Добре дошли в Клиентското Пространство extranet.as24.com Като използвате нашето Клиентско Пространство, Вие  потвърждавате, че сте прочели, разбирате и приемате настоящата Харта за защита на данните и политиката за бисквитките(наричана по-долу "Хартата") и нашите Общи условия за ползване. Моля, имайте предвид, че за други уебсайтове на AS 24 се прилагат различни общи условия и политики за защита на личните данни. Препоръчваме Ви да ги прочетете внимателно. Термините, обозначение с главни букви в тази Харта на политиката, имат основно значение за Общите условия за ползване.

Хартата има за цел да Ви информира относно правата и свободите, които можете да упражнявате по отношение на използването на личните Ви данни от наша страна, и описва мерките, които предприемаме, за да защитим тези данни.

Средствата и целите за обработката на лични данни в контекста на управлението на Клиентското пространство биват съвместно определени от Дружеството и Клиента. Следователно страните са категоризирани като съвместни администратори на данни, както е определено в член 26 от ОРЗД.(GDPR)

С настоящото се счита, че сте уведомени, че когато обработвате лични данни на Картодържатели и/или електронни тагове за тежкотоварни автомобили (PL) PASSango както и когато извършвате дейности по управление в Клиентското Пространство, свързани с Превозни средства и/или Устройства, за собствени нужди, действате като съвместен администратор заедно с Дружеството. Следователно с настоящото се задължавате да спазвате задълженията си като администратор на данни по отношение на субектите на данни, засегнати от извършените операции по обработване.
 

1.   Цел на обработката, правно основание, период на съхранение и видове събрани данни

Възможно е Вие или потребителят, определен от Вас за личност с достъп до Клиентското Пространство, да предостави на Дружеството определено количество лични данни като например фамилия, име, имейл адрес и телефонен номер, за да има достъп до функциите и/или услугите, налични в Клиентското пространство. 
Събраната информация е необходима за обработката на договора(ите), подписан(и) с Дружеството, като без нея договорът не може да бъде изпълнен.
Дружеството ще обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели въз основа на изброените правни основания:

Цели на обработката

Правна основа

Събрани Лични данни 

Запазване за определен срок 

Създаване на потребителски профил и достъп до Клиентското Пространство, управление на Multi-pass

Договор

Идентификационни данни  (фамилно име, длъжност, имейл адрес, телефон), данни за свързване (потребителско име, парола)

Продължителност на договора + 6 месеца

Абонамент за допълнителни услуги (CARDalert, CARDcontrol, Passalert, AS 24 Truck assistance, eBilling,...)

 

Договор

Вашият адрес имейл

Продължителност на договора + 6 месеца

Достъп до услуги, свързани с пътуването (пътни такси, паркинг, пътни данъци или други такси, наложени във връзка с използването на автомобила в рамките на дадена мрежа за пътни такси, техническа, правна и помощ при резервации).

Договор

Регистрационен номер

Продължителност на договора + 6 месеца

Управление на устройствата (карта AS 24 и карта AS 24 EUROTRAFIC и електронни тагове PASSango за тежкотоварни автомобили)

 

Договор

Фамилно име, име на регистрираните водачи, регистрация на превозното средство

Продължителност на договора + 6 месеца

Управление на фактурите (вижте и изтеглете фактурите, все още нефактурираните транзакции…)

 

Договор

Вашият адрес имейл

Продължителност на договора + 6 месеца

Данни за геолокация на превозното средство, симулатор за сравнение на маршрути, отчитане на пътувания, контрол на транзакциите с гориво чрез геолокация.

Договор

Регистрация, GPS Координати на превозно средство

Продължителност на договора + 6 месеца

Данни за геолокация: 1 година
 

Управление на претенции на клиенти към концесионери на магистрали във Франция

Договор

Регистрация на превозно средство 

Продължителност на договора + 6 месеца

Заявка за регистрация за получаване на известия по имейл

Договор

Идентификационни данни (имейл, фамилно име, длъжност)

Продължителност на абонамента за исканите електронни известия. Възможност за отписване по всяко време.

Вашите лични данни няма да бъдат обработвани по начини, несъвместими с целите, описани по-горе или със събирането на вземанията. Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за обработката, а именно колкото субектът на данните, по-точно Клиентът или упълномощеният Потребител, се нуждае от достъп до Клиентско Пространство. След като субектът на данни вече не е обвързан с договор с неговата компания, акаунтът и свързаните с него данни се изтриват.
Потребителите могат свободно да определят допълнителни лица, упълномощени за достъп до Клиентското Пространство, като създадат потребителски акаунти и зададат конкретни права за достъп и изтриват техните такива.

2.    Получатели на данни

За да се извърши обработката, предвидена в настоящата Харта, Вашите лични данни могат да бъдат предадени на определени отдели на администратора на данни или на дружества на TotalEnergies, както и на определени партньори или подизпълнители (Доставчици на предоставяните продукти и услуги).  
Личните данни, посочени в член 1, се държат от SIGMA INFORMATIQUE

3.    Прехвърляне на данни

Всяко прехвърляне на данни към държава извън Европейското икономическо пространство се извършва в съответствие с приложимите разпоредби и по начин, който осигурява подходяща защита на Вашите данни. 
За да се осигури адекватна защита на личните данни, произхождащи от Европейското икономическо пространство, които могат да бъдат прехвърлени на структури на TotalEnergies, разположени извън Европейското икономическо пространство, са приети „Обвързващи Корпоративни Правила“(ОКП) - Вътрешни правила на компанията. 
За трансфери на данни, които не са обхванати от ОКП, към държави извън Европейското икономическо пространство, се предприемат други мерки за осигуряване на адекватна защита. 
Ако желаете да получите повече информация за нашите ОКП, моля, натиснете тук. За повече информация относно други мерки, предприети за осигуряване на адекватна защита, моля, пишете на посочения по-долу адрес за контакт.

4.    Сигурност и поверителност на данните 

Всеки администратор на данни предприема подходящи технически и организационни стъпки, за да защити сигурността и поверителността на личните данни, включително по отношение на всички подизпълнители, за да предотврати изопачаването, нарушаването или разкриването на данните пред неупълномощени трети страни.

5.    Управление на бисквитки и други проследяващи елементи 

 

"Бисквитката" е файл, който съхранява информация, свързана със сърфирането на Вашия компютър в Клиентското Пространство (напр. брой посещения, брой разгледани страници и т.н.), и прави посещенията в Клиентското Пространство по-удобни.
Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват във Вашия терминал. Те позволяват достъп до различна информация за Вас. Някои от тях принадлежат на редактора на сайта (Първа Страна), а други - на оператори от трета страна (Трета Страна). 

В таблицата по-долу е описана всяка бисквитка, използвана от extranet.as24.com 

След като дадете съгласието си, ние активираме бисквитки и други проследяващи елементи, с изключение на техническите бисквитки, които са необходими за предоставяне на заявената от Вас услуга в Клиентското Пространство.

Категория "бисквитки" и проследяващи елементи

Имена на бисквитки и проследяващи елементи

Цели на бисквитките и проследяващите елементи 

Доставчици

Период на съхранение на бисквитките и проследяващите елементи

Статистически данни

atid, atidvisitor, atuserid, xtan, xtant, xtvrn

Анализ на трафика на сайта

Piano Analytics

До 6 месеца

Статистически данни

DSID, IDE

Анализ на трафика на сайта

DoubleClick

До 6 месеца

Технически и функционални 

_GRECAPTCHA

Защита на достъпа до сайта от роботи

Google

До 13 месеца

Технически и функционални 

_cf_bm

Показване на ръководството за първоначално въвеждане 

UserGuiding

До 13 месеца

Технически и функционални 

didomi_token, euconsent-v2

Обработка на данни въз основа на съгласие  

Didomi

До 13 месеца

Социални мрежи

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1

Преглед на вградени видеоклипове от Youtube в дадена страница

YouTube

До 6 месеца

Социални мрежи

YSC

ПреАнализ на трафика на видеоклиповете в youtube, които потребителят е видял

YouTube

До 6 месеца

Как можете да оттеглите съгласието си? 


Когато влизате за първи път в Клиентското Пространство, може да дадете или да не дадете съгласието си за използване на бисквитки и/или да направите настройка. Ако впоследствие желаете да промените избора си, можете да управлявате бисквитките, като отидете в "Моят профил", рубрика "Моята практическа информация", "Бисквитки".

За да изтриете вече инсталираните "бисквитки", моля, обърнете се към инструкциите за работа, предоставени от Вашата операционна система (Windows, OS, etc.). 
 

6.    Вашите права /Контакт

В съответствие с действащите разпоредби имате право на достъп, коригиране, изтриване и възражение срещу използването на личните Ви данни. Също така имате право да възразите или да дадете съгласието си за операциите по обработване на Вашите лични данни. Можете да поискате личните Ви данни да Ви бъдат изпратени и имате право да дадете инструкции за използването им след смъртта Ви, в случаите, в които е приложима такава разпоредба.  Можете също така да поискате ограничаване на данните, преносимост на данните и/или да подадете жалба до определения за това надзорен орган. Моля, изпратете заявката си на този имейл адрес: as24.bg.privacy@as24.com или пишете до: AS 24 BULGARIA EOOD - est 6-8 rue Petra, arrondissement Oborishte, 1504 SOFIA