Vítejte v mobilních aplikacích společnosti AS 24, „Driver“ (Řidič) a „Fleet Manager“ (Správce vozového parku) (dále jen „Mobilní aplikace“), které jsou dostupné po stažení z obchodů Play Store, App Store a AppGallery.
Připojením k našim Mobilním aplikacím nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a bez omezení nebo výhrad přijímáte tyto Všeobecné smluvní podmínky používání, dále jen „VOP“, a naši Chartu osobních údajů a souborů cookie
Upozorňujeme, že pokud navštívíte jiné Mobilní aplikace společnosti AS 24, na tyto aplikace se vztahují jiné Všeobecné podmínky používání a Charta osobních údajů a souborů cookie, případně jiné dokumenty týkající se ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste to vzali na vědomí.

Společnost AS 24, zjednodušená akciová společnost [Société par actions simplifiée] se základním kapitálem 16 931 200 €, jejíž sídlo se nachází na adrese Parc Tertiaire Ar Mor, 1 Boulevard du Zénith, 44818 SAINT HERBLAIN, zapsaná v Obchodním rejstříku v Nantes pod číslem 347 538 043 (DIČ: FR 38 347 538 043) (dále jen „AS 24“) zpřístupňuje svým klientům dvě mobilní aplikace.

 

Právní upozornění
 

1. ODŮVODNĚNÍ

Účelem těchto Všeobecných podmínek používání je stanovit podmínky, za kterých je Zákazník nebo jím určený uživatel (dále jen „Uživatel“) oprávněn bezplatně přistupovat k mobilním aplikacím a používat je. Jakékoliv stažení Aplikací znamená bezvýhradné přijetí těchto VOP.

Vývoj konceptu a aplikací
Mobiapps
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 186 700 Eur, se sídlem na adrese 14 rue Jules Vernes, 44700 Orvault – Francie, registrovaná pod číslem 800 456 097 v Nantes
Mobilní tel. číslo: +33 (0)9 81 99 87 66

Hosting aplikací 
Sigma Informatique
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 1 729 600 € se sídlem v rui Newton-ZI la Gesvrine 44 240 LA Chapelle sur Erdre – Francie, zapsaná pod číslem 872 802 390 v Nantes.
Mobilní tel. číslo: +33 (0)2 40 37 14 00.

2. PŘEDSTAVENÍ

Mobilní aplikace umožňují Uživateli přistupovat bez nutnosti ověření k informacím týkajícím se sítě stanic AS 24 (plány, přístup, mapy, plánování trasy, atd.).
Mobilní aplikace „Fleet Manager“, která je přístupná po zadání osobního identifikátoru a hesla ze strany uživatele, umožňuje přístup k určitým funkcím Zákaznické zóny MyAS24, které jsou na dálku dostupné v mobilní aplikaci, a přístup k funkcím specifickým pro aplikaci.
Jednotlivé funkce jsou pravidelně aktualizovány a společnost AS 24 si vyhrazuje možnost kdykoli upravit seznam obsahu funkcí.
Mobilní aplikace „Fleet Manager“ také umožňuje uživateli registrovat se k odběru služby „CardAlert“ v souladu se způsoby registrace uvedenými ve Všeobecných podmínkách prodeje, které zákazník předtím přijal. Služba „CardAlert“ je fakturována v souladu s opatřeními poskytnutými v době vytvoření registrace. Společnost AS 24 může v mobilní aplikaci „Fleet Manager“ nabízet i registraci k odběru jiných výrobků a služeb.

3. PŘÍSTUP K APLIKACÍM A SLUŽBÁM

Mobilní aplikace lze stáhnout z Apple Store, Google Play na kompatibilní mobilní zařízení uživatele, které používá minimální operační systémy iOS, Android. Přístup k určitým službám vyžaduje aktivaci GPS na mobilním zařízení.

4. BEZPLATNÝ CHARAKTER MOBILNÍCH APLIKACÍ

Přístup k Mobilním aplikacím je bezplatný. Společnost AS 24 však neposkytuje žádný závazek, pokud jde o zachování bezplatného charakteru Aplikací a vyhrazuje si právo následně upravit svůj sazebník. V takovém případě bude změna sazebníku oznámena uživateli, který bude následně moci pokračovat nebo nepokračovat v používání Mobilních aplikací.

5. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Společnost AS 24 si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo přerušit poskytování svých mobilních aplikací, aniž by byla uplatněna právní odpovědnost vůči ní. Uživatel musí mít kompetence a vybavení potřebné k používání Mobilních aplikací. Uživatel používáním Mobilních aplikací přijímá všechna rizika a vlastnosti specifické pro používání mobilních zařízení a internetu, a to zejména: zpoždění v přenosu, technické chyby a riziko hacknutí.
Upozorňujeme Zákazníka, že shromažďování a zpracování všech nebo části údajů z Mobilních aplikací může zahrnovat kontrolu činnosti ze strany zaměstnanců, na které se vztahují předchozí povinnosti uvedené v článcích L.1222-4 a L. 2323-32 zákoníku práce.
Uživatel si je také vědom a byl informován o existenci virů a jiných škodlivých programů, které se mohou nacházet na internetu a které mohou infikovat jeho zařízení. Je odpovědností Uživatele, aby přijal všechna vhodná opatření k ochraně před těmito případy. Společnost AS24 za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli poruchy vyplývající z používání Mobilních aplikací, bez ohledu na jejich příčinu.
Společnost AS 24 především odmítá jakoukoli odpovědnost v případě přerušení poskytování Mobilních aplikací, výskytu chyb nebo funkčních chyb a v případě škod, ať už přímých nebo nepřímých, bez ohledu na jejich příčiny, původ, povahu nebo následky, způsobené tím, že k Mobilním aplikacím přistoupí cizí osoba, přístup není možný nebo jejich používání není možné.
Společnost AS 24 také odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny na počítačovém zařízení uživatele po přístupu k Mobilním aplikacím nebo v důsledku jejich používání.
Společnost AS 24 může přerušit fungování Mobilních aplikací z důvodů údržby.
Společnost AS 24 není vázána jinou povinností než povinností vynaložit maximální úsilí k zajištění kontinuity přístupu a fungování mobilních aplikací.


6. VYŠŠÍ MOC

Společnost nemá žádnou odpovědnost vůči uživateli v případě, že se plnění jejích povinností podle těchto VOP zpozdí, omezí nebo znemožní z důvodu výskytu události vyšší moci. Za případy vyšší moci se považují zejména případy, které obvykle uznávají francouzské soudy a judikatura.  


7. DŮVĚRNOST

Používání Mobilní aplikace „Fleet Manager“ je výhradně osobní. Uživatel je zodpovědný za jednání a chování jakékoli osoby, která používá jeho přístupové kódy, a proto musí zajistit zachování důvěrnosti identifikátorů a hesel.


8. ZABEZPEČENÍ, DŮKAZY A ÚSCHOVA

Aby se zajistila ochrana vyměňovaných údajů před riziky neoprávněného přístupu, úpravy, zničení a ztráty, společnost AS 24 se zavazuje: 
- používat připojení ke svým Mobilním aplikacím, které má zabezpečený standard,
- provádět a udržovat postup registrace a archivace popsaný v článku „8. Zabezpečení, důkazy a úschova“ níže, o kterých uživatel potvrzuje, že se s ním seznámil a rozumí mu. Uživatel bere na vědomí spolehlivost tohoto postupu. Uživatel souhlasí s tím, že toto uznání bude mít důkazní hodnotu v případě jakéhokoli sporu a zříká se jakéhokoli zpochybňování důkazní hodnoty údajů uložených a archivovaných v souladu s tímto článkem.
Přístup Uživatele k připojeným službám Mobilních aplikací podléhá trvalému záznamu (datum/čas, volající IP adresa, přístup k URL).
Tento záznam se uchovává po dobu jednoho roku. Počítačový a fyzický přístup k záznamům je omezen na řádně oprávněné osoby, které jsou povinny respektovat důvěrnost údajů.


9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1 Princip 
Všechny informace nebo dokumenty (texty, obrázky – ať už animované nebo ne, databáze, zvuky, fotografie, odborné znalosti, citované produkty) obsažené v Mobilních aplikacích, jakož i všechny prvky vytvořené pro Mobilní aplikace a jejich obecnou strukturu jsou majetkem společnosti AS 24 nebo společnosti TotalEnergies, nebo podléhají uživatelským, reprodukčním a reprezentativním právům uděleným ve prospěch společnosti TotalEnergies. Tyto informace a tyto dokumenty nebo prvky podléhají zákonům na ochranu autorských práv od okamžiku, kdy jsou zpřístupněny veřejnosti v těchto Mobilních aplikacích. V souvislosti s právy duševního vlastnictví se nikomu neuděluje žádná licence a žádná jiná práva než práva na stahování a prohlížení Mobilních aplikací. Reprodukce dokumentů z Mobilních aplikací je povolena výlučně pro informační účely pro osobní a soukromé použití: jakákoli reprodukce a jakékoli použití kopie pro jiné účely je výslovně zakázáno a podléhá předchozímu výslovnému souhlasu společnosti AS 24. Ve všech případech musí autorizovaná reprodukce informací obsažených v těchto mobilních aplikacích obsahovat příslušné označení zdroje a odkaz na vlastnictví. Tyto mobilní aplikace jsou v souladu s autorskými právy. Všechna autorská práva na chráněná díla reprodukovaná a komunikovaná v těchto Mobilních aplikacích jsou vyhrazena. Bez povolení je zakázáno jakékoli jiné použití děl než pro individuální účely, soukromou reprodukci či prohlížení.

9.2 Označení a symboly
Není-li uvedeno jinak, názvy společností, loga, produkty a značky uvedené v těchto Mobilních aplikacích jsou majetkem společnosti AS 24 nebo společnosti TotalEnergies. Nesmějí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti AS 24.

9.3 Databáze
Jakékoliv databáze zpřístupněné uživateli jsou majetkem společnosti AS 24, která je autorem databází. Vytvoření výtahu nebo opětovné použití jakékoli podstatné kvantitativní nebo kvalitativní části databází, a to i pro soukromé účely, je zakázáno.


9.4 Osobní údaje
Společnost AS 24 nebude provádět žádné zpracování údajů osobní povahy za účelem používání těchto mobilních aplikací. Za informace poskytnuté ke stahování Mobilních aplikací „Fleet Manager“ (uživatelský účet, identifikátor) nebo za přístup k určitým informacím jsou zodpovědné platformy pro stahování a jejich Všeobecné podmínky používání nebo jiné dokumenty v případě potřeby od poskytovatelů služeb třetích stran, kteří dodávají informace.

9.5 Poděkování za fotografie a videa
Poděkování uvedeno na vizuálech Mobilních aplikací.


10. ÚPRAVA VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Tyto Všeobecné podmínky používání může společnost AS 24 kdykoli upravit s ohledem na vývoj Mobilních aplikací. Platná verze Všeobecných podmínek pro aplikaci je ta, která je v platnosti během příslušného prohlížení Mobilní aplikace.
Pokud se zjistí, že jedno nebo více ustanovení VOP nejsou vymahatelné nebo jsou zakázány veřejným právem, zbývající nedotčená ustanovení VOP se budou nadále vztahovat na uživatele v rozsahu povoleném těmito VOP.

11. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Tyto VOP a všechny body vyplývající a související s těmito VOP a jejich uplatňování, včetně jejich obsahu, se řídí francouzským právem bez ohledu na místo (místa) plnění podstatných nebo vedlejších závazků.
K vyřešení jakéhokoli sporu nebo neshody je příslušný specificky soud v Nantes, Francie, s výhradou ustanovení specifického přidělení kompetence vyplývající ze specifického právního nebo regulačního textu. Rozhodující je francouzská verze Všeobecných podmínek používání.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli otázek týkajících se podmínek používání Mobilních aplikací nás prosím kontaktujte: 
přizpůsobte text, zadejte e-mailovou adresu vytvořenou pro dceřinou společnost : as24.cz.privacy@as24.com (Česká republika) / as24.sk.privacy@as24.com (Slovensko) 
nebo poštou na následující adresu: 
AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.