние посредством този уебсайт. По отношение на правото на интелектуална собственост, на нито една страна не се предоставя лиценз или друго право, различно от разглеждането на Зоната за клиенти. 
Копирането на документи от Зоната за клиенти се разрешава единствено като информация за лично и частно ползване. Всяко копиране или използване на екземпляри за други цели е официално забранено и подлежи на предварително и формално разрешение от Компанията. Във всички случаи, разрешеното копиране на информацията, съхранявана в Зоната за клиенти, трябва да посочва източника и да съдържа ясни препратки към собственика ѝ. 

8.2. Отличителни знаци  

Освен ако не е указано друго, фирмените наименования, логотипи, продукти и марки, цитирани в Зоната за клиенти, са собственост на Компанията или компаниите от Компания TotalEnergies или са обект на права на ползване, копиране или представяне/оповестяване пред обществеността, след изрично разрешение за това. Не можете да ги използвате, без преди това да получите писмено разрешение от Компанията.

8.3. Бази данни 

Компанията контролира базите данни в Зоната за клиенти и е собственик на всички публикувани бази данни. 

9.     Ангажименти на потребителите  

Всеки посетител на Зоната за клиенти, подаващ информация, предоставя на Компанията всички предаваеми права относно въпросната информация и упълномощава Компанията да я използва. Предоставена от посетителите информацията, която няма да се счита за поверителна. Все пак, предоставената информация съставлява лични данни, съгласно приложимите законови норми, затова ние се задължаваме да обработваме въпросната информация в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни, която важи за Зоната за клиенти.
Всеки посетител на Зоната за клиенти потвърждава, че съблюдава тези мерки и относимото законодателство, по-специално:
-    Притежава способността и средствата, необходими за достъп до Зоната за клиенти и нейното ползване.
-    Уверил се е, че използваната IT конфигурация не съдържа вируси и е в пълна изправност.
-    Дава правото на Компанията и партньорите, когато е приложимо, да използват предоставената информация (с изключение на личните данни).

С настоящото, вниманието на Клиента се насочва към факта, че събирането и обработката на данни, изцяло или частично за Зоната за клиенти, вероятно ще представлява проверка на дейностите на служителите, регулирани от задължения, определени в местните разпоредби относно трудовото законодателство.

10.     Хипертекстови връзки 

Компанията се отказва официално от всякаква отговорност по отношение на съдържанието на сайтове, към които помества връзки. Въпросните връзки се предлагат на потребителите на Зоната за клиенти само като услуга. Запознайте се с общите условия и политиката за защита на личните данни на тези сайтове, за да сте наясно с тяхната практика. Решението за използване на връзки се взема единствено от Потребителите на Зоната за клиенти. Ние можем да променим или да изтрием връзка на Зоната за клиенти по всяко време. 

11.     Забележки

Наличната информация („Информацията“) в Зоната за клиенти се предоставя добросъвестно. Тази Информация се счита за вярна, когато е публикувана в Зоната за клиенти. Все пак, Компанията не твърди и не гарантира, че информацията е изчерпателна или точна. Потребителят носи цялата отговорност, отнасяща се до използването на споменатата информация. Информацията се предоставя при условие, че Вие или друг неин потребител можете да прецените нейната адекватност за конкретната цел, преди да я използвате. Компанията при никакви обстоятелства няма да поеме отговорност за наранявания, произтекли от доверяване на въпросната Информация, нейното ползване или ползването на цитиран продукт. Информацията не трябва да се възприема като препоръка за използване на информация, продукти, процедури, оборудване или формули, нарушаващи патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Компанията се отказва от всякаква пряка или косвена юридическа отговорност, в случай че използването на Информацията нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка. 
Компанията и всички пряко или косвено притежавани дъщерни компании или филиали и всяка  Компания TotalEnergies категорично отхвърля всяка интерпретация, която може да сведе съдържанието на нейните сайтове до оферта за покупка или подбуждане към придобиване на акции или други търгуеми или нелиствани оборотни ценни книжа. Не даваме никаква изрична или мълчалива гаранция относно търговския характер на предоставената Информация или нейната целесъобразност, нито за цитираните в нея продукти. Компанията при никакви обстоятелства не се наема да актуализира или коригира Информацията, разпространявана по интернет или на нейните уеб сървъри. Аналогично, Компанията си запазва правото да допълва или да променя съдържанието на Зоната за клиенти по всяко време без предизвестие. 

12.     Отговорност

Потребителят изрично се съгласява, че Компанията няма да носи отговорност за несъответстващо използване на Зоната за клиенти, което не отговаря на разпоредбите, посочени в тези Условия за ползване, които Потребителят е приел безрезервно. 
Потребителят е наясно и е информиран за вируси и други форми на злонамерен код, които могат да циркулират в интернет и които могат да замърсят работните му станции, и последният е длъжен да предприеме всички подходящи мерки, за да се предпази от тях.
При никакви обстоятелства, Компанията не може да бъде подведена под отговорност за каквито и да било грешки или неизправности, възникнали в резултат на използването на Зоната за клиенти, независимо от причината. По-специално, Компанията се отказва от всякаква отговорност в случай на прекъсване функционирането на уебсайта, възникване на грешки или операционни дефекти, както и всякакви щети, били те преки или косвени, независимо от причините, произхода, естеството или последиците, причинени от достъпа до сайт от което и да е лице или невъзможността за достъп или използване на сайта.  
С настоящото, Компанията си запазва правото да прекъсне или временно да ограничи използването на Зоната за клиенти поради съображения за поддръжка. 

Компанията е обвързана единствено от задължение по отношение на непрекъснатостта на услугата. Следователно, това не гарантира, че услугата продължава да работи, без временно или постоянно прекъсване, нито спиране или грешки.  Освен това, всяко развитие или промяна в услугата може да доведе до актуализация и/или временна недостъпност на Зоната за клиенти, за която при никакви обстоятелства Компанията не би поела отговорност.    

13.     Форсмажорни обстоятелства

Компанията няма да носи отговорност спрямо Потребителя, в случай че изпълнението на задълженията му, посочени в настоящите Условия, се забавят, нарушат или станат невъзможно поради възникване на някакви форсмажорни обстоятелства.  
Признатите случаи на форсмажорни обстоятелства са по-специално тези, които обикновено се приемат от утвърдената съдебна практика и френските съдилища.

14. Актуализиране на условията и реда за използване на Зоната за клиенти и приложимото законодателство

Компанията може да актуализира Условията за ползване на Зоната за клиенти по всяко време. Следователно, Потребителят трябва да се позове на най-новите действащи Условия за употреба. Тези общи условия за използване се уреждат от френското законодателство и трябва да се отнасят изключително до френските съдилища, които имат юрисдикция.


15. Подробности за контакт

Можете да отправите всички въпроси, свързани с условията за използване на Зоната за клиенти по имейл as24@bg.as24.com: или пощата, на следния адрес: 

AS 24 BULGARIA EOOD - est 6-8 rue Petra, arrondissement Oborishte, 1504 SOFIA