Contenu

За да се ускори декарбонизацията в сектора на сухопътния транспорт, с Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент от държавите членки се изисква да въведат данък върху емисиите на CO2 в данъчното облагане на превозните средства при използването на определени инфраструктури.

Това задължение ще се отнася за всички държави - членки на ЕС, в съответствие с графика, предвиден в националното им законодателство. Германия и Австрия са първите две държави, които са планирали прилагането на тази директива на своя територия, съответно от 01.12.2023 г. и 01.01.2024 г.

 

Как ще се прилага тази директива? 

  • Класът на емисии на CO2 се определя в зависимост от специфичната норма на емисиите на превозното средство и други критерии.

Всяко превозно средство  ще бъде класифицирано от 1 до 5 в зависимост от нивото на емисиите на CO2. Клас 1 съответства на най-замърсяващите превозни средства, а клас 5 - на най-малко замърсяващите превозни средства. 

  • Превозните средства, регистрирани преди 01.07.2019 г., автоматично ще бъдат причислени към клас 1. 

Вашите задължения:

Всички клиенти трябва да актуализират информацията, използвана за определяне на класа на емисиите на CO2 на техните превозни средства:

  • Дата на 1-та регистрация
  • Подгрупа и/или Група
  • Специфична емисионна норм

Документите, доказващи тази информация (COC, CIF, удостоверение за регистрация), са задължителни. 

Забележки:

Ако до крайния срок не бъде подадена декларация, превозните средства автоматично се класифицират в клас 1. Ще е възможно да се заяви по-добър клас, като се декларира информацията и след крайния срок. 

Теглото F1, посочено в свидетелството за регистрация, се използва като задължителна информация за изчисляване на данъка за използване на пътната инфраструктура.

 

Задължения на AS 24:

  • Деклариране на изчисления клас емисии на CO2 пред властите
  • Персонализиране на вашия електронен таг PASSango с изчисления клас
Какво трябва да направите, ако сте засегнати?
  • От ноември 2023 г. ще можете да актуализирате задължителните данни за вашите превозни средства във вашето Клиентско пространство и да качвате придружаващите документи.

Вашите електронни тагове ще се актуализират автоматично от разстояние. 

За повече подробности относно данните, които трябва да бъдат предоставени, и придружаващите документи изтеглете меморандума, като кликнете по-долу:

MemoCO2BG

MemoCO2BG2

 

Обичайните лица за контакт са на ваше разположение, за да отговорят на всички ваши въпроси,

Екипът на AS 24